Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

vždy mali svojho vlastníka, len akosi sa „ten vlastník“ zabudol k ním hlásiť a plniť si svoje povinnosti

Zmenou zákona č. 135/1961 Z. z. jeho novelou č. 106/2018 Z. z. konečne došlo k narovnaniu nielen vlastníckych vzťahov, ale aj povinností plynúcich z tohto vlastníctva.

Iniciatívou Združenia správcov a užívateľov nehnuteľnosti a Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku, podporené konferenciou Správa budov v roku 2017 a požiadavkou zmien adresovanou priamo k predsedovi vlády SR, ktorý požiadavku delegoval na MDaV SR, bola prijatá novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (Pôvodný zákon č. 135/1961 Z. bol zákon o pozemných komunikáciách cestný zákon.)

Novela č. 106/2018 Z. z. v článku II. § 3, ods. 3 pripája k textu túto vetu: Miestne komunikácie pre cestnú nemotorovú dopravu sú vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja, obce alebo iných právnických alebo fyzických osôb.

 

 

Miestne komunikácie zákon pomenúva ako všeobecne prístupné chodníky, avšak cez VZN (všeobecne záväzne nariadenie) si obce a mestá uľahčili svoje povinnosti, nedbajúc na zásadu vlastníckeho práva, a to prenesením svojich povinností na iný subjekt, ktorým sú správcovia bytových domov, spoločenstvá vlastníkov bytov a užívatelia nehnuteľností.

Tento stav bol nezákonný a protiústavný, v príkrom rozpore so základnou zásadou civilného práva. Navyše v týchto prípadoch platí takzvaná absolútna objektívna zodpovednosť, čo znamená, že ak aj ten, kto chodník čistí, nezavinil škodu, bude za ňu zodpovedať, bez možnosti sa akokoľvek oslobodiť.

Doterajší stav teda v zmysle medzinárodných dohovorov sme považovali za formu nútenej práce, ktorá je zakázaná.

Správcovia bytových domov, vlastníci bytov a nebytových priestorov mali nepretržitú povinnosť vykonávať prácu na cudzom majetku, proti svojej vôli, bez odmeny, protihodnoty, či iného plnenia zo strany vlastníka dotknutej nehnuteľnosti.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov majú fond prevádzky, údržby a opráv využívať k zveľaďovaniu svojich spoločných častí a spoločných zariadení domu, no v rozpore so zákonom č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov finančné prostriedky vynakladali na zveľaďovanie a udržiavanie cudzieho majetku, čo bolo časovo, vecne a finančne náročné.

V okolitých štátoch Európskej únie si túto povinnosť plnia obce a mestá, v Českej republike upravili povinnosť údržby komunikácie v roku 2009 na vlastníka a nie na užívateľov chodníkov.

Samospráva zabezpečuje svoju činnosť z výberu daní priamo od občanov a z podielových daní a vlastníci komunikácii aj z daní z motorových vozidiel, preto by mali účelne využívať tieto prostriedky investovaním do údržby svojho majetku, teda aj do zimnej údržby chodníkov a prístupových komunikácii.

Verejný ochranca práv tento nezákonný stav namietal aj na Ústavnom súde v roku 2014. Neúspešnosť rozhodnutia bola len z formálneho dôvodu, a to pre neúplnosť stavu sudcov na Ústavnom súde.

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností spolu so Združením spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku v mene svojich členov ďakujú zákonodarcom za narovnanie pokriveného plnenia zákona, o ktorého zmenu žiadali už niekoľko rokov.

Zákon č. 106/2018 Z. z. nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Teda správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov bytov sa povinnosť zimnej údržby chodníkov od apríla 2018 netýka.

Argumentáciu niektorých zástupcov obcí a miest, že obce a mestá nemajú ľudí, nemajú finančné prostriedky a dokonca niektoré komunikácie ani nemajú vo vlastníctve považujeme za chabé a alibistické a pýtame sa: Doteraz vám to nevadilo? Na vašom majetku sme bez náhrady museli pracovať a nikto z obcí a miest sa nepýtal, či správcovia a spoločenstva vlastníkov majú ľudí, majú financie, či časovo zvládnu údržbu chodníkov.

Svojich členov chceme ubezpečiť, že intenzívne pracujeme aj na zmene zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 442/2002 Z. z. ktorým je treba jasne stanoviť a určiť kto je a od akej časti vlastníkom prípojky vodovodu a kanalizácie, pretože vlastníci doplácajú na zákon, ktorý je výhodný len pre vlastníkov verejných vodovodov a kanalizácii.

Spracovala:

Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN