ARTAV Slovensko v súvislosti s pripravovanou zmenou legislatívy organizuje online diskusné fórum, ktorého hlavnou témou bude spravodlivosť v rozpočítavaní tepla a vody.

Pozvanie prijali a odborného diskusného fóra sa zúčastnia zástupcovia Asociácie rozpočítavateľov tepla a vody (ARTAV Slovensko), ARTAV, z.s Česká republika a zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR.

V zmysle pravidiel rozpočítavania nákladov za teplo sa v SR vlastníkom bytov rozpočítava zhruba 360 mil. eur ročne. Priemerný ročný náklad za teplo bytu predstavuje 606 eur/rok.

ARTAV Slovensko zastáva názor, že rozpočítavanie nákladov v zmysle platnej legislatívy je nespravodlivé a nereflektuje aktuálne požiadavky.

Zmeniť by to mohla nová legislatíva pre túto oblasť.

Základné témy, o ktorých budeme diskutovať

Spravodlivosť v rozpočítavaní tepla v slovenskej a českej legislatíve

  • Je rozpočítavanie tepla pre vlastníkov bytov spravodlivé?
  • Ako je nastavená legislatíva v SR a ČR z pohľadu spravodlivosti rozpočítavania nákladov?
  • Prispieva možnosť dohody vlastníkov k spravodlivejším výsledkom rozpočítania nákladov na vykurovanie?

Nové požiadavky legislatívy v oblasti energetickej efektívnosti vo vzťahu k rozpočítavaniu tepla

  • O aké požiadavky ide? Aký je ich účel?
  • V akej podobe sú v súčasnosti implementované tieto požiadavky do slovenskej a do českej legislatívy a čo to znamená v praxi?

Diskutovať o aktuálnych témach budú:

Miroslav Mariaš

Ministerstvo hospodárstva SR, hlavný štátny radca, odbor medzinárodných vzťahov v energetike

Miroslav Petrus       

Ministerstvo hospodárstva SR, hlavný štátny radca, odbor palív a energetiky

Petr Holyszewski

ARTAV, z.s. Česká republika – predseda rady asociácie,

ENBRA, a.s. – vedúci technického oddelenia MaR

Jana Machková

ARTAV, z.s. Česká republika – podpredsedníčka rady asociácie,

ARTAV Slovensko – členka rady asociácie,

ista Slovakia, s.r.o. – konateľka a výkonná riaditeľka spoločnosti

Michal Piterka 

ARTAV Slovensko,

SBD Komárno – predseda predstavenstva

Eliana Kostolány

ARTAV Slovensko – podpredsedníčka rady asociácie,

Techem spol. s r.o. – konateľka spoločnosti

Dušan Slobodník

ARTAV Slovensko – predseda rady asociácie,

ENBRA SLOVAKIA s.r.o. – generálny riaditeľ spoločnosti

Termín online odborného diskusného fóra: štvrtok 17.6.2021, 10:00 – 12:00 hod.

Ako sa zúčastniť?

K diskusnému fóru sa môžete pripojiť online prostredníctvom tohto odkazu alebo QR kódu:

https://www.event-online.sk/artav-slovensko-spravodlivost-v-rozpocitavani-tepla?token=artav

Posledná pol hodina diskusného fóra bude patriť otázkam z publika.  Sledovatelia online diskusného fóra sa budú môcť prostredníctvom platformy slido zapojiť do pripravenej ankety, ale aj klásť otázky.

Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko (ARTAV Slovensko) je dobrovoľným, nezávislým záujmovým združením právnických osôb, pôsobiacich v rámci Slovenskej republiky, a to v oblasti rozpočítavania nákladov za dodávky tepla, teplej a studenej vody, v zmysle platných predpisov pre jednotlivých vlastníkov, resp. nájomcov bytov a nebytových priestorov.

Ďalšie informácie nájdete na www.artav.sk, v sekcii Aktuality, alebo mailom na artav@artav.sk