REHAU s.r.o.

Na druhom seminári „Čo zaujíma správcov“, ktorý sa uskutočnil 19.5.2021 prezentovala svoje produkty a prácu v období pandémie aj spoločnosť REHAU. V podaní pána Ing. Igora Krajčoviča  sme sa zaoberali aktuálnymi témami, s ktorými sa spoločnosť stretla v období pandémie. Ako to zvládli? Riešenia spoločnosti REHAU s.r.o. sa správcovia dozvedeli na prednáške, ktorú sledovalo online 97 správcov.

Príspevok sa zameral viaceré aspekty sanácie rozvodov TZB v aktuálnej situácii poznačenej pandémiou. Diskutované boli špeciálne opatrenia spojené s pomerne háklivým vstupom do bytov, ktorý je pri sanácii zvislých rozvodov nevyhnutný, okrem toho však príspevok naznačil aj iné technické a organizačné možnosti sanácií TZB, pri ktorých sa do bytov nevstupuje. Sú to ležaté rozvody v suteréne bytových domov ako aj vonkajšie rozvody tepla z CZT.

Bežný život a ekonomika po korone

Už začiatkom roka 2020 som vo viacerých mediálnych príspevkoch uviedol, že korona sa nechystá na totálny ústup, to je vzhľadom na charakter vírusu a dnešný vysoko prepojený globalizovaný svet nepravdepodobné, až nemožné. Až do momentu uvedenia vakcíny alebo spoľahlivého liečiva uplynie pravdepodobne viac ako 12 mesiacov, dovtedy sa budeme učiť s koronou „tancovať“. Žiaľ realita tento predpoklad potvrdila. Čo mám tým na mysli? Skrátka riziko nákazy nepominie úplne, avšak pri zmysluplných opatreniach a vysokej disciplíne ho vieme minimalizovať tak, aby sa naše životy čo najviac priblížili k normálu. Ľudia budú opatrnejší a zodpovednejší, budeme si musieť zvyknúť na rúško a sociálny dištanc.

Prečo je to dôležité? Média a vlády krajín úplne otvorene hovoria o najväčšej ekonomickej kríze, akú si žijúce generácie pamätajú. Jej dopady na naše životy a dokonca aj zdravie môžu byť veľmi vážne, avšak neprepadajme pesimizmu. Pre zotavenie ekonomiky existuje viacero scenárov: najrýchlejší v tvare „V, resp. aktuálne skôr W“, stredný v tvare „širokého U“ a dlhodobo negatívny v tvare „L“. Mnohé závisí na nás – pre ekonomiku je výhodné rýchle priblíženie sa bežnému životu, naštartovanie výroby, exportu a služieb, avšak v nových podmienkach pri dodržaní maximálnej opatrnosti a zodpovednosti. Spotreba domácností teda tovaru a služieb je hlavnou hnacou silou našej ekonomiky. Spotreba sama o sebe vysoko prevyšuje možnosti štátnych podpôr ekonomiky počas krízy, i keď sa zdajú aktuálne podporné prostriedky extrémne vysoké. Rozumný návrat spotreby domácností (tovarov aj služieb) smerom k normálu bude pre nás v súčasnej situácii mimoriadne užitočný.

A keďže k spotrebným službám môžeme radiť aj výmenu rozvodov vody, plynu a kanalizácie v bytových domoch, zacieľme sa teda rovno na túto oblasť. Je to iste téma háklivá, keďže pracovníci montážnych firiem vstupujú do bytov a spoločných priestorov bytových domov. Výmenu rozvodov žiaľ pracovníci montážnej firmy nevedia vykonať z domu (tzv. home office). Ako nájsť uskutočniteľný spôsob v novej realite počas najbližších 12 mesiacov? Samozrejme až po utlmení  najakútnejšej pandemickej špičky na rozumnejšiu úroveň. Odpoveďou je dlhodobý „tanec“ s koronou, teda uplatnenie zodpovedných opatrení a maximálnej disciplíny na oboch stranách – u zhotoviteľov aj u obyvateľov bytového domu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Najširšou skupinou otázok a opatrení je bezpečnosť a sprísnenie hygienických opatrení, ktoré zabezpečia ochranu obyvateľov aj montážnych pracovníkov. Pre firmy zaoberajúce sa výmenou rozvodov v bytových domoch nie je táto téma ničím novým, keďže o.i. napr. práci s azbestom používajú širokú škálu špeciálneho vybavenia, zariadení, ochranných oblekov alebo respirátorov. Zvýšená miera a disciplinované využívanie ochranných oblekov, rukavíc, okuliarov a ochranných masiek je dôležitým opatrením na strane zhotoviteľov, ktoré zabezpečí obojstrannú ochranu voči infekcii. Už bežné rúško pri správnom využití dramaticky redukuje možnosť prenosu vírusu. Podmienkou je, aby ho mali nasadené obaja účastníci osobného kontaktu. Na trhu však pribúdajú mnohé inovatívne produkty, ktoré sú mimoriadne účinné a obojstranne účinné (napr. maska Gevorkyan slovenského výrobcu z Vlkanovej).

Obr.: Tradičný ochranný odev stupačkárov pri demontáži azbestu

Ďalšími možné opatreniami na strane zhotoviteľa počas montáže, ktoré zvýšia bezpečnosť sanácie pre všetky zúčastnené strany:

  • Meranie teploty pracovníkov zhotoviteľa bezkontaktným teplomerom vždy pred nástupom na montáž a protokolárne odovzdanie zástupcovi vlastníkov
  • Pravidelné testovanie pracovníkov rýchlotestami
  • Predloženie certifikátu o vakcinácii pracovníkov, ktorý má byť dostupný od júna 21
  • Po montáži odporúčame pracovníkom zhotoviteľa postupovať podľa vopred definovaného zoznamu úkonov pre dezinfekciu priestorov. Dezinfekcia kľučiek, zábradlí a samotných priestorov bytu ako aj spoločných priestorov je realizovateľná klasickými dezinfekčnými prostriedkami.
  • Vytvorenie bariér v bytoch (napr. z ochranných fólií a lepiacich pások), ktoré minimalizujú kontakt obyvateľov a pracovníkov.
  • Zvýšená miera ochrany a dezinfekcie rúk je rovnako dôležitá ako ochrana úst a nosa. Opäť je nutné zodpovedné využívanie na oboch stranách.
  • Umývanie a dezinfekciu rúk odstávka tečúcej vody počas sanácie komplikuje, avšak neznemožňuje. Predzásobenie sa vodou do nádob, vaní alebo bandasiek odporúčame zaviesť do praxe. V istých typov bytových domov je možné dočasne zapojiť tečúcu vodu a umývadlo napr. v suteréne ako dočasné opatrenia počas rekonštrukcie
  • Zabezpečenie zvýšeného počtu chemických WC. Bežnou praxou bolo zabezpečiť jedno mobilné chemické WC pre pracovníkov firmy. Aktuálne odporúčame posilniť počet o jedno až dve navyše podľa veľkosti domu pre potreby obyvateľov

Uvedené opatrenia nepredstavujú definitívny výpočet, vždy je priestor na efektívne inovatívne opatrenie navyše, ktoré nezruinuje zhotoviteľa ani obyvateľov, a zároveň zvýši bezpečnosť. Na vyváženie situácie pripomínam, že mnohé uvedené opatrenia odporúčame dodržiavať a aplikovať aj obyvateľom rekonštruovaných bytov, či je to nosenie rúšok, dezinfekcia, disciplína a pod. Pre zlepšenie povedomia odporúčame zhotoviteľom pripraviť pred realizáciou infografiky a inštrukcie, ktoré budú viditeľne vyvesené, prípadne rozposlané aj na virtuálne domové nástenky alebo komunikačné skupiny na sociálnych sieťach

Výmena ležatých rozvodov v bytovom dome

Táto oblasť predstavuje súčasne najbezpečnejší úsek rozvodov, keďže pri ich výmene nie je nutné vstupovať do bytov, ale len do spoločných priestorov. Pri dodržaní zvýšených hygienických opatrení nie je zásadný dôvod túto sanáciu rušiť alebo odkladať, naopak možno využiť aktuálne krátkodobo voľné kapacity zhotoviteľov.

Sanácia vonkajších rozvodov tepla z CZT

Pôvodné siete CZT z chabo izolovanej ocele sú dnes už často za hranicou svojej morálnej aj fyzickej životnosti. Poruchy a neočakávane opravy strašia správcov sietí aj obyvateľom bytových domov. Spravidla sa tieto javy hromadia v najmenej vhodnom čase napr. počas vianočných sviatkov. Sanácia je nevyhnutná a prináša tiež nemalé úspory tepla v dôsledku kvalitnejších materiálov a modernejších koncepcií CZT. Zároveň je ich výhodou, že hľadiska Covid pandémie nepredstavujú takmer žiadne riziko pre obyvateľov domov.

Pri  rekonštrukcii  starších  sietí  je  veľmi  dôležitá  kooperácia  medzi  výrobcom  rozvodov  a montážnou firmou. Flexibilita pri výrobe neštandardných tvaroviek ako aj skladovanie materiálu v sklade v sídle firmy na území Slovenska sa ukázalo ako jedna z hlavných výhod. Taktiež výhodou kombinovanej inštalácie pri sanácii je blízkosť výrobného závodu. Portfólio spoločnosti Rehau zahŕňa kompletnú škálu riešení pre predizolované rozvody z hi-tec plastu PE-Xa ako aj ocele, ktoré najmä v kombinácii riešia všetky dôležité technické výzvy a požiadavky moderných sietí CZT.

Ekonomika versus zdravie

V žiadnom prípade ekonomika nie je dôležitejšia než ľudské životy. Sú to však spojené nádoby. Eventuálny ekonomický kolaps alebo vypnutie hospodárstva by malo veľký dopad aj na kolaps zdravotníctva a prudko môže narásť počet tzv. odvrátiteľných úmrtí. Preto odporúčam hľadať zlatú strednú cestu medzi postupným spúšťaním ekonomiky a udržaním šírenia vírusu pod kontrolou. Aktuálne považujem vo väčšine prípadov možné nájsť pri uplatnení viacerých opatrení spôsob, ako výmenu k spokojnosti a bezpečnosti oboch strán uskutočniť. Samozrejme žiadne z opatrení nie je pre zúčastnených úplne komfortné. Prajem obyvateľom, správcom aj stupačkárom veľa zdravia, disciplíny a inovatívnych riešení, ako sanácia najbližšie mesiace bezpečne previesť. Sme tu pre vás.

Ing. Igor Krajčovič, Rehau s.r.o.

www.rehau.sk, www.stupacky.sk