Do domácností sú potrebné merače na meranie spotreby tepla alebo chladu v bytoch, z ktorých je možné údaje o spotrebe tepla nielen jednoducho odčítať a merajú presne, ale musia byť aj spoľahlivé, mať dlhú životnosť, a pritom nízke obstarávacie a prevádzkové náklady.

ULTRAHEAT T330ULTRACOLD T330 je nový typ merača tepla a chladu kompaktného radu s meraním prietoku ultrazvukovým princípom. Má celokovové telo, teplotný rozsah 5 – 105 °C, tlaková trieda PN16 a PN25, nominálny prietok 0,6 – 2,5 m3/h, pripojenie G3/4 a G1. Pamäť zaznamenáva údaje o spotrebe za 24 mesiacov. M-Bus, impulzný alebo rádio diaľkový odpočet. Spoločnosť Siemens meradlom T330 rozširuje súčasné portfólio kompaktného radu bytových meračov. Sú to:

 

Ultrazvukový merač tepla alebo chladu T330

 

ULTRAHEAT T230 – najlacnejší ultrazvukový merač vďaka svojej konštrukcii prietokovej časti z kompozitného materiálu (plast, zosilnený sklenenými vláknami). Teplotný rozsah 5 – 90 °C, tlaková trieda PN16, nominálny prietok 0,6 – 2,5 m3/h, pripojenie G3/4 a G1. Pamäť zaznamenáva údaje o spotrebe za 24 mesiacov. M-Bus, impulzný alebo rádio diaľkový odpočet.

 

Bytový ultrazvukový merač tepla ULTRAHEAT T230

 

ULTRAHEAT 2WR6 – pôvodný, osvedčený typ z radu kompaktných ultrazvukových bytových meračov. Má robustnú, celokovovú prietokomernú časť. Stal sa obľúbeným vďaka pomeru – výborná kvalita – primeraná cena – dlhá životnosť. Má celokovové telo, teplotný rozsah 15 – 105 °C, tlaková trieda PN16 a PN25, nominálny prietok 0,6 – 2,5 m3/h, pripojenie G3/4 a G1. Pamäť zaznamenáva údaje o spotrebe za 15 mesiacov. M-Bus alebo impulzný diaľkový odpočet.

Kompaktný ultrazvukový merač tepla ULTRAHEAT 2WR6

 

Tieto merače ULTRAHEAT sú používané na meranie spotreby tepla alebo chladu v bytoch. Do domácností sú potrebné merače, z ktorých je možné údaje o spotrebe jednoducho odčítať, merajú presne a sú spoľahlivé. Základnou vlastnosťou takýchto meradiel je, že sú bez akýchkoľvek mechanických pohyblivých častí. Následný benefit pre správcovskú organizáciu a vlastníka, prípadne nájomníka bytu je, že udržujú vysokú presnosť merania počas celej životnosti a pritom majú nízke obstarávacie a prevádzkové náklady. Meradlá sa zaraďujú do triedy presnosti 3 a disponujú európskym certifikátom MID o prvotnom overení na základe skúšok nemeckého Fyzikálno-technického spolkového ústavu PTB. Následné overenie na národnej úrovni je zabezpečené a je v kompetencii spoločností so štátnym oprávnením na vykonávanie tejto činnosti.

Bytové určené meradlo sa skladá z hydraulickej časti, elektronickej vyhodnocovacej jednotky (počítadla) a párovaných odporových snímačov teploty, ktorých vypočíta z objemu a teplotnej diferencie spotrebu energie. Pretečené množstvo vykurovanej vody sa meria v meracom potrubí ultrazvukovými impulzmi, ktoré sú vysielané v smere toku a proti smeru toku. Po prúde sa doba prenosu signálu medzi vysielačom a prijímačom zmenšuje, proti prúdu zväčšuje. Z nameraných hodnôt doby priebehu sa následne vypočíta celkové množstvo. Teplota vody v prívodnom a vratnom potrubí sa stanoví pomocou platinových odporových snímačov. Objem pretečeného množstva vykurovanej vody aj teplotný rozdiel medzi prívodným a vratným potrubím sa vynásobí a súčin sa integruje. Výsledná hodnota spotrebovanej energie sa zaznamená a následne sa zobrazuje na displeji kalorimetra v hodnotách kWh.

Merače majú praktický dizajn/konštrukciu kalorimetrického počítadla, aby sa umožnil pohodlný prístup k údajom v akejkoľvek montážnej polohe. Na optimálne odčítanie údajov z meradla možno počítadlo natáčať na prietokomernej časti s krokom 90°, prípadne je možná oddelená montáž počítadla na stenu. Montážnu dosku, ktorá je súčasťou každého meradla, možno použiť ako držiak na stenu. Ďalej má počítadlo (kalorimeter) optické komunikačné rozhranie na parametrizáciu a diagnostiku. Aj keď sú z továrne nastavené na optimálny výkon, niekoľko parametrov je možné upraviť podľa konkrétnych požiadaviek užívateľov. Parametre je možné nastaviť aj tlačidlom na meradle, ale pohodlnejšie je nastavenie, diagnostika a odpočet cez program UltraAssist, napríklad vyčítanie údajov z meračov, mesačných hodnôt, nastavenie dátumu a času, tarifných funkcií, knižnice udalostí, výmaz chyby F8, a ďalších funkcií, ktoré nemajú vplyv na zmenu metrologických nastavení. Merače nepotrebujú žiadne upokojujúce dĺžky pred ani za meradlom. Poloha montáže je ľubovoľná, pričom nemá vplyv na presnosť ani dynamiku merania.

Správna činnosť meradla je zabezpečená testovacími funkciami vykonávanými automaticky počas celej životnosti meradla. V prípade poruchy merač automaticky hlási poruchový stav a to aj v prípade nesprávnej montáže. Ďalšie výhody sú odolnosť proti mechanickým nečistotám v teplonosnom médiu a bezhlučná prevádzka.

Kompaktné merače ULTRAHEAT pracujú s pevne pripojenými odporovými snímačmi teploty s charakteristikou Pt500. Používajú priamo ponorné snímače teploty DS M10 x 27,5 mm s dĺžkou kábla 1,5 m, prípadne s 5 m káblom. Keďže sa prietokomerná časť montuje zvyčajne do vratného potrubia (spiatočky), snímač teploty vratného potrubia je integrovaný v prietokomernej časti. K druhému snímaču teploty, ktoré je potrebné namontovať do prívodného potrubia sa dodáva zodpovedajúce montážne príslušenstvo. Výhody ultrazvukových meračov pri rozúčtovaní nákladov na vykurovanie v bytoch sú najmä:

  • exaktné meranie spotreby tepla
  • preukázateľné hodnoty v energetických jednotkách (žiadne dieliky),
  • odpočet údajov na jednom mieste bez potreby vstupovať do bytu,
  • možnosť merania spotreby v objektoch vykurovaných aj atypickými vykurovacími telesami (napríklad vybavených ventilátormi, podlahové kúrenie a podobne).

Nový rad kompaktných bytových meradiel ULTRAHEAT T330ULTRACOLD T330 je možné použiť ako merač tepla, ako merač chladu, prípadne aj ako kombinovaný merač tepla a chladu. Posledná menovaná kombinovaná verzia disponuje zvlášť registrom pre tepelný výkon a zvlášť registrom pre chladiaci výkon. Kalorimeter automaticky identifikuje druh média v potrubí na základe teploty a automaticky zaznamenáva spotrebu do vhodného registra. Zvláštnu pozornosť si zaslúži moderný spôsob diaľkového odpočtu. Okrem osvedčených verzií s káblovým odpočtom ako impulz alebo M-Bus disponuje merač novým typom rádiového odpočtu. Jedná sa o rádiový dátový prenos v štandardizovaný s Open Metering System (OMS), T-mode a C-mode. Hlavné výhody sú:

  • rýchlejší prenos dát
  • väčší dosah signálu bez navýšenia vysielacieho výkonu
  • zber dát možný aj s prijímačom od iného výrobcu

Spoločnosť Siemens sa úspešne venuje ultrazvukovým meračom už niekoľko desaťročí. Mnoho medzinárodných náhodných kontrol dokazuje ich vysokú stálosť merania. Tento pozitívny výsledok potvrdzujú aj skúšky nemeckého Fyzikálno-technického spolkového ústavu PTB. Ultrazvuková technika je racionálnym a spoľahlivým základom pre budúcnosť v oblasti merania tepla z ekonomického aj ekologického hľadiska. Výhody sú jednoznačné: okrem technických predností je samozrejmosťou aj vysoká spoľahlivosť merania.

 Jozef Vincze, akvizitér a produktový manažér