Protherm (Vaillant Group Slovakia, s.r.o.)

Majiteľom auta pripadá samozrejmé ísť s ním každý rok na servisnú prehliadku. Auto pritom „pracuje“ len 2 až 3 hodiny denne, pričom váš kotol denne aj viac ako 16 hodín. Práve preto je nutná jeho každoročná kontrola.

Obráťte sa na servisnú spoločnosť so skúsenosťami, overenými referenciami a osvedčením o spôsobilosti vykonávať servis vašej značky vykurovacieho zariadenia. Ideálne je zavolať si každý rok toho istého servisného technika, ktorý už bude váš kotol poznať. Viete, prečo je takáto kontrola dôležitá a aké úkony má zahŕňať?

Prečo je kontrola kotla dôležitá?

Revízia plynového zariadenia a spotrebičov sa v rodinných domoch a bytoch odporúča realizovať raz ročne – pred alebo po vykurovacej sezóne. A to aj napriek tomu, že nie je povinná. Dôvody sú hlavne bezpečnostné, prípadný únik plynu a oxidu uhoľnatého totiž môže ohroziť život a zdravie ľudí. Treba vedieť aj to, že podľa zákona o tepelnej energetike je majiteľ domu povinný udržiavať plynové rozvody a zariadenia v dobrom technickom stave. Každoročnú servisnú prehliadku požadujú všetci výrobcovia kotlov, kým je vykurovacie zariadenie v záruke. Pravidelné servisné prehliadky kotla sú prevenciou – pomôžu odhaliť včas jeho nedostatky a zabrániť vzniku vážnejších porúch v nasledujúcom období.

Kotol Protherm Gepard Condens
Kondenzačný kotol Tiger Condens

Čomu sa dá kontrolou predísť?

Aj po uplynutí záručnej doby sa servisné prehliadky oplatia, lebo práve servis a pravidelná údržba kotla môžu znížiť jeho spotrebu energie až o 25 %. Ďalším argumentom je, že ak je kotol pravidelne vyčistený, kontrolovaný a správne nastavený, predlžuje sa jeho životnosť. Kontrolu si pred zimou pýta každý vykurovací systém. Dokonca aj ten čerstvo nainštalovaný. Kotol a rozvody totiž obsahujú nežiaduce látky, ktoré môžu ohrozovať ich chod. Pri tých novších to môže byť olej používaný pri lisovaní plechových radiátorov, zvyšky tesniacich hmôt alebo spájky. V starších systémoch bývajú usadeniny, produkty korózie a vodný kameň, ktoré sa pri prevádzke usadzujú v kotli a môžu i v krátkom čase spôsobiť jeho zlyhanie.

Čo všetko údržba kotla zahŕňa?

Servisný technik by mal počas prehliadky kotla:

  • skontrolovať dokumentáciu (identifikačný štítok, prevádzkový poriadok, návod na obsluhu, pripojenie kotla, teplotný spád, dokumentáciu montáže, umiestnenie a vetranie),
  • zhodnotiť doterajšiu údržbu (je potrebné mať k dispozícii doklady o predchádzajúcich uskutočnených opravách a údržbe),
  1. zhodnotiť kotol vizuálne (či nedochádza k úniku paliva, zmerať kvalitu obehovej vody, najmä tvrdosť, pH a vodivosť, zhodnotiť jeho vonkajší stav, najmä tepelnú izoláciu, oplechovanie, správny ťah spalín a odhaliť prípadné netesnosti odvodu spalín, skontrolovať čistotu okolia a funkčnosť regulačných prístrojov),
  2. vyčistiť výmenník, vnútro kotla a horáky od prachu, spálených prachových častíc,
  3. vykonať test funkčnosti kotla počas prevádzky (skontrolovať ovládacie prvky a reguláciu, preveriť funkčnosť bezpečnostných prvkov, detektorom zistiť či nedochádza k úniku paliva a nastaviť parametre spaľovania podľa podkladov výrobcu, skontroluje spoľahlivosť zapaľovania),
  4. analyzátorom odmerať spaliny (čiže obsah kyslíka, CO, CO2, teplotu spalín, účinnosť spaľovania a komínovú stratu),
  5. skontrolovať tesnosť rozvodu plynu a vody, tlak v expanznej nádobe,
  6. na záver by mal servisný technik vypracovať správu z kontroly.
Servisný technik vypracuje správu z kontroly