24.4.2020 Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN

Vecná pôsobnosť zákona je vymedzená na výkon verejnej moci a personálna pôsobnosť na orgány verejnej moci. To, či organizácia je orgánom OVM vyplýva v prvom rade z toho, či vykonáva verejnú moc.

Ústavný súd SR sa k otázke definovania subjektu ako OVM vyjadril napríklad následovne:

Za orgány verejnej moci treba považovať, jednak orgány štátnej moci a jednak orgány verejnej správy. Orgánmi štátnej moci sú NR SR (ako orgán zákonodárnej moci), prezident SR a vláda SR (ako orgány výkonnej moci), ústavný súd, všeobecné súdy a Súdna rada SR (ako orgány súdnej moci).

Orgánmi verejnej správy sú jednak orgány všeobecnej a špecializovanej štátnej správy (ústredné, resp. s celoštátnu pôsobnosťou a regionálne), ďalej vyššie územné celky a obce ako orgány územnej a obecnej samosprávy a napokon aj iné subjekty, ktoré vykonávajú niektoré právomoci verejnej správy.

Z hľadiska problematiky je pre orgány verejnej moci príznačné najmä to, že náplňou ich činnosti je realizácia práv a povinnosti verejnej moci, že pri tejto činnosti hospodária s verejnými financiami alebo nakladajú s majetkom štátu, alebo majetkom obce.

Základnou povinnosťou, ktorú zákon ustanovuje, je povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky, pričom orgán verejnej moci (OMV) má povinnosť komunikovať elektronicky a občan/podnikateľ sa môže rozhodnúť, či bude smerom k OVM komunikovať elektronicky alebo nie. Názory na výklad povinností spoločenstva inštalovať elektronickú schránku sa rôznia. Z praktického a reálneho pohľadu (môjho osobného) tvrdím, že v malých spoločenstvách, kde nie je k dispozícii počítač sa e-geverment nerealizuje. Vo viac bytových spoločenstvách, ktoré si aj ekonomickú činnosť správy spracovávajú samostatne je vytvorenie elektronickej schránky účelne a uľahčuje komunikáciu tak s verejnou, ako aj štátnou správou.