Predstavujeme vám výhody ich poistenia zodpovednosti správcov a predsedov SVB.

S Ing. Milanom Holinďákom – riaditeľom úseku produktového manažmentu, Vám predstavíme dôvody, pre ktoré má zmy­sel prehodnotiť Vaše aktuálne poistenie správcovskej zod­po­ved­nosti.

V prípade záujmu o porovnanie podmienok poisťovne PREMIUM, voči Vášmu aktuálnemu poisteniu, sme Vám k dispozícii: flexafin@respect-slovakia.sk alebo 0911 124 050.

ČOMU VĎAČÍ PRODUKT ZA ÚSPECH

B. Sedlák, FlexaFIN: Pán Holinďák, poisťovňa PREMIUM získala v ostatnom čase viacero prestížnych ocenení od odbornej verejnosti v kategórii poistenie podnikania, napr. 1. miesto v súťaži Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve; 3. miesto v súťaži finančných produktov Zlatá minca. Čo je podľa Vás dôvod tohto úspechu?

M. Holinďák, PREMIUM Poisťovňa: Našim klientom ponúkame vždy tie najlepšie riešenia. V prípade podnikateľských rizík je ­PREMIUM Poisťovňa, ako špecialista pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, garanciou kvality. Jedinečnosťou produktu je najmä komplexné krytie v základnej cene poistenia; krytie rizík typu All risk a krytie všetkých ponúkaných predmetov poistenia typu All in One aspoň na min. limit plnenia 2000 € pre všetkých klientov; automatická obnova limitov pripoistení po každej poistnej udalosti; tolerancia podpoistenia až do výšky 15 % a dojednávanie franšízy namiesto spoluúčasti.

PRÉMIOVÉ PODNIKANIE V OBLASTI SPRÁVY BYTOVÝCH DOMOV

FlexaFIN: Povinnosťou družstva, správcovskej spoločnosti a spoločenstva vlastníkov bytov (SVB), je zabezpečiť činnosti potrebné na riadny výkon správy bytového domu. Aké sú najčastejšie škody a čo všetko je možné kryť, prostredníctvom produktu poisťovne PREMIUM?

PREMIUM Poisťovňa: Značným rizikom vzniku škody je zanedbanie povinností, ktoré vyplývajú z prevádzkovej činnosti a z nedostatočného sledovania termínov. Typickými príkladmi sú:

  • starostlivosť o vyhradené technické zariadenia, nedodržanie zákonných lehôt pri pravidelných revíziách vyhradených technických zariadení,
  • vymáhanie nedoplatkov spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru vo vzťahu ku konkurzom, k nespráv­nym právnym podaniam na súd, voči dražobníkom či záložným veriteľom,
  • zanedbanie údržby a odstraňovanie havarijných stavov s následkom vzniku úniku média z vodovodného, vykurovacieho, klimatizačného či odpadového zariadenia
  • všeobecné obstarávanie tovaru a služieb, zmena dodávateľov, preberacie a reklamačné konania

Spomenuté nedodržanie povinností a termínov sa môže premietnuť do škôd na majetku, zdraví alebo živote. Základné krytie rozširujeme o škody spôsobené na prenajatých nehnuteľnostiach, regresné náhrady uplatnené Sociálnou alebo zdravotnými poisťovňami za pracovný úraz zamestnancov. V základnej cene kryjeme aj škody spôsobené na veciach zamestnancov, či návštevníkov a taktiež environmentálnu zodpovednosť. Škôd na zdraví a na veci, ktoré správca môže spôsobiť vlastníkom je výrazne menej ako čistých finančných škôd. Z tohto dôvodu sme základný rozsah rozšírili aj o krytie finančných škôd vrátane ušlého zisku.

Bonusovým krytím, ktoré oceňujú najmä väčšie správcovské spoločnosti a družstvá je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O), ktoré chráni správcu pred porušením povinností zo strany jeho štatutárov alebo manažérov, tzn. na rozdiel od štandardných druhov poistenia zodpovednosti za škodu ide o škodu vzniknutú samotnému správcovi, a nie tretím stranám.

PRE KOHO JE POISTENIE URČENÉ

FlexaFIN: Pre koho sú produkty poisťovne predovšetkým určené?

PREMIUM Poisťovňa: V prvom rade bytovým družstvám a správcovským spoločnostiam, ktoré spravujú majetok tisíckam vlastníkov a je len otázkou času, kedy môže nastať udalosť, ktorú som spomínal v predchádzajúcej odpovedi. Špeciálne by som chcel upriamiť pozornosť družstiev s veľkým majetkom na naše pré­miové poistenie s All Riskovým krytím. Spoločenstvo v zmysle platnej legislatívy nemá povinnosť mať dojednané poistenie, ale vyššie spomínané riziká, ktoré sú spojené s výkonom správy bytových domov sa vzťahujú rovnako tak na správcu, ako aj na spoločenstvo. Preto uzavretie tohto poistenia odporúčame aj spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

AKÉ VÝHODY KLIENT ZÍSKA

FlexaFIN: Pán Holinďák, dovoľte mi sa Vám poďakovať za predstavenie významných noviniek pre správcov a predsedov SVB.

PREMIUM Poisťovňa: Rád by som vyzval správcov, aby sa obrátili na kolegov z FlexaFINu, s ktorými Vám pripravíme návrh poistenia majetku a zodpovednosti za spôsobené škody. Členom ZSaUN bude poskytnutá aj dodatočná členská zľava.