UNIKÁTNE POISTENIE BYTOV, RODINNÝCH DOMOV A DOMÁCNOSTÍ, TERAZ SO VSTUPNÝM BONUSOM 20 % A OBCHODNOU ZĽAVOU PRE ČLENOV ZSaUN

Dnes Vám predstavíme výhody ďalšieho produktu poisťovne PREMIUM, s ktorou ZSaUN zahájilo partnerskú spoluprácu. Sprostredkovanie poistenia zastrešuje spoločnosť FlexaFIN. V prípade záujmu sme vám k dispozícií pre vypracovanie ponuky: flexafin@respect-slovakia.sk alebo 0911 119 051.

UNIKÁTNY PRODUKT „PREMIOVÉ BÝVANIE“

Produkt „PREMIOVÉ Bývanie“ poskytuje komplexné poistné krytie bytov, rodinných domov a hnuteľných vecí v nich uložených (domácnosť). Produkt je navrhnutý tak, aby kryl škody komplexne, na princípe all-risks. Cieľom takéhoto riešenia je umožniť jednoduché a rýchle dojednania poistenia – žiadne náročné dotazníky, či otázky pre klienta; a zároveň minimalizovať zamietanie nárokov na náhradu škody.

NAJŠIRŠÍ ROZSAH POISTENIA

Produkt je flexibilný a klient má možnosť si nastaviť rozsah, limity poistného plnenia a výšku franšízy individuálne podľa svojich potrieb. Poisťovňa stanovuje len strop pre limity.

  • Poistenie stavieb – byt, rodinný dom, dom vo výstavbe, garáž, vedľajšie stavby vrátane stavebných súčastí a príslušenstva.
  • Poistenie domácnosti – súbor hnuteľných vecí vo vlastníctve poisteného, ktoré členovia poistenej domácnosti užívajú v osobnom (mimopracovnom) živote
  • Poistenie zodpovednosti – za škodu z vlastníctva stavby a vzniknutú v súvislosti s prevádzkou poistenej domácnosti alebo spôsobenú členmi domácnosti

Predmetom poistenia stavieb je aj široká škála poistených nákladov a bonusové krytie rizík v základom balíku bez nároku na dodatočné poistné.

Obdobne pri poistení domácnosti sú v základom balíku bez nutnosti pripoistenia kryté aj skupiny vecí, ktoré sa nachádzajú vo vedľajších priestoroch bytu, vo vozidle, v mieste dočasného pobytu, veci v garáži mimo miesta poistenia, veci na balkóne, lodžii alebo terase, na pozemku. Kryté v základom balíku sú aj cudzie veci, stavebný materiál, hudobné nástroje, strelné a palné zbrane.

VÝHODY A PREDNOSTI PRODUKTU

Produkt „PREMIOVÉ Bývanie“ je určený pre retailových klientov, filozofia produktu je však prevzatá z poistenia podnikateľov a priemyslu, čo má viacero výhod:

  • Filozofia „all risk“ sa uplatňuje nie len na poistenie majetku (stavby, hnuteľné veci), ale aj na poistenie zodpovednosti za škodu.
  • Akceptovaná je tolerancia podpoistenia do výšky 20 % z poistnej sumy, tým sa znižujú prípady krátenia poistných plnení z dôvodu nedostatočnej poistnej sumy.
  • Limit poistného plnenia sa automaticky obnovuje po každej poistnej udalosti.
  • V prípade totálnej škody sú poistené náklady na kúpu iného bytu v danej lokalite, nielen náklady na jeho výstavbu.
  • Namiesto spoluúčasti sa používa franšíza – poisťovňa likviduje škodu od dohodnutej výšky franšízy a pri jej úhrade už neodpočítava klientovi spoluúčasť t. z. poistenie je dojednané bez spoluúčasti klienta na škode.
  • Uzatvorenie poistnej zmluvy sa deje výlučne elektronicky a vznik poistenia je zaplatením.

Aktuálne viaceré poisťovne na trhu prehodnocujú svoje staršie poistné zmluvy na poistenie domácností, bytov alebo rodinných domov uzatvorené pred rokom 2018. Ak vám poisťovňa vypovie, prípadne už vypovedala vašu existujúcu zmluvu, budete mať príležitosť využiť jedinečné výhody unikátneho produktu a partnerstva, ktoré chce slúžiť práve vám a vašim klientom.