Dlhodobým cieľom krajín Európskej únie je znižovať množstvo vzniknutého odpadu a snažiť sa o jeho opätovné použitie či recyklovanie. Aj z tohto dôvodu  vznikla nová web stránka o  spôsobe triedenia a recyklovania polystyrénu – www.recyklujempolystyren.sk, ktorej cieľom je  upriamiť pozornosť širokej verejnosti na správne zaobchádzanie s polystyrénovým odpadom.

Existuje niekoľko druhov polystyrénu, v súčasnosti však k najlepšie recyklovateľným patrí expandovaný polystyrén (EPS). „Ide o veľmi dobre, efektívne a dokonca viacnásobne recyklovateľný materiál. Treba sa  však naučiť, ako ho správne triediť. Špeciálna web stránka, ktorú sme vytvorili, pomôže verejnosti sa v tejto problematike lepšie zorientovať,“ hovorí Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR. Aby sa zvýšila miera recyklácie EPS a informovanosť odbornej aj laickej verejnosti o recyklovateľnosti EPS, nadviazalo združenie spoluprácu aj s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky (INCIEN). „Cieľom našej spolupráce je prinavrátenie odpadového EPS späť na spracovanie ako surovinu, a tým nahradiť primárne zdroje,“ vysvetľuje Petra Csefalvayová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.

Potreba minimalizovať množstvo odpadu na skládkach

Iba správne vytriedený odpad možno následne recyklovať a vrátiť tak jeho značnú časť späť do obehu. Recyklačný proces mení odpad na surovinu, ktorú možno ďalej využiť. Tým sa minimalizuje množstvo odpadu ukladaného na skládky, ktoré predstavujú vážnu záťaž pre životné prostredie, a tým aj pre zdravie ľudí. Slováci patria z hľadiska nakladania s odpadmi k najhorším v Európe. Na skládkach a v spaľovniach u nás končí až okolo 50 % komunálneho odpadu, čo je výrazne nad európskym priemerom.  „Aby sme sa vyhli skládkovaniu a podporili recykláciu odpadov, spolupracujeme so všetkými dôležitými aktérmi v procese nakladania s odpadmi, ako sú obce, zberné dvory, recyklátori a výrobcovia. Našou snahou je dosiahnuť, aby sa zhodnotilo a opätovne využilo všetko, čo sa dá. A medzi takéto materiály patrí aj EPS,“ dopĺňa Petra Csefalvayová.

Niektorí výrobcovia polystyrénu odoberajú čistý EPS odpad priamo zo stavby, stavebnín alebo zberných dvorov.

Mapa zberných miest

Web stránka www.recyklujempolystyren.sk veľmi jednoducho a prehľadne vysvetľuje, ako triediť jednotlivé druhy odpadu z EPS, či už sú to obaly od elektrospotrebičov, zvyšky zo zatepľovania, obaly od potravín a pod. Jednou z hlavných častí stránky je mapa zberných miest EPS odpadu na Slovensku, ktorá vznikla v spolupráci s INCIEN. Vďaka nej sa verejnosť dozvie, v ktorých mestách možno odpad z polystyrénu odovzdať na zberný dvor, v ktorých to zatiaľ možné nie je, ale aj to, ktoré zberné dvory posielajú EPS ďalej na recykláciu. Uvedená mapa sa bude postupne dopĺňať a aktualizovať.

Triedenie  zvyškov a odrezkov EPS zo zatepľovania

„Na novej web stránke nájdete odpovede na mnohé otázky, napríklad aj to, čo urobiť s polystyrénom, ktorý vám ostane po zatepľovaní domu. Ide o stavebný odpad, takže nie je dovolené ho vhadzovať do žltých kontajnerov určených na plasty. Tento polystyrén patrí na zberný dvor, pričom podmienky odovzdávania odrezkov a zvyškov zo zatepľovania sú špecifikované vo Všeobecne záväznom nariadení každej obce,“ hovorí M. Strapková. Takýto odpad možno na základe dohody priniesť aj recyklátorovi priamo do prevádzky alebo sa s ním dohodnúť na odvoze odpadu zo stavby. So stavebnými firmami, ktoré dom zatepľujú, spolupracujú aj niektorí výrobcovia polystyrénu, ktorí čistý EPS odpad bez zostatkov betónu, malty a tmelu odoberajú priamo zo stavby. Následne takýto polystyrén výrobcovia recyklujú (ako recyklácia prebieha, si môžete pozrieť tu:  https://www.youtube.com/watch?v=IQ3i4k-2CLo). Novinkou sú špeciálne nádoby určené pre neznečistené zvyšky a odrezky zo zatepľovania pred vybranými stavebninami. Umiestňujú ich sem niektorí výrobcovia polystyrénu a odtiaľto ich následne odvážajú na ďalšie spracovanie.

Proces drvenia expandovaného polystyrénu

Obaly z elektrospotrebičov treba odovzdať na zbernom dvore. Polystyrén musí byť bez nečistôt, z obalov treba odstrániť štítky, nálepky či lepiace pásky.

Polystyrénové obaly z elektrospotrebičov patria na zberný dvor

Obaly z elektrospotrebičov, ako sú televízor, chladnička či práčka, treba odovzdať na zbernom dvore. Do žltého kontajnera sa môže vhodiť polystyrén iba v menšom množstve (napr. obal od fotoaparátu, mobilu a pod.). O možnostiach zberu obalov sa treba informovať v obci, ktorá môže regulovať, čo do žltých kontajnerov (ne)patrí. Ďalšou alternatívou sú predajne, ktoré odoberajú obaly zo svojich výrobkov späť a postarajú sa o ich opätovné využitie. O tejto možnosti spätného zberu obalov sa treba informovať už pri kúpe produktu priamo v obchode. „Je dôležité vedieť, že recyklovať možno iba polystyrén bez nečistôt, resp. iba s minimálnym znečistením. To znamená, že z obalov treba najskôr odstrániť štítky, nálepky či lepiace pásky,“ zdôrazňuje Marta Strapková.

Kam vhadzovať jednorazové obaly z jedla?

Jednorazové nádoby na jedlo, poháre, tácky z PSP (polystyrénový papier), na ktoré sa balí mäso a iné potraviny, s ktorými sa stretávame v supermarketoch, sú často zamieňané s obalmi vyrobenými z expandovaného polystyrénu. Výrobkom z expandovaného polystyrénu sa navonok podobajú, avšak sú vyrábané inou technológiou. Takéto obaly sú väčšinou mastné a zašpinené, treba ich preto vhodiť do zmesového kontajnera. Spomínané obaly sa nedajú bežne recyklovať, avšak dajú sa recyklovať tzv. chemickou recykláciou v spolupráci s výrobcami styrénu a polystyrénov. Tento spôsob recyklácie však na Slovensku zatiaľ nie je možný.

Na web stránke www.recyklujempolystyren.sk  možno nájsť aj užitočné informácie o nakladaní s obalmi na prevoz mäsa, rýb, ovocia, zeleniny i zmrzliny. Všeobecne platí, že je lepšie odniesť obaly na zberný dvor (v prípade, že daná obec tento typ obalov zbiera), neznečistené obaly z potravín menších rozmerov však možno vhodiť do žltého kontajnera. Vyhnúť sa treba ukladaniu obalov vedľa smetiaka, pretože to znižuje možnosť ich ďalšej recyklácie.

Čistý EPS odpad možno recyklovať a recyklát sa dá znovu využiť pri výrobe polystyrénu na zatepľovanie.

O triedení a recyklácii ostatných obalov či aplikácií z polystyrénu sa dozviete na www.recyklujempolystyren.sk. Ako recyklovať odpady z EPS a ako nakladať s ostatnými druhmi odpadov zistíte na www.miestaprec.sk.