Asociácia rozpočítavateľov nákladov tepla a vody Slovensko (ďalej ARTAV Slovensko) požiadalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky o urgentné riešenie stavu vyhlášky 260/2016 HM SR, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla a súvisiacej legislatívy.

ARTAV Slovensko sa venuje problematike legislatívy v oblasti rozpočítavania nákladov za dodávky tepla, teplej a studenej vody a už dlhodobo upozorňuje na nespravodlivosť v prerozdeľovaní nákladov pre vyše 800 tisíc domácností. Vyhláška 240/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla vykazuje už od svojho zavedenia do praxe závažné nedostatky.

„Hlavnými nedostatkami aktuálne platnej vyhlášky sú ustanovenia, ktoré zavádzajú metodiku s nízkou mierou spravodlivosti až do tej miery, že ľudia platia násobky toho, čo mohli spotrebovať,“ uviedol Ing. Dušan Slobodník, predseda rady ARTAV Slovensko. Ďalšou skupinou problémov aktuálne platnej vyhlášky sú:  neriešené situácie, t.j. chýbajúca legislatíva, nejasné alebo sporné ustanovenia s nejednoznačnými metodickými usmerneniami, nezmyselné ustanovenia nereflektujúce aktuálny stav a vývoj techniky.

Vzhľadom na aktuálny neakceptovateľný stav legislatívy rozpočítavania tepla žiada ARTAV Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky o urýchlenie procesov vedúcich k prijatiu novej legislatívy v tejto oblasti (vyhláška 240/2016 a zákon 657/2004) a to do konca tohto roka tak, aby náklady spojené s dodávkou tepla na vykurovanie a tepla dodaného v teplej vode mohli byť pre rok 2023 rozpočítavané už podľa nových a spravodlivejších pravidiel.

„Naliehavosť urýchliť procesy prijatia novej legislatívy je o to závažnejšia, o čo vyššie ceny tepla nás v roku 2023 čakajú. Ak sa nestihne schválenie novej spravodlivejšej legislatívy v tomto roku tak, aby mohla byť aplikovaná pre rozpočítavanie tepla za rok 2023, tak okrem dramatického nárastu ceny tepla narastie nespravodlivosť v prerozdeľovaní nákladov a nespokojnosť vlastníkov bytov, “ doplnil Ing. Dušan Slobodník.

Zástupcovia ARTAV Slovensko sú presvedčení, že prijatie novej spravodlivejšej legislatívy v tejto oblasti, by malo byť súčasťou balíka opatrení ochrany spotrebiteľov pred extrémnym nárastom cien energií.