Združenie EPS SR

Penový polystyrén, známy aj ako expandovaný polystyrén, patrí v súčasnosti medzi najrozšírenejšie izolačné materiály. Jeho použitie je v súlade s princípmi trvalo udržateľného stavebníctva. Potvrdila to aj nezávislá inštitúcia.

Európska asociácia spracovateľov EPS (EUMEPS), ktorej členmi sú aj slovenskí výrobcovia a spracovatelia expandovaného polystyrénu, iniciovala spracovanie environmentálneho vyhlá­senia o produkte (EPD – Environmental Product Declaration) pre 7 typov izolačných dosiek z expandovaného polystyrénu.

Čo v praxi znamená EPD? Ide o systém medzinárodného environmentálneho overovania vlastností stavebných výrobkov a ich vplyvu na životné prostredie s ohľadom na celý životný cyklus.

Posúdením vplyvu výrobku na životné prostredie na základe hodnotenia životného cyklu EPS bol poverený uznávaný nemecký Inštitút Bauen und Umwelt (IBU), ktorý spracoval EPD pre izolačné EPS dosky. Výsledky overovania dokázali, že environmentálne parametre EPS sú priaznivé a na základe toho je možné povedať, že má pozitívny vplyv na životné prostredie. Expandovaný polystyrén je tak pre priemysel ekonomicky, sociálne a  environmentálne prínosný a udržateľný.

Údaje pre výpočty EPD, pri ktorých boli zahrnuté všetky fázy životného cyklu (LCA), poskytlo celkom 21 európskych spracovateľov, členov EUMEPS, vrátane slovenského výrobcu.

Majiteľom sektorového EPD pre izolačné EPS dosky je Európska asociácia spracovateľov EPS (EUMEPS) so sídlom v Bruseli. Keďže Združenie EPS SR je jej členom, tak EPD môžu používať všetci jeho členovia.

Aktívny prístup k zvýšeniu recyklácie

Expandovaný polystyrén je 100 % recyklovateľný materiál. To je jedna z najväčších výhod materiálu pri posudzovaní vplyvu výrobku na životné prostredie. Je možné recyklovať ho chemicky aj mechanicky, a to až 20-krát bez výraznej straty fyzikálnych vlastností (zdroj: František Vörös, Združenie EPS ČR).

Napriek každoročne narastajúcemu podielu recyklácie expandovaného polystyrénu a preukázaným prínosom nie je jeho používanie vždy vnímané pozitívne.

Združenie EPS SR sa preto aktívne snaží o naplnenie dobrovoľného záväzku Európskej asociácie výrobcov a spracovateľov EPS (EUMEPS), ktorým sa v rámci Stratégie pre plasty dobrovoľne zaviazalo zabezpečiť úplnú obehovosť EPS do roku 2030.

Kontrolným bodom má byť rok 2025, kedy si asociácia EUMEPS dala cieľ zrecyklovať minimálne 46 % z celkového vyprodukovaného množstva EPS na území jej členských krajín. Združenie EPS SR predpokladá, že v roku 2025 by mohol podiel recyklácie na Slovensku dosiahnuť viac ako 50 %, a to v oblasti obalového aj stavebného expandovaného polystyrénu.

Ďalšie výhody EPS v trvalo udržateľnom stavebníctve

Po viac ako 60-ročnom používaní EPS dosiek v stavebníctve nebol zistený žiadny negatívny vplyv na zdravie ľudí a zvierat.

Vyznačujú sa vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, mechanickou odolnosťou, nízkou absorpciou vody, ľahkou manipuláciou a vysokou ohňovzdornosťou. Izolačné a mechanické vlastnosti sa nemenia počas celej životnosti, ktorá dosahuje minimálne 50 rokov.

Ďalšou výhodou expandovaného polystyrénu je jeho nízka objemová hmotnosť, keďže je zložený z 98% vzduchu. Zatiaľ čo na výrobu jedného kubického metra fasádneho EPS je potrebných len 15 až 18 kg suroviny, množstvo materiálu potrebného na iné typy izolácií fasád môže byť až desaťkrát vyššie.

Expandovaný polystyrén ponúka trvalo udržateľnému stavebníctvu množstvo environmentálnych výhod, vrátane zníženej spotreby energie, použitia recyklovaných surovín, lokálnej distribúcie a zlepšenia kvality vnútorného prostredia. Je považovaný za environmentálne vhodný materiál, ktorý je praktický a spoľahlivý z hľadiska jeho používania.