ASIO-SK s.r.o.

Firma ASIO-SK s.r.o. je moderná progresívna spoločnosť zameraná na vypracovávanie návrhov, projektov a realizácie v oblasti nakladania s odpadovou a dažďovou vodou.

Pre čistenie odpadových vôd používame vlastné patentované technológie s nízkou uhlíkovou stopou – kontajnerová anaeróbne-aeróbna ČOV AS-ANAcomb a vysokoúčinná ale nízkoenergeticky náročná technológia aeróbnej granulovanej biomasy AS-GranBio®, primárne určená pre obce, mestá a priemysel. Vo svojom portfóliu máme aj ďalšie vodohospodárske výrobky ako lapače tukov, čerpacie šachty, odlučovače ropných látok a domové ČOV.

Pre vysoko aktuálnu tému klimatických zmien ponúkame riešenia vo forme recyklácie šedých a dažďových vôd ako aj riešenia pre zachytávanie dažďovej vody v mieste zrážok. Zelené parkoviská nie sú hudbou budúcnosti, ale riešením súčasnosti. Pomocou konštrukčného prvku TTE® rošty vieme vytvoriť spevnenú plochu vhodnú na parkovanie alebo prístupovú komunikáciu, ktorá je zatrávnená a vode-priepustná.

K našim zákazníkom, či je to projektant, obec, priemyselný podnik, individuálny stavebník alebo developer, pristupujeme individuálne a navrhujeme riešenia na mieru podľa ich potrieb, ale v zmysle udržateľného rozvoja.

Z histórie spoločnosti ASIO-SK s.r.o.

Spoločnosť ASIO-SK s.r.o. ako pevná súčasť medzinárodnej skupiny ASIO Group sa etablovala na Slovenskom trhu v roku 1997. Sídlom spoločnosti sa stala Bytča. V čase vzniku spoločnosti mala firma 3 zamestnancov, dnes vo firme pracuje 21 ľudí. V začiatkoch bola výroba a montáž vlastných výrobkov  zabezpečovaná v spolupráci so spriaznenými firmami. Zvyšovaním množstva dodávok a montáží vlastných výrobkov bola spoločnosť prinútená na prelome rokov 1999/2000 založiť vlastnú montážnu skupinu s prevádzkou v Žiline. V priebehu roka 2001 sa montážna skupina spoločnosti pretransformovala na výrobnú prevádzku, ktorá bola zo Žiliny premiestnená do nových kapacitne vyhovujúcich priestorov v Bytči. Od uvedeného obdobia spoločnosť ASIO-SK s.r.o. medziročne zvyšovala obchodný obrat a postupne sa stávala jedným z popredných dodávateľov kusových vodohospodárskych technológií na Slovensku. V roku 2008 sa firma presťahoval do vlastných priestorov ktoré pozostávajú z administratívnej budovy, výrobnej haly a skladových priestorov. V priebehu uvedených rokov sa technológovia spoločnosti podieľali na výskume a vývoji nových technológií a výrobkov, ktoré úspešne obohatili výrobkové portfólio spoločnosti. V portfóliu spoločnosti sú aj patentované technológie čistenia odpadových vôd AS-ANAcomb a AS-GranBio®.

Spolupráca pri vývoji a uvádzaní technológií na trh

Spoločnosť ASIO-SK s.r.o.,  ktorej technológovia sú  členovia Asociácie čistiarenských expertov SR (AČE SR), pri vývoji, výskume a uvádzaní na trh úzko spolupracuje s Ústavom chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT Slovenskej technickej univerzity, Asociáciou čistiarenských expertov SR, Technickým skúšobným ústavom Piešťany a ďalšími štátnymi či súkromnými inštitúciami.

Medzinárodná spolupráca a export

Členovia medzinárodnej skupiny ASIO Group sa zúčastňujú kooperatívnych činností pri preberaní a aplikácii legislatívy, noriem a zvyklostí Európskej únie v oblasti vodného hospodárstva  do  portfólia výrobkových skupín, organizujú školenia (napr. tradičné semináre spoločnosti ASIO-SK s.r.o.) a zvyšujú európske povedomie odbornej verejnosti v záujmových teritóriách skupiny. Priame zastúpenia ASIO Group: CZ, SK, HR, RO, H, PL, LI. Obchodné zastúpenia: A, D, SLO, F,NL, I, E.

Spoločnosť ASIO-SK s.r.o. vyváža svoje produkty a služby do viacerých krajín EU, sú to najmä: Chorvátsko, Bulharsko, Česká Republika, Estónsko, Maďarsko a v poslednom období najmä Španielsko. Vývozným aktiklom sú najmä projekty a dodávky technológií pre priemyselné a komunálne ČOV, ďalej sú to tiež domové ČOV AS-iNutricut, kontajnerové ČOV AS-ANAcomb a najnovšie aj technológia AS-GranBio®.

Medzinárodná spolupráca a export

Členovia medzinárodnej skupiny ASIO Group sa zúčastňujú kooperatívnych činností pri preberaní a aplikácii legislatívy, noriem a zvyklostí Európskej únie v oblasti vodného hospodárstva  do  portfólia výrobkových skupín, organizujú školenia (napr. tradičné semináre spoločnosti ASIO-SK s.r.o.) a zvyšujú európske povedomie odbornej verejnosti v záujmových teritóriách skupiny. Priame zastúpenia ASIO Group: CZ, SK, HR, RO, H, PL, LI. Obchodné zastúpenia: A, D, SLO, F,NL, I, E.

Spoločnosť ASIO-SK s.r.o. vyváža svoje produkty a služby do viacerých krajín EU, sú to najmä: Chorvátsko, Bulharsko, Česká Republika, Estónsko, Maďarsko a v poslednom období najmä Španielsko. Vývozným aktiklom sú najmä projekty a dodávky technológií pre priemyselné a komunálne ČOV, ďalej sú to tiež domové ČOV AS-iNutricut, kontajnerové ČOV AS-ANAcomb a najnovšie aj technológia AS-GranBio®.

Hlavné výrobkové skupiny

Riešenia pre modro-zelenú infraštruktúru:

  • Zatrávňovacie rošty AS-TTE
  • Recyklácia šedých vôd AS-AQUALOOP
  • Využitie dažďových vôd AS-REWA
  • Vsakovacie systémy AS-RIGOFILL, AS-KRECHT

Priemyselné čistiarne odpadových vôd:

  • Anaeróbne UASB reaktory
  • Anaeróbne ECSB reaktory
  • Flotačné jednotky AS-FLOT
  • Aeróbne reaktory AS-GranBio®

Komunálne čistiarne odpadových vôd: AS-GranBio®

Kontajnerové ČOV: AS-ANAcomb 100 – 750

Domové ČOV: AS-VARIOcomp 5 – 50 a AS-iNutricut 4 – 100

Odvodňovacie zariadenia: AS-DEHYDRATOR

Odlučovače ropných látok: AS-TOP

Lapače tukov a škrobu:  AS-FAKU, AS-SAKU

Prečerpávacie stanice dažďových, odpadových a technologických vôd: AS-PUMP

Odľahčovacie komory: AS-ŠOK, AS-BALOG

Regulátory prietoku

Bazény a bazénové technológie: AS – ARDEA