Viega s.r.o.

Metódy spájania potrubného vedenia, ktoré boli v minulosti uprednostňované, ako napríklad zváranie, môžu prinášať viacero bezpečnostných problémov, zjavných najmä na základe nových dôkazov, ktoré potvrdzujú spojitosť medzi splodinami vznikajúcimi pri zváraní a rakovinou.

Existuje mnoho situácií, v ktorých sa hrubostenné oceľové potrubie uprednostňuje pre svoju zvýšenú trvanlivosť. Vo verejnom sektore, napríklad vo vzdelávacích a zdravotníckych zariadeniach, je sila steny potrubia medzi 2,6 a 5,4 mm považovaná v systémoch vykurovania a chladenia za veľkú výhodu. Rovnako tak je zásadná napr. pre staré budovy dlhšia životnosť, pretože akékoľvek netesnosti v systéme predstavujú riziko závažného a nákladného poškodenia. Ťažké oceľové potrubie sa tiež uprednostňuje pri protipožiarnej ochrane, pretože zaisťuje lepšiu odolnosť hasiacich systémov.

Inštalácia pomocou tradičných metód zvárania a rezania závitových spojov je však časovo náročná a môže so sebou niesť rad problémov. Tie sa týkajú najmä zdravia a bezpečnosti. Vyrezávanie závitov do potrubia často vyžaduje použitie nebezpečných zariadení a mazacieho oleja, s ktorým je potrebné zaobchádzať opatrne, aby nedochádzalo k úrazom.

Zváranie predstavuje riziko, ktoré vzniká nielen zo samotného zváracieho zariadenia, ale aj zo zahriateho kovu po dokončení zvárania. Splodiny vznikajúce pri zváraní sa už dlho považujú za nebezpečné, objavili sa však dôkazy o úplnom rozsahu zdravotných a bezpečnostných rizík, vrátane možných karcinogénnych účinkov.

Karcinogénny vplyv splodín vznikajúcich pri zváraní

Medzinárodná agentúra pre výskum nádorových ochorení (International Agency for Research on Cancer – IARC) predložila dôkazy, že splodiny vznikajúce pri zváraní kovov, vrátane mäkkej, ušľachtilej a galvanizovanej ocele, môžu spôsobovať rakovinu pľúc a môžu mať súvislosť aj s rakovinou obličiek. Samotné splodiny vznikajúce pri zváraní sa preto novo považujú za karcinogénne. To vyžaduje prísnejšie zabezpečenie ochrany zdravia aj pri bežnom zváraní, ako je nutnosť používať dýchacie prístroje a odsávanie.

Pred zverejnením štúdie IARC museli podniky vyhodnotiť riziko pre zamestnancov a určiť správnu metódu na zmiernenie nebezpečenstva. Posúdiť riziká na základe faktorov, ako sú typ a koncentrácia splodín vznikajúcich pri zváraní, dĺžka pôsobenia a prostredie, v ktorom zváranie prebiehalo, bolo povinnosťou osoby zodpovednej za zdravie a bezpečnosť. Tá potom mala stanoviť potrebné ochranné opatrenia a spôsob ich zavedenia.

Po klasifikácii splodín vznikajúcich pri zváraní ako karcinogénnych však táto štúdia uvádza, že neexistuje bezpečná hladina pôsobenia týchto splodín. Preto musí byť každej osobe, ktorá zvára alebo je v mieste zvárania, zabezpečená plná ochrana bez ohľadu na miesto a čas trvania. To si vyžaduje zavedenie vhodných technických postupov ako lokálne odsávanie, ktoré bude doplnené o dýchacie ochranné pomôcky.

Hrubostenné oceľové potrubie sa bežne používa pre rozvody plynu, vykurovacích a chladiacich sústav. Rezanie závitových spojov a spájanie zváraním je však časovo aj fyzicky náročné a prináša rad zdravotných a bezpečnostných rizík. (foto: Viega)

Aké sú riziká?

Splodiny vznikajúce pri zváraní obsahujú kombináciu rôznych plynov a častíc, ktoré sa dostávajú do ovzdušia následkom zahrievania kovu a odparovania malého množstva materiálu. Typ kovu, povrchový nános alebo povrchová úprava ovplyvňujú konkrétne zlúčeniny a chemické látky, ktoré pôsobia na používateľa. Široké zdravotné dopady pôsobenia splodín vznikajúcich pri zváraní sú dobre popísané. Medzi okamžité príznaky patrí podráždenie hrdla a pľúc a symptómy podobné chrípke známe ako horúčka z kovového dymu, ktorú spôsobuje vdychovanie plynov zo spracovávaného roztaveného kovu. Tí, na ktorých splodiny pôsobia často alebo dlhšiu dobu, môžu pozorovať zníženú funkciu pľúc, väčšiu náchylnosť k respiračným infekciám a rozvoj astmy. V splodinách vznikajúcich pri zváraní mäkkej ocele sa objavuje tiež mangán. Nadmerné pôsobenie mangánu môže spôsobovať trvalé neurologické ťažkosti, ktoré sa prejavujú podobne ako Parkinsonova choroba, teda triaškou a problémami s pohybom. Taktiež vzniká UV žiarenie, ktoré môže poškodiť sietnicu a rohovku, respektíve spáliť tyčinky a čapíky, nervové zakončenia v rohovke a spôsobiť slepotu, pre kožu je to karcinogénne žiarenie a pre živé organizmy v okolí pôsobí degradačne na ich DNA. V neposlednom rade pri zváraní vzniká ozón, ktorý dráždi sliznice dýchacích ciest.

Objavuje sa tiež stále viac dôkazov o spojitosti medzi splodinami vznikajúcimi pri zváraní a rakovinou, najmä pľúc a krku. Túto spojitosť potvrdila štúdia Medzinárodnej agentúry pre výskum nádorových ochorení (IARC), čo viedlo k okamžitej aktualizácii pokynov BOZP a požiadavkám na väčšiu ochranu ľudí, ktorých súčasťou práce je práve zváranie.

Povinnosti zamestnávateľov

Podľa aktuálnych zistení nie je už centrálna ventilácia dostatočnou metódou odsávania splodín vznikajúcich pri zváraní bez ohľadu na okolnosti. Pri akomkoľvek zváraní musia byť uplatnené technické ochranné prostriedky, ako napríklad lokálne odsávanie. Najobvyklejšie formou je odsávanie ako súčasť zariadenia, spravidla digestor alebo trysky s nasávaním silným podtlakom, ktoré vytvárajú prúdenie vzduchu, ktorým sú od zdroja odťahované dymové splodiny, aby nedochádzalo k ich vdýchnutiu. To musí byť doplnené o dýchacie ochranné pomôcky, ktoré chránia používateľov pred zvyškovými splodinami. Ku každej dýchacej ochrannej pomôcke je priradený ochranný faktor, ktorý označuje úroveň poskytovanej ochrany pri správnom použití. Číslo označuje redukčný faktor pri pôsobení splodín na užívateľa. Podľa druhu splodín sa pre dýchacie ochranné pomôcky stanovuje ich minimálny ochranný faktor. Zamestnávatelia teda musia bez ohľadu na veľkosť alebo oblasť pôsobenia zabezpečiť uplatnenie vhodných technických postupov, ako je lokálne odsávanie, a pokiaľ nie je odsávanie dostatočné, musia zabezpečiť riadne dýchacie ochranné pomôcky. Zamestnanci musia ďalej prejsť odborným školením pre správne používanie lokálneho odsávania a dýchacích ochranných pomôcok a pochopiť ich význam. Podnik musí tiež zabezpečiť, aby zavedené opatrenia riadne chránili zamestnanca. V opačnom prípade môže kontrolný orgán pre BOZP a OOPP uplatňovať donucovacie opatrenia. Pre podniky s inštalatérskymi a stavebnými službami to v prípade, že ako metódu spájania potrubného vedenia uprednostnia zváranie, znamená povinné používanie mobilného lokálneho odsávania počas inštalácie. To môže prinášať veľké ťažkosti v miestach s obmedzeným priestorom alebo ťažkým prístupom, obzvlášť preto, že splodiny musia byť vetrané mimo obvodový plášť budovy. V takýchto situáciách je nevyhnutné použiť dýchacie ochranné pomôcky vyššieho stupňa, aby bola pre všetky prítomné osoby zaistená potrebná úroveň ochrany.

Eliminácia rizika

Nové dôkazy o vplyve splodín je nutné brať veľmi vážne, a je dôležité hľadať ďalšie nové spôsoby, ako tento vplyv eliminovať a zabezpečiť tak lepšiu ochranu a bezpečnosť práce pri zváraní. Odstránenie nebezpečenstva tiež znamená, že odpadnú náklady na doplnkové bezpečnostné vybavenie a jeho časovo náročné zostavovanie.

Toho sa dá jednoducho dosiahnuť zmenou metódy inštalácie. Vhodnú alternatívu zváraných a skrutkovaných potrubných spojov predstavujú vyspelé lisovacie spojovacie systémy, použiteľné pre potrubia s priemerom až do DN 100. Na lisovanie nie je pri inštalácii potrebný tepelný zdroj ani použitie olejov či chemických látok. Rúry stačí narezať na potrebné rozmery, začistiť rezné plochy a po nasunutí lisovacích tvaroviek spoj zlisovať. Týmto spôsobom sa eliminuje nielen nebezpečenstvo zahrievania, vdychovania splodín a chemických látok, ale znižuje sa zároveň riziko požiaru alebo neúmyselného poškodenia.

Vyspelé lisovacie spojovacie systémy Viega možno použiť pre potrubie s priemerom až do DN 100. (foto: Viega)

Táto inštalácia je tiež v porovnaní so zváraním aj so skrutkovaním rúr rýchlejšia. Lisovaním možno znížiť dobu inštalácie až na 60 % u rúr s priemerom do DN 50 a až 80 % u rúr s väčším priemerom. V teste, ktorý uskutočnila britská organizácia BSRIA na rúrach rôznych rozmerov a metódach ich spojenia, bolo najrýchlejšie nainštalované potrubie pomocou systému Viega Megapress a v porovnaní so zváraním sa dosiahlo 78 % časovej úspory.

Dôkazov o nebezpečnosti vdýchnutí splodín vznikajúcich pri zváraní pribúda a je teda nevyhnutné zavádzať čoraz spoľahlivejšie metódy chrániace ľudské zdravie. Hoci nebezpečenstvá, ktoré vznikajú pri zváraní, nie sú neriešiteľné, lisovanie je ľahko dostupnou alternatívou, ktorá bežne prijímané riziká úplne odstraňuje a zároveň zvyšuje produktivitu a znižuje náklady.

Podrobnosti o technológii lisovania a ponuke spoločnosti Viega nájdete na http://bit.ly/358jgUe.

Modernou alternatívou spájania rúr je lisovanie. Pri lisovaní nie je potreba tepelný zdroj, oleje ani iné chemické látky. Znižuje sa riziko požiaru alebo neúmyselného poškodenia.