V časopise Správca bytových domov v čísle 4/2018 si dovoľujeme predstaviť spoločnosť IZOLPLAST, s. r. o., ktorá sa vyše 20 rokov pohybuje na slovenskom trhu a realizuje mimo iných aj komplexnú obnovu bytových domov. Informácie o histórii, ako aj o činnosti tejto firmy, nám prezradil Juraj Šošovička, konateľ spoločnosti.

 

Môžete nám prezradiť pár slov o vašej spoločnosti?

Spoločnosť IZOLPLAST bola založená v roku 1996. V decembri roku 2002 zmenila formu podnikania na osobu právnickú – spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom IZOLPLAST, s. r. o. Pôvodne bola zameraná na rekonštrukcie plochých striech. V roku 2005 rozšírila svoju činnosť na komplexnú obnovu bytových domov certifikovanými kontaktnými zatepľovacími systémami, na ktoré má vydané licencie TSÚS. Spoločnosť IZOLPLAST, s. r. o. má zavedený systém manažérstva kvality v súlade s európskou normou EN ISO 9001:2015 ako aj systém environmentálneho manažérstva v súlade s európskou normou EN ISO 14001:2015. Samozrejme, dané systémy sú dodržiavané v celom pracovnom procese. Prvá certifikácia bola získaná už v roku 2005. Pri realizácii jednotlivých bytových domov používame výhradne certifikované strešné, fasádne a podlahové materiály.

Realizáciu nám uľahčuje vlastné technické zabezpečenie, ktoré je postačujúce aj pri realizácii viacerých obnov bytových domov súčasne, vlastná dielňa pre výrobu klampiarskych prvkov a v neposlednom rade aj tónovanie farieb a omietok. Okrem samotnej realizácie stavieb vykonávame tiež školenia pre aplikáciu týchto strešných systémov na slovenskom trhu, ako aj kontroly kvality zrealizovaných prác, a to zamestnancami vyškolenými priamo u výrobcu. Zároveň pracovný postup pri aplikácii, či už fasádnych alebo strešných výrobkov kontrolujú priamo na stavbách poverení zamestnanci dodávateľov jednotlivých materiálov.

Zaoberáme sa aj predajom izolačných materiálov, stavebných hmôt a stavebnej chémie.

V dnešnej dobe, kedy je na trhu množstvo realizačných spoločností, ktoré každým dňom vznikajú, a zároveň v krátkom čase zanikajú, je častokrát cenovo náročné takýmto „lacným“ spoločnostiam konkurovať.

Spoločnosť IZOLPLAST stavia na profesionalite, odbornosti, kvalite, histórii a zázemí spoločnosti a spokojnosti zákazníkov.

 

 

Ako sme už spomenuli, vašou hlavnou činnosťou je komplexná obnova bytových domov. Aké služby ponúkate pre vlastníkov nehnuteľností?

Pre vlastníkov bytov, je ideálnym riešením uskutočňovať prípravu, ako aj samotnú realizáciu komplexnej obnovy bytového domu jednou spoločnosťou. Pre správcovské spoločnosti ako aj pre spoločenstvá vlastníkov bytov v rámci balíka služieb ­BEZPLATNE ponúkame/poskytujeme:

 • termovízne zameranie bytového domu
 • odborné poradenstvo k rozsahu realizácie a o možnostiach financovania obnovy bytového domu
 • zabezpečenie projektovej dokumentácie na všetkých úrovniach
 • prípravu na domovú schôdzu, cash flow – schopnosť splácania úverov
 • zabezpečenie všetkých kladných záväzných stanovísk dotknutých orgánov, inštitúcií, prieskumy, odborné posudky
 • prípravu a organizáciu stavebného, kolaudačného konania v spolupráci so stavebným úradom, ukončenú vydaním stavebného povolenia a jeho právoplatnosťou
 • skompletizovanie všetkých príloh pre poskytnutie podpory zo ŠFRB, dotácie na odstránenie systémových porúch pre úspešné schválenie žiadostí
 • zabezpečenie dofinancovania komerčným úverom
 • spracovanie návrhu farebného riešenia

 

Komplexná obnova bytového domu je pre klientov často veľmi náročná bez predošlých odborných skúseností a nedostatku časovej flexibility pre zabezpečenie všetkých úkonov pre získanie všetkých potrebných podkladov, povolení a rozhodnutí k realizácii komplexnej obnovy.

 

 

Nad rámec služieb pre bytové domy, ktoré výkon správy domu zabezpečujú formou spoločenstva vlastníkov bytov, BEZPLATNE vykonávame nasledujúce úkony:

 • zosúladenie zmluvy o spoločenstve so zákonom o vlastníctve bytov
 • spracovanie všetkých podkladov k voľbe nového predsedu SVB
 • vykonanie zápisu zmeny v registri spoločenstiev
 • sledovanie schvaľovacieho procesu v prípade financovania z podporných prostriedkov štátu ŠFRB, DOTÁCIA až do priznania podpory
 • koordinácia podpísania zmluvy o úvere, záložnej zmluvy, zápisu v notárskom centrálnom registri, kataster, vinkulácia poistného plnenia, zabezpečenie ponúk z komerčných bánk a všetkých náležitostí týkajúcich sa úveru

 

 

Prečo ste sa zamerali na zatepľovanie budov?

Po zateplení uniká v zimnom období z budovy menej energie. Povrchová teplota vnútorných stien sa zvýši, čím sa zvýši pocit tepelnej pohody. Z ekonomickej stránky to znamená nižšie finančné náklady na vykurovanie (odborníkmi overená úspora je 30 – 40 % z celkového množstva energie na vykurovanie), finančnú úsporu pri skrátenej vykurovacej sezóne a nižšie investície do zdrojov tepla, rozvodov, ako aj vykurovacích telies. Z technickej stránky nedochádza ku kondenzácii vodných pár na vnútorných povrchoch stien, nevznikajú plesne, bývanie nadobúda príjemnejší a hodnotnejší rozmer. Ďalšími technickými dôvodmi sú napríklad zlepšenie akustických vlastností konštrukcií budov v dôsledku zvukovo izolačných vlastností tepelných izolantov, lepšie využitie tepelne akumulačných vlastností múrov a nové architektonické stvárnenie, farebné a štrukturálne riešenie.

 

 

Vašou prioritou je profesionálny a odborný prístup s dlhoročnými skúsenosťami nielen pri zatepľovaní, ale aj pri obnove strešného plášťa, ktorý je dôležitou súčasťou každého objektu…

Strecha je jednou z najdôležitejších častí budov nakoľko chráni budovu pred klimatickými podmienkami. Z uvedeného dôvodu je veľmi dôležité venovať pozornosť správnemu výberu pri realizácii novej strechy alebo pri rekonštrukcii strechy poškodenej. Je nutné zohľadniť rôzne faktory, ako napr. konštrukcia stavby, možné zaťaženie konštrukcie, odvodnenie strechy, vhodná skladba strechy aj z hľadiska podnebných podmienok alebo využitia (pochôdzna, nepochôdzna, zelená, …), požadované tepelnoizolačné vlastnosti. Žiaden z faktorov nie je možné opomenúť, nakoľko naše rýchle, nepremyslené rozhodnutie, môže mať vplyv na správnu funkčnosť a na životnosť strešného plášťa, čo sa nie v malej miere odrazí aj na našich financiách.

Ak sa rozhodnete pre opravu, alebo pre zateplenie strešného plášťa naši technickí pracovníci vám po ohliadke a zistení skutkového stavu určia najoptimálnejšie riešenie, vrátane vypracovania dokumentácie s alternatívnymi riešeniami opravy, alebo zateplenia strešného plášťa na základe tepelno-technických výpočtov. Pred rekonštrukciou strešných plášťov, ak to situácia vyžaduje, vykonávame sondy do strešného plášťa, za účelom presného identifikovania príčin zatekania.

 

 

Poskytujeme 10-ročnú záruku na zrealizované práce. Dodávatelia materiálov poskytujú na produkty záruku 10 rokov, pričom predpokladaná životnosť hydroizolačného systému je až 30 rokov. Naši pracovníci absolvujú pravidelné školenia priamo u dodávateľov, majú veľké množstvo skúsenosti a cez milión m2 zrealizovaných plochých striech.

Záručný a pozáručný servis je samozrejmosťou a štandardom v balíku služieb zákazníkovi. Podľa veľkosti vyskytnutého problému vieme záručný servis zabezpečiť do pár hodín.

Zaviedli sme tiež bezplatné kontroly strešných plášťov počas celej záručnej doby, ktoré vykonávame 1x ročne. Pri týchto kontrolách okrem zhodnotenia vizuálneho stavu strechy, vyčistíme okolia vpustí, skontrolujeme funkčnosť odvetrávacích turbín, strešných výlezov a podobne.

 

 

S akými materiálmi prevažne pracujete pri realizácii zateplenia bytových domov?

Hlavným cieľom spoločnosti IZOLPLAST nie je iba pekná vizuálna stránka zrekonštruovanej fasády objektu, ale hlavne jej kvalita, ktorá môže byť dosiahnutá iba použitím kvalitných produktov. Z toho dôvodu používame zatepľovacie systémy spoločnosti PCI (BASF), ktoré nie sú na našom ani celosvetovom trhu nováčikom. Spoločnosť PCI (BASF) vznikla v apríli roku 1865 pôvodne ako fabrika na výrobu farieb. Nakoľko spoločnosť PCI vynakladá nemalé prostriedky na výskum a vývoj v oblasti chemického priemyslu, je jej vedúce postavenie na trhu nepopierateľné. Inovačnú silu spoločnosti PCI (BASF) preukazuje aj predaj nových produktov uvedených na trh v posledných rokoch. Spolupracuje s viac ako 600 významnými univerzitami, výskumnými ústavmi a spoločnosťami po celom svete. Spoločnosť PCI (BASF) sa zaoberá aj nanotechnológiou. Vývojom, výrobou a použitím materiálov, ktorých štruktúra, častice, vlákna či doštičky sú menšie ako 100 nanometrov, vďaka čomu disponujú tieto materiály novými vlastnosťami. Viaceré inovácie v oblastiach, ako je automobilová technológia, energetika, elektronika či stavebníctvo a lekárstvo, by bez nanotechnológie nebolo možné uskutočniť. Spoločnosť PCI (BASF) používa túto technológiu pre vývoj nových riešení a pre vylepšenie súčasných produktov. Práve z uvedených dôvodov pracujeme s týmito materiálmi a taktiež ich odporúčame našim klientom.

Čo sa týka realizácie hydroizolácii strešných plášťov, používame materiály dostupné na trhu na báze modifikovaných asfaltov, PVC a TPO fólií, ako aj tekutých izolácii od spoločnosti Soprema.

 

 

Spoločnosť SOPREMA vznikla roku 1908 v Štrasburgu a postupne sa zakladali aj jej dcérske spoločnosti a výrobné závody po celom svete, ako v Európe, tak v Kanade, Amerike a aj Afrike.  100 rokov skúseností pri realizácii a vývoji inovatívnych hydroizolačných systémov je zárukou výroby kvalitných výrobkov, poskytovaných služieb. SOPREMA kladie stále dôraz na rozvoj ľudskej dimenzie, prispôsobovaní sa trhu, pružnosti vo vývoji aj nových produktov ako je rad MAMUT.

Asfaltové pásy spoločnosti SOPREMA, ktoré sú v našej ponuke, môžu pri pravidelných prehliadkach technikom dosiahnuť životnosť až 30 rokov. Asfaltové pásy sa delia podľa ich použitia na spodné alebo vrchné asfaltové pásy, parozábrany, asfaltové pásy vhodné k realizácii zelených striech, k výstavbe mostov, a pod. Podľa skladby strešných plášťov sa rozdeľujú aj strešné systémy na klasické, ktoré môžu byť natavované, lepené alebo kotvené strešné systémy. Strešné systémy s obrátenou skladbou strechy sa aplikujú v prípade zelených striech, striech so štrkovou vrstvou alebo s vrchnou vrstvou, ktorú tvorí dlažba.

PVC fólie sa odporúčajú hlavne pre kotvené systémy plochých alebo šikmých striech. PVC fólie sú odolné proti starnutiu, proti poveternostným podmienkam a sú odolné proti prerazeniu. Vyznačujú sa vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami.

TPO fólie EP/PR sú fóliami novej generácie, nakoľko sú vyrobené s použitím inovácii vo výrobe na princípe EPR, čo je modifikovaný polyolefín. Fólie sú vystužené mriežkou a sú netoxické. Pri použití v skladbe strechy nedochádza, na rozdiel od PVC fólii, k reakciám pri styku s polystyrénom alebo starými asfaltovými vrstvami strechy.

Fólie TPO majú vyššiu trvanlivosť ako fólie PVC. Vyznačujú sa vyššou stabilitou a odolnosťou voči poveternostným a atmosférickým podmienkam, prerazeniu koreňov. V neposlednom rade ich výhodou je vysoká odolnosť voči mikroorganizmom, mechanickému poškodeniu, pohybom konštrukcií.

 

 

A na záver otázka: Prečo práve spoločnosť IZOLPLAST?

Nakoľko cieľom našej spoločnosti je spokojnosť zákazníka, naše služby neustále zlepšujeme a skvalitňujeme. Stále ostáva prioritou individuálny prístup k potrebám a požiadavkám vlastníkov bytov.