Koncom roka 2017 sme očakávali, že správcovia ukončia odborné vzdelávanie a obdržia osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré sú nutné k zápisu do Zoznamu správcov. Nemysleli sme si, že budú ešte takí, ktorí sa o zákone 246/2015 Z. z. dozvedia až ,,po funuse“. S prekvapením sme odpovedali na telefonáty, v ktorých sa nás správcovia pýtali ešte na možnosť doplniť si odbornú spôsobilosť. Záujemcom sme vyšli v ústrety a v termíne od 9. 4. 2018 sme otvorili kurz, ktorý sa uskutočnil v Košiciach.

Aj v tomto kurze sa našli správcovia, ktorí zatiaľ správu nevykonávajú, ale plánujú ju vykonávať. Odbornú spôsobilosť chcú nadobudnúť aj developeri, ktorí si novopostavené bytové domy chcú spravovať sami. Boli v kurze však aj takí, ktorí na zákon pozabudli a v rámci prekluzívnej lehoty si chceli nedostatok doplniť. Kurzu sa zúčastnili aj účastníci, ktorí sa venujú facility manažmnetu a aj takí, ktorí doteraz robia predsedu v spoločenstve vlastníkov bytov a do budúcna by sa chceli venovať správe profesionálne.

Účastníci kurzu boli prevažne správcovia z Košíc a širšieho okolia, ale aj po jednom účastníkovi z Námestova či Považskej Bystrice. Každý kurz je iný. Tento sa líšil v tom, že všetci účastníci, dochádzali denne. Účastníkov bolo síce menej, ale o to srdečnejšie sa stretávali cez prestávku na káve a v družnej debate preberali prednášané témy.

Opäť to bol intenzívny kurz, na ktorom prednášky boli od rána do večera s prestávkou na obed, počet 90 hodín v zmysle zákona 246/2015 Z. z. o správcoch musel byť dodržaný. Náš kurz má 98 hodín prednášok v rátane testov. V odborných prednáškach, ktoré absolvujú účastníci v priebehu 2 týždňov sú obsiahnuté témy, ktoré sú predpísané zákonom 246/2015 o správcoch bytových domov. Účastníci mali možnosť počas prednášok diskutovať k téme, túto možnosť interaktívnej formy výučby pozitívne hodnotili.

Po ukončení kurzu účastníci obdržali certifikát – osvedčenie o absolvovaní kurzu, ktorí im bol slávnostne odovzdaný v atraktívnom prostredí reštaurácie na hrade Boldogkőváralja.

Ako na začiatku pri vzájomnom zoznamovaní sa účastníci vyjadrili, že prišli hlavne kvôli „papieru“ po ukončení kurzu všetci konštatovali, že aj napriek tomu, že robia správu poväčšine dlhšiu dobu, bol kurz pre nich prínosom.

Uvádzame niektoré vyjadrenia účastníkov

Kurz Manažér správy budov som absolvovala od 9. 4. 2018 – 13. 4. 2018 a 23. 4. 2018 – 27. 4. 2018. Prednášky boli vedené lektormi na vysokej úrovni.

Prostredie, kde sa konal kurz je na veľmi dobrej úrovni. Ja osobne som sa cítila vynikajúco. Kolektív pracovníkov je priateľský, na vysokej odbornej úrovni a počas celej doby nám boli podávané včas informácie a taktiež nám bol daný materiál k uvedenému kurzu. Dozvedela som sa veľa odborných vecí, ktoré sú potrebné využívať k mojej práci, nakoľko pracujem v odvetví Správcovskej spoločnosti.

Chcem sa veľmi pekne poďakovať Mgr. Kurimskému, Ing. Cirbusovej a všetkým, ktorí túto dôležitú činnosť prevádzajú a poskytujú odborné znalosti k vykonávaniu tohto odvetvia.

Ľubica Györgyová, ATALIAN SK, s. r. o.

Kurz hodnotím veľmi pozitívne, veľmi dobrá organizácia, profesionálny prístup školiteľov a veľká ochota zodpovedať otázky, navyše priateľská atmosféra prispeli k hodnoteniu maximálnej spokojnosti z mojej strany.

J. Trško, HT sprav, s. r. o.

Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za čas strávený s vami. Neľutujem to, veľa mi to dalo a dúfam, že svoje nadobudnuté vedomosti budem vedieť použiť aj v praxi. Prajem vám veľa úspechov vo vašej náročnej a záslužnej práci.

Eva Bovová