Pri projektovaní a realizácii technicky náročných striech je potrebné siahnuť po sofistikovanejších hydroizolačných riešeniach, ktoré pri správnom návrhu a realizácii zabezpečia vysokú hydroizolačnú spoľahlivosť a ochranu objektu pred vodou. Voľbou hydroizolačného systému, ktorý je jednoducho kontrolovateľný a opraviteľný, je možné vyhnúť sa dodatočným investíciám do lokalizácie prípadných netesností a komplikovanému odstraňovaniu porúch a následkov vzniknutých pri zatečení vody cez strechu objektu.

1.Výber hydroizolácie strechy

Výber vhodného typu hydroizolácie pri technicky náročnejších strechách ako sú pojazdné, pochôdzne alebo vegetačné strechy, nie je vždy jednoduchý. Pri použití štandardných hydroizolačných systémov pre ploché strechy, akými sú jednovrstvová PVC- P izolácia, súvrstvie asfaltovaných pásov, TPO alebo EPDM fólie, je možné tesnosť hydroizolácie pomerne úspešne kontrolovať, pokiaľ nie sú prekryté ďalšími vrstvami. Aj v prípade vyhotovenia úplne tesnej hydroizolačnej vrstvy, ktorá je potvrdená skúškami tesnosti, však pri realizácii ďalších vrstiev strešného plášťa môže vplyvom nepozornosti pracovníkov dôjsť k jej porušeniu. Netesnosť v hydroizolácii sa následne prejaví vlhkostnými poruchami v interiéri objektu. Lokalizáciu netesnosti v skladbe s vrstvami pojazdnej strechy nad hydroizoláciou, alebo pri intenzívnej vegetačnej streche s násypom zeminy hrúbky okolo 600 mm, môžeme prirovnať k hľadaniu ihly v kope sena. Rozoberanie takéhoto typu strechy je technologicky, časovo aj finančne náročné a pravdepodobnosť, že sa pri lokálnom otvorení strechy narazí na hľadanú netesnosť je veľmi malá. Práve pre takéto prípady je vhodná voľba sofistikovanejších hydroizolačných systémov s vysokou hydroizolačnou spoľahlivosťou. Jedným z takýchto riešení je dvojitý hydroizolačný systém DUALDEK.

2.Systém DUALDEK

Ide o hydroizolačný systém tvorený z dvoch PVC-P fólií, hlavnej a poistnej, ktoré sú zvarované do uzatvorených sektorov. Rozdelenie systému do jednotlivých  ektorov závisí hlavne od členitosti izolovanej konštrukcie ale aj napríklad od delenia konštrukcie na dilatačné celky. Fólie dvoch susedných celkov sú medzi sebou zvarované tak, aby sa sektory vzájomne prekrývali. Základný princíp napojenia fólií v spojoch sektorov je uvedený na obr. 1. Medzi fóliami každého sektora je vložená drenážna vložka, ktorá spolu s prekrytím sektorov umožňuje kontrolu a prípadné utesnenie hydroizolačného systému DUALDEK.

Na to, aby bol systém kontrolovateľný, sa v každom sektore osadí kontrolná trubica, ktorá prepojí priestor medzi fóliami s vonkajším prostredím. Trubice sú  yvedené pomocou predlžovacích hadíc a sú združené z viacerých sektorov do kontrolných šachtíc. Kontrolné trubice a hadice slúžia na vykonanie podtlakovej kontroly vodotesnosti plochy fólií a zvarov jednotlivých sektorov. Kontrola sektoru sa vykonáva vysávaním vzduchu pomocou podtlakovej vývevy, čím sa v sektore vytvorí podtlak. Následne sa počas stanoveného časového intervalu sleduje nárast tlaku v sektore. Skúšaný sektor je možné vyhlásiť za tesný, ak po uplynutí 10 minút od uzavretia ventilu dôjde na ustálenie podtlaku, pričom celkový nárast tlaku v sektore nie je po uplynutí 10 minút väčší ako 20% dosiahnutého podtlaku.

obr. /1/ Schéma spoja dvoch sektorov

Kontrola systému sa odporúča vykonať:

  • bezprostredne po vyhotovení sektoru,
  • po realizácii ďalších vrstiev strechy / po dokončení prác iných profesií,
  • kedykoľvek počas užívania objektu pri lokalizácii zatekania alebo vlhkostných prejavov.

obr. /2/ Kontrolná trubica

obr. /3/ Kontrolná trubica zospodu

obr. /4/ Kontrolná šachtica

obr. /5/ Vákuová skúška tesnosti sektora

Utesnenie (aktivácia) systému DUALDEK sa vykonáva prostredníctvom injektážnych trubíc a injektážnych hadíc. V každom sektore sa osadia dve injektážne trubice, na ktoré sa napojí injektážna hadica. Tá je vedená vo vnútri sektoru medzi drenážnou vložkou a poistnou fóliou. Injektážne trubice sú vyvedené predlžovacími hadicami do kontrolných šachtíc. V prípade lokalizácie netesného sektora podtlakovou skúškou je možné pristúpiť k jeho utesneniu (aktivácii).  Tento proces spočíva v zaplnení priestoru medzi vrstvami hydroizolácie, ktorý je vymedzený drenážnou vložkou, tesniacim (aktivačným) roztokom. Aktivácia sektora  bvykle prebieha v dvoch etapách. Pri prvej etape dochádza k zaplneniu celého sektoru nízkoviskóznou akrylátovou živicou. Táto etapa sa môže vykonať vo viacerých krokoch. Ak pri prvej etape nebude netesnosť odstránená, je pravdepodobné, že jej rozsah je väčší a je potrebné pristúpiť k druhej etape aktivácie pomocou vysoko expanznej tesniacej hmoty. Po každej injektáži sektora je potrebné systém predlžovacích hadíc, injektážnych trubíc a injektážnych hadíc prepláchnuť, čo umožňuje vykonávať injektáž prakticky v neobmedzenom počte krokov.

Po aktivácii sektora však už nie je možná kontrola pomocou kontrolných hadíc, nakoľko dôjde k ich zaplaveniu tesniacou hmotou. Správna aktivácia sektora sa potvrdí, keď sa odstránia prejavy zatekania na vnútornej strane konštrukcie.

obr. /6/ Schéma sektora a použité systémové prvky

2.2 Varianty systému DUALDEK

Hydroizolačný systém DUALDEK je ideálnym riešením pri prevádzkových strechách, a to hlavne pri návrhu pojazdných striech. Pri použití kontrolovateľného a utesniteľného systému DUALDEK je možné kontrolovať tesnosť nielen po dokončení samotnej hydroizolačnej vrstvy, ale aj po uložení krycích, prípadne  ojazdných vrstiev strechy. Ak sa vákuovou skúškou tesnosti objaví netesný sektor, ešte predtým ako netesnosť spôsobí zatekanie do interiéru, tak sa sektor utesní (aktivuje), čím sa obnoví kompletná tesnosť hydroizolačného systému. Kontrolu tesnosti neaktivovaných sektorov je možné v budúcnosti kedykoľvek vykonať vákuovou skúškou. Ku kontrole sa pristúpi napríklad pri vzniku vlhkostných porúch, a v prípade odhalenia netesných sektorov sa utesnia (aktivujú). Oprava prípadných netesností bez potreby demontáže strechy je neoceniteľnou výhodou oproti štandardným hydroizolačným systémom. Dokáže majiteľovi objektu ušetriť čas aj peniaze, ktoré by vynaložil pri hľadaní a odstraňovaní porúch.

obr. /7/ Schéma skladby pojazdnej strechy s DUALDEK-om – kontrolovateľný a utesniteľný

obr. /8/ Schéma skladby vegetačnej strechy s DUALDEK-om – kontrolovateľný systém

V modifikovanej forme je možné systém DUALDEK využiť aj pri vegetačných a pochôdznych strechách. V týchto prípadoch sa používa iba kontrolovateľný systém bez možnosti utesnenia (aktivácie) sektorov. Pri injektáži systému a natlakovaniu sektorov by dochádzalo k nadvyhnutiu vrstiev nad DUALDEK-om. Pri kontrolovateľnom systéme je každý sektor osadený iba kontrolnými trubicami, na ktoré sa napoja kontrolné hadice. V prípade netesnosti sa pomocou vákuovej skúšky lokalizuje netesná časť strechy (sektor) a nie je potrebné odkrývať hydroizoláciu na celej ploche strechy. Následne sa hľadá netesnosť iba v tomto odhalenom kritickom sektore. Systém je možné kontrolovať po dokončení hydroizolácie, po položení vegetačných/pochôdznych vrstiev, ale aj kedykoľvek pri užívaní objektu.

2.1 Návrh a realizácia systému DUALDEK

Základným predpokladom správnej realizácie systému DUALDEK je vyhotovenie podrobnej realizačnej projektovej dokumentácie. V nej sa vyrieši rozdelenie plochy strechy na kontrolné sektory. Veľkosť a rozmiestnenie sektorov zavisí od tvaru strechy, od umiestnenia odvodňovacích prvkov, dilatácií a prestupov. Dôležitý je správny návrh vedenia predlžovacích hadíc aj umiestnenie kontrolných šachtíc s ohľadom na využívanie strechy. Súčasťou projektovej dokumentácie musí byť riešenie konštrukčných detailov napojenia systému DUALDEK na nadväzujúce konštrukcie, detaily prestupov, dilatácii atď. V prípade opraviteľného systému DUALDEK je potrebné konštrukcie stavby navrhnúť tak, aby odolali prípadnému tlaku injektážneho roztoku pri utesňovaní defektného sektora.

obr. /9/ Pôdorysná schéma sektorov plochej strechy

obr. /10/ Riešenie detailu ukončenia na stene

Pred aktiváciou poškodeného sektora je potrebné vypracovať podrobný technologický postup aktivácie. Ten sa navrhne na základe veľkosti a rozsahu porušenia, výdatnosti výtoku, stavu kontrolných trubíc alebo od použitého zariadenia na aktiváciu systému. Realizáciu systému DUALDEK by mala vykonávať skúsená izolatérska firma, so zmyslom pre detail. Pri realizácii je dôležité dôkladné označenie všetkých predlžovacích hadíc vyvedených do šachtíc. Každá hadica musí mať označenie sektora, do ktorého je napojená a taktiež musí byť jasné či ide o kontrolnú alebo injektážnu hadicu. Celý proces realizácie by mal byť dozorovaný projektantom systému, pričom by dozor mal prebiehať nielen počas realizácie hydroizolačného systému, ale až do dokončenia prevádzkových vrstiev strechy.

3.Použitie systému DUALDEK overené časom

Jednou z prvých aplikácií systému DUALDEK na plochých pochôdznych strechách bola rekonštrukcia terasy na Mlýnskej kolonáde v Karlových Varoch. Ide o novorenesančnú stavbu postavenú v rokoch 1971-1882, ktorá vytvára prekrytie piatich karlovarských prameňov. Rozmery stavby sú 132 m x 3 m. Nakoľko  ochádzalo na terasách k dlhodobému zatekaniu, v roku 2001 bol Atelier DEK oslovený aby spracoval projekt rekonštrukcie terasy. Keďže išlo o významný historický objekt, bolo zvolené riešenie s vysokou hydroizolačnou spoľahlivosťou. V projektovej dokumentácii bol do skladby terasy navrhnutý kontrolovateľný hydroizolačný systém DUALDEK.

obr. /12/ Navrhnutá skladba terasy

obr. /11/ Podhľad na riešený objekt

Pri následnej rekonštrukcii bola celá pôvodná skladba terasy odstránená až po úroveň nosnej konštrukcie. Povrch bol opravený asfaltovanými pásmi. Naň sa aplikoval kontrolovateľný hydroizolačný systém DUALDEK chránený z oboch strán separačnými textíliami. Ako pochôdzna vrstva sa použila dlažba z prírodného kameňa, ktorá bola uložená na plastových podložkách. Aby bol hydroizolačný systém chránený, pod podložkami sa použili ochranné dosky z recyklovanej gumy.

V roku 2020, po 17 rokoch užívania bez vlhkostných porúch, sa vykonala kontrola terasy, v rámci ktorej sa rozobrali časti kamennej dlažby. Počas kontroly sa našlo znečistenie na ochrannej vrstve z recyklovanej gumy. Významne zanesený bol hlavne odvodňovací žľab terasy. Na základe zisteného stavu sa pristúpilo k rozobraniu dlažby a vyčisteniu ochrannej vrstvy z recyklovanej gumy tlakovou vodou a vyčisteniu odvodňovacieho žľabu.

obr. /14/ Zanesený žľab

obr. /15/ Rozobraná dlažba pri kontrole

V rámci čistiacich prác sa vykonala kontrola stavu vrchnej hydroizolačnej fólie systému DULADEK, pri ktorej sa ihlovou skúškou kontrolovala tesnosť zvarov. Tá nevykazovala známky degradácie a všetky skúšané zvary boli tesné. Keďže bola postupne rozoberaná celá plocha terasy, bolo možné otestovať tesnosť všetkých sektorov hydroizolačného systému. Niektoré zo sektorov boli skúšobnou metódou označené ako netesné, ale ani v jednom sektore nebola nájdená voda. To znamená, že porušená bola pravdepodobne iba spodná fólia kontrolného systému. Hydroizolačný systém DUALDEK je aj po 17 rokoch stále funkčný, čo dokazuje, že po rekonštrukcii nedošlo k žiadnym vlhkostným prejavom pod terasou. Voľba hydroizolačného súvrstvia s vyššou spoľahlivosťou je teda opodstatnená, a to nielen pri strechách s vyššou historickou hodnotou.

obr. /16/ Pohľad na terasu (rok 2020)

4.Záver

Viac ako 20 ročná skúsenosť s používaním hydroizolačného systému DUALDEK v skladbách prevádzkových a vegetačných striech, počas ktorých sa systém osvedčil z hľadiska svojej vysokej hydroizolačnej spoľahlivosti, nám ukazuje, že sa oplatí už vo fáze projekcie a výstavby siahnuť po drahších a sofistikovanejších riešeniach, ktoré zabezpečia dlhodobejšiu ochranu konštrukcie, čím prispejú k významnému zníženiu nákladov na prípadné opravy.

Ing. Matej Porkert, Stavebniny DEK s.r.o.

Literatúra / zdroje

[1]Ing. Lubomír Odehnal, Mlýnská kolonáda Karlovy Vary, https://dekpartner.cz/[2]Ing. Jan Matička, Dvojitý hydroizolační systém DUALDEK ve skladbách provozních střech, https://atelier-dek.cz/[3]Ctibor Hůlka, Petr Bohuslávek, DVOJITÝ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM DEKTRADE Z FÓLIÍ ALKORPLAN, DEKTIME 02/2006[4]Fólie Alkorplan 35 034 a hydroizolační systém Dualdek – Montážny návod, 6/2021