Danfoss spol. s r.o.

Čo znamená hydraulická regulácia?

V dvojrúrových vykurovacích systémoch ku každému radiátoru prichádza voda rovnakej teploty. Tým pádom, teplotný výkon radiátorov je závislý od množstva vody, ktoré do nich prichádza. Keď sa nepostaráme o hydraulickú reguláciu, čiže nezabezpečíme, aby sa do radiátorov dostalo primerané množstvo vody, tak sa radiátory neohrievajú rovnomerne a teplo neodovzdajú správnym spôsobom.

Vzdiaľujúca sa od zdroja tepla, v rozvode bude prúdiť menej a menej vody.

Čo znamená vyvažovanie ventilmi?

Chýbajúca hydraulická regulácia pri rozsiah­lych vykurovacích sústavách skladajúcich sa z množstva radiátorov (napr. panelové domy s množstvom bytov) môže viesť k veľkým problémom. Keďže voda prúdi vždy sme­rom, kde sa nachádza najmenší odpor, môže sa stať, že v jednej polovici domu kúriť bude, ale v druhej nie. Aby sme sa tomuto problé­mu vyhli, musíme sa postarať, aby v zložitej sieti potrubia vykurovacia voda prúdila vždy správnym smerom a v správnom množstve. Na riešenie tohto problému sú určené ter­mostatické a vyvažovacie ventily. Ich úlohou je, aby v danej časti potrubia určili správne množstvo a tlak prúdiacej vody. V prípade, že sústava je už osadená termostatickými ven­tilmi na radiátoroch, ostáva ešte vyregulovať stupačkové okruhy. Pre tieto aplikácie firma Danfoss ponúka kompletný rad výrobkov pod názvom Danfoss ASV, ktorý zahŕňa automatické regulátory diferenčného tlaku ASV-PV a partnerské vyvažovacie ventily ASV-I, ASV – M alebo ASV-BD.

Štandardnú aplikáciu vo vykurovacích sústavách s radiátormi osadenými termostatickými ventilmi ukazuje nasledujúci obrázok:

Systém bez hydraulickej regulácie

Systém s hydraulickou reguláciou

Ako to celé funguje je vidieť na obráz­koch nižšie. Regulátor diferenčného tlaku ASV-PV umiestnený na spiatočke spolu s partnerským ventilom kontinuálne a úplne automaticky udržuje tlakový rozdiel na celom kontrolovanom okruhu tak, že pokiaľ narastie tlak v prívodnej stupač­ke, napr. uzatváraním termostatických ventilov, tento tlak je impulzným potrubím prevedený na regulátor diferenčného tlaku ASV-PV, ktorý priviera a škrtí prebytočný tlak. To vytvára jednak optimálne prostredie pre prácu termostatických ventilov, ako i umožňuje dosiahnutie projektovaných prietokov v jednotlivých stúpačkách a ná­sledne i jednotlivých radiátoroch.

Problém nedostatočného vykurovania v budovách sa často rieši zabudovaním väčšieho čerpadla, alebo zvýšením vstupnej teploty. Takto sa stávajú jednotlivé časti systému prekúrenými a kvôli zvýšenému tlakovému rozdielu vzniká hluk. Vysoký vstupný tlak a zvýšená teplota zvyšuje vykurovacie náklady.

Avšak automaticky vyvážená sústava vykurovania zaistí vysoký tepelný komfort pre užívateľov pri podstatne nižšej spotrebe tepla a čerpacej práce.