Prijatím zákona 246/2015 Z.z. vznikla povinnosť odbornej spôsobilosti pre všetkých správcov. Jedným z dokladov, ktorý je potrebné doložiť, aby správca mohol byť zapísaný do „Zoznamu správcov“  na MDaV SR, je Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu „ Správa bytového fondu“. Tento doklad chýbal ešte niektorým správcom alebo tým, ktorí so správou začínajú.

Akreditovaný kurz „ Správa bytového fondu“,  ktorý organizuje spoločnosť V.O.Č. Slovakia s.r.o., sa konal v septembri 2020 v Košiciach. Opäť to bol intenzívny kurz, kde prednášky boli od ráno do večera s prestávkou na obed, počet 90 hodín v zmysle zákona 246/2015 Z.z. o správcoch musel byť dodržaný. Náš kurz má 96 hodín prednášok vrátane testov.

Účastníci kurzu boli prevažne správcovia z Košíc ale aj účastníci z Piešťan, Popradu, Stupavy, Bardejova či Liptovského Jána.  Aj na tomto kurze sa stretol príjemný kolektív aktívnych ľudí, ktorí mali záujem o získanie nových vedomostí z oblasti správy.

Na tomto kurze sa potvrdilo, že nie kvantita ale kvalita účastníkov kurzu rozhoduje o príjemnej atmosfére, aktívnej spolupráci a túžbe po vedomostiach. Tohto kurzu sa zúčastnili výnimoční ľudia, z ktorých sa za krátky čas vytvorila vynikajúca partia navzájom sa doplňujúcich osobností po vedomostnej, odbornej ale najmä ľudskej stránke.

Na začiatku kurzu boli obavy z skúšok a testov, ale prednášatelia sú spravidla vysokoškolskí profesori a ľudia s dlhoročnou skúsenosťou z praxe. Obavy po vypočutí prednášok zmizli. Všetci pozitívne hodnotili  ich úroveň.  Účastníci mali možnosť získať v rámci seminárov aj odpovede na otázky, ktoré súviseli s odprednášanou témou. Túto formu si  účastníci všetkých kurzov veľmi pochvaľovali, nakoľko medzi účastníkmi boli aj nováčikovia – správcovia, ktorí nepracujú ešte v oblasti správy dlhší čas.

Ako na začiatku pri vzájomnom zoznamovaní sa účastníci vyjadrili, že prišli hlavne kvôli “papieru“, tak  po ukončení kurzu všetci konštatovali, že aj napriek tomu, že keď  robia správu poväčšine dlhšiu dobu, bol kurz pre nich prínosom.

Záverom by sme sa chceli zablahoželať všetkým novým absolventom kurzu „Správa bytového fondu“ a popriať mnoho úspechov v práci správcu, pevné nery a dobré zdravie.