Při chůzi po našich sídlištích, sanovaných v 90 letech minulého století vidíme množství ploch napadených mikroorganismy (řasy a plísně). Příčin je více. V 90. letech došlo k prudkému a nepříliš koordinovanému boomu zateplování. Zateplování se často prezentovalo jako „všelék“ na problémy bytových domů, postavených panelovou technologií. Prudký nárůst požadavků vedl k používání levných materiálů a často neověřených technologií. Kombinace s nezaškolenými a nezkušenými realizačními firmami měla za následek snížení kvality. Důsledkem dnes je biotické zasažení povrchů objektů, zejména zateplených.

 

Požadavky trhu na opravu zasažených ploch rostou, množí se inzeráty a billboardy s nabídkami na omytí a opravu fasády. Bohužel, často bez znalosti, jaké děje na povrchu fasády probíhají. Naše společnost se v tomto roce nechala provést průzkum fasád a následující článek shrnuje výsledky tohoto průzkumu.

 

Mikroorganismy na omítkách kontaktních zateplovacích systémů

Zadavatelem úkolu byla společnost Český Caparol s r. o., řešiteli potom ČVUT Praha, katedra pozemního stavitelství, mikrobiologický ústav VŠCHT Praha a Technopark v Kralupech nad Vltavou. Vybírali jsme objekty podle následujícího klíče-panelové domy z 60 – 80 let minulého století, dodatečně zateplené s příspěvkem z dotačních programů. Povrchové úpravy silikonovými a akrylátovými omítkami. Stáří objektů 8 – 12 let.

 

Byly vybrány lokality, které jsou dlouhodobě klasifikovány jako místa se znečistěným ovzduším:

 • Ostrava
 • Chomutov
 • Čelákovice

 

Metodika výzkumu

Vzorky – obrusy a výřezy z povrchových souvrství byly dopravenyna následující odborná pracoviště:

 • Technopark Kralupy a Laboratoř molekulové spektroskopie VŠCHT v Praze
 • Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

Zde proběhla základní kultivace plísní a řas. Následovala chemická analýza omítkových směsí.

 

Polocha, misky pokrytá plísní při kultivaci

 

Kultivace plísní a řas probíhala následovně:

 • Kultivace plísní po 4 dnech
 • Jako základní kritérium hodnocení bylo zvolen procento pokrytí dna misky plísní.
 • Pro průkaz přítomnosti řas bylo potřeba 2 měsíců růstu.
 • Následovala identifikace skladby plísní.

 

Příklad stavu fasád při odběrech vzorků, Ostrava Výškovice jako reprezentant, detail vpravo: biotické zasažení po 7 letech užívání

 

Nejčastější druh plísně je alternaria spora (čerň střídavá). U všech odbraných vzorků byl přesně zdokumentován materiál, doba dodání, typ ETICS, typ povrchové úpravy a porovnán s údaji dodavatele systému (dodacím listem). Následně byl proveden chemický rozbor s důrazem na určení typu pojiva.

 

Tímto způsobem se podařilo shromáždit údaje o materiálech, používaných pro zateplování objektů v druhé polovině 90 let. Celkem bylo odebráno 37 vzorků a lze prohlásit, že se jedná o reprezentativní výběr materiálů, používaných v určitém období.

 

Co bylo zjištěno

 • Vliv orientace fasády – vyšší výskyt Alternaria sp. na severních stranách, u dalších plísní již orientace nehrála vyšší roli
 • Míra zasažení plochy měřena procentuálním pokrytím misky kultivovanými řasami

 

Rozsah rozvoje plísní v procentech

 

Závěrečné vyhodnocení

Zasažení řasami

 • Kultivace po dobu 2 měsíců
 • Výskyt hlavně na neosluněných stranách
 • Jihozápadním strany nejodolnější

 

Výskyt řas na severních stranách

 

Chemické složení omítkových směsí

 • Pojiva ze vzorků ve velké většině neodpovídala pojivům, která avizovali správci objektů dle dodaných podkladů výrobci.
 • Především akrylátové omítky byly na bázi polyvinylacetát-ethylen, což je pojivo jiných vlastností a lépe mísitelné se silikony.
 • U omítek, které byly v dodávkách označeny jako silikonové, nebyl dle infračervené spektroskopie silikon přítomen. Dokonce ani při další extrakci. V rámci korektonsti podotýkám, že se doposud nikdo nezaobíral otázkou rychlosti vyplavování silikonu z pojiva, jako důsledku hydrotermálních procesů v povrchu zateplené fasády.

 

Křivky výsledků chemické analýzy

 

Závěrem snad uvedu, že naše společnost je vybavena, vědomostmi, praktickými zkušenostmi a materiály pro úspěšné řešení problematiky výskytu řas a plísní na ETICS.

Základem jsou kvalitní materiály, vyrobené nejmodernější technologií nanokrystalické mřížky NQG. Pracujeme s bezoplachovými biocidy, registrovanými u MZ ČR. K dispozici máme tým zkušených pracovníků, působící ve všech regio­nech ČR. Proto směřuje můj apel na ty subjekty, které se chtějí do opravy fasád svého domu pustit obraťte se tam kde o problematice něco vědí.

A poznámka na úplný závěr: nešetřete na údržbě. V naprosté většině případů, kde byly vzorky odebírány nebyla prováděna údržba vůbec žádná.

Dokumentovat to můžeme následujícími referencemi z posledních roků:

 

BD Orlová

 

Brno Líšeň

 

Brno ul. Pod Lipami

 

Ing.  Jan Loukotka, technický marketing – prokurista společnosti

Český Caparol s. r. o.