Združenie EPS SR

Dlhodobým cieľom krajín Európskej únie je redukovať množstvo vzniknutého odpadu. Efektívnym spôsobom ako produkciu odpadov minimalizovať, je zvýšiť podiel ich recyklácie a bezpečného zneškodňovania. Recyklácia šetrí peniaze, energiu a znižuje dosah na životné prostredie.

Odpady sa tvoria pri každej činnosti, ktorú človek vykonáva. Výnimkou nie je ani zatepľovanie stavieb, pri ktorom vzniká odpad aj z expandovaného polystyrénu. Je nevyhnutné zabrániť tomu, aby sa tento odpad dostával do spaľovní alebo na skládky. Európska asociácia výrobcov a spracovateľov EPS (EUMEPS) sa preto zaviazala prispieť k ochrane životného prostredia tým, že do roku 2030 zaistí úplnú obehovosť tohto materiálu. Slovenské Združenie výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu, ktoré je členom EUMEPS, sa pridalo k tomuto dobrovoľnému záväzku a začalo už podnikať viaceré kroky pre dosiahnutie tohto cieľa. V roku 2025 by mohol podiel recyklácie odpadov z EPS na Slovensku dosiahnuť viac ako 50 %.

Odrezky z EPS zo zatepľovania budov

V priebehu zatepľovania vzniká na stavbe odpad z expandovaného polystyrénu, ktorý treba po skončení prác zneškodniť. Je to úlohou pôvodcu tohto odpadu, čiže buď investora, alebo stavebnej fi rmy, ktorá stavebnú činnosť vykonáva. EPS patrí do skupiny výrobkov, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu. Ide o 100 % recyklovateľný materiál. Keďže obsahuje viac ako 98 % vzduchu, jeho recyklácia je veľmi jednoduchá.

Po skončení výstavby rodinného či bytového domu nie je možné dávať odrezky do žltých kontajnerov, je potrebné ich odniesť na zberný dvor, resp. na zberné miesta v stavebninách, ktoré sa už zapojili do systému zberu odpadového EPS. Taktiež niektorí výrobcovia EPS dosiek spolupracujú so stavebnými fi rmami
a odoberajú čistý odpad EPS na ďalšie spracovanie. Z polystyrénového odpadu sa musia pred ďalším spracovaním odstrániť všetky nečistoty, ako sú betón, malta, tmel, stierka a pod. Po roztriedení je polystyrén podrvený a v závislosti od stupňa znečistenia sa dá ďalej využívať.

Možnosti opätovného použitia polystyrénu

Expandovaný polystyrén sa po zrecyklovaní môže pridávať k primárnemu materiálu a opätovne použiť na výrobu nových tepelnoizolačných dosiek pri zachovaní rovnakej kvality dosiek (s výnimkou izolácií ako sú dosky EPS-F pre kontaktné tepelnoizolačné systémy ETICS, kde je možné použitie recyklátu z vlastných technologických odrezkov). Taktiež nie je možné použitie recyklátu pri výrobe nových obalových výrobkov. Uplatnenie recyklovaného EPS je však omnoho širšie a závisí od stupňa jeho znečistenia. Môže sa použiť na výrobu polotovarov pre nábytkársky priemysel, na výrobu kulís či keramiky. Pridáva sa ako prímes k iným stavebným materiálom, z ktorých sa následne vyrábajú ľahčené betóny, zásypy, pálené tehly, izolačné omietky a pod. Používa sa aj ako prímes do pôdy na zlepšenie jej odvodnenia a prevzdušnenia.

Nakladanie s EPS odpadom z demolácií budov

V minulosti, od 60 rokov sa vyrábal expandovaný polystyrén s obsahom retardéra horenia HBCD, ktorý bol považovaný za látku s potenciálnymi negatívnymi vplyvmi, aby boli splnené národné protipožiarne predpisy (aj keď tieto potenciálne vplyvy neboli dokázané, uvedený retardér bol v súčasnosti nahradený novým, ekologickým polyFlame retardérom horenia).

Životnosť stavieb, na ktorých sa používali tepelnoizolačné dosky s retardérom horenia HBCD na zateplenie, sa skončí o niekoľko rokov. Tieto polystyrénové dosky nemožno odniesť na zberný dvor a recyklovať ich klasickým spôsobom. Avšak aj pre tento typ odpadu už existuje riešenie, a to prostredníctvom fyzikálnej recyklácie v rámci iniciatívy PolyStyreneLoop, ktorej členom je aj slovenské Združenie EPS SR. Inovatívnosť tejto technológie spočíva v tom, že umožňuje zo starších demolačných materiálov získať späť polystyrén a dokonca aj bróm z pôvodného retardéru horenia. PolyStyreneLoop je príkladom obehového hospodárstva v akcii. Uzatvára slučku využitia polystyrénu a brómu. Polystyrén možno následne použiť v nových stavebných výrobkoch a bróm v nových moderných retardéroch horenia.

Ako možno vidieť a podľa našich dostupných informácií, možno expandovanému polystyrénu v rámci tepelnoizolačných materiálov priradiť prvenstvo v recyklácii vzhľadom k tomu, že má spracovaný systém zberu a recyklácie pre všetky druhy jeho odpadu.

Ďalšie užitočné informácie o expandovanom polystyréne získate na stránke www.epssr.sk.