Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

V Národnej rade SR bol prijatý zákon 63/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 183/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Tento zákon nadobudol účinnosť od 1. apríla 2019.

Uvádzame dôvodovú správu v plnom znení:

Dôvodová správa

Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa v SR umožnila transformácia bytového fondu a stanovené podmienky dodnes využilo viac ako 80 % nájomcov na získanie vlastníckych práv k týmto bytom.

Cieľom zákonného záložného práva podľa § 15 ods. 1 predmetného zákona je zvýraznenie postavenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri realizácii ich vlastníckeho práva voči dlžníkom spomedzi ich radov. Tento cieľ však nebol splnený najmä s prihliadnutím na nejednoznačnosť aplikačnej praxe, napriek skutočnosti, že záložné právo existuje zo zákona, a teda ide len o jeho deklaráciu v katastri nehnuteľností.

Najčastejším dôvodom odmietnutia vykonania zápisu záložného práva je výklad, že o zápis je možné požiadať len pri pohľadávkach vzniknutých, teda len tých, ktoré vznikli. Ide o absolútne nelogické zdôvodnenie nezapísania záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov, keďže aplikačná prax, ako aj právna veda u daného slovotvaru predpokladá aj smerovanie do budúcnosti, teda nielen tých pohľadávok, ktoré vznikli, ale aj tých, ktoré ešte len vzniknú. Tento výklad plne korešponduje s logickým zameraním záložného práva, ktoré vzniklo zo zákona o vlastníctve bytov a ktoré predpokladá možnosť vzniku pohľadávok voči ostatným vlastníkom bytov a nebytových priestorov zo strany dlžníkov a neplatičov do budúcnosti.

Schválená novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov má za cieľ chrániť prevažnú časť obyvateľov bytových domov pred ich dlžníkmi a neplatičmi tým, že odstraňuje problémy, ktoré vzišli z aplikačnej praxe. Precizuje pojmy dotknutého ustanovenia tak, aby nemohlo dochádzať k rôznym výkladom, ktoré môžu spôsobiť, že pohľadávky zostávajú neuspokojené alebo uspokojené len sčasti, pričom schodky na plneniach spojených s užívaním bytu neplatiča a preddavkových platbách do fondu prevádzky, údržby a opráv hradia zo svojho vrecka.

Vplyvom vývoja na trhu s bytmi, resp. legislatívnych a spoločensko-ekonomických zmien sa však vyskytli ďalšie výrazné bariéry pre plynulý rozvoj a skvalitňovanie procesov prevádzky a údržby bytového fondu, a to hlavne pri realizácii inštitútu zákonného záložného práva voči chronickým neplatičom.

V súvislosti s prijatím ostatnej novely zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) je nutné poukázať na fakt, že zákonné záložné právo sa podľa § 35 ods. 2 písm. a) katastrálneho zákona bude zapisovať na príslušnom katastri nehnuteľností bez toho, aby sa skúmal vznik alebo samotná existencia pohľadávky, pretože vzniká zo zákona.

Touto zmenou sa umožnila aplikácia záložného práva ako prostriedku uplatnenia si spoluvlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktoré existuje zo zákona, vykonaním zápisu záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov, aby neboli zmarené ich práva.

Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome existuje zo zákona ku každému bytu a nebytovému priestoru v dome. Vznik záložného práva zo zákona v príslušnom katastri nehnuteľností je len deklaráciou tejto skutočnosti. Ustanovuje sa zákaz výmazu záložného práva, ktoré existuje podľa zákona o vlastníctve bytov z katastra nehnuteľností.

Záložné právo podľa zákona o vlastníctve bytov môže zaniknúť iba zánikom predmetu záložného práva. Tým je zabezpečená kontinuita právneho stavu a možnosti uplatnenia si tohto práva po dobu, pokiaľ je možné takéto záložné právo vykonať, a to bez ohľadu na osobu vlastníka. Táto zmena, ktorú vyvolala aplikačná prax, znamená spravodlivejšie riešenie pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Vzhľadom na zmenu postavenia spoločenstva v oblasti práv a povinností zo zákonného záložného práva je potrebné upraviť prechod týchto práv zo spoločenstva priamo na vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome dňom účinnosti novely zákona. Zákonné záložné právo je nástrojom ochrany práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome bez ohľadu na formu správy domu.

Záverom chceme podotknúť, že o predmetnú novelu sme „bojovali“ už v roku 2017. Na konferencii Správa budov 2017 v Poprade mal vystúpiť s prednáškou poslanec Peter Pamula, terajší predkladateľ novely.

Zo stránky NR SR prevzala:
Ing. Cirbusová Tatiana – výkonný predseda ZSaUN