Analýza spoločnosti PlanRadar, ktorá zahŕňala viac ako 2500 spoločností v Európe zistila, že až 30 % z celkových nákladov na projekt sa na Slovensku pripisuje prerábkam a dodatočným prácam.

Spoločnosť PlanRadar, jedna z popredných európskych platforiem pre digitalizáciu procesov počas výstavby a správy nehnuteľností, nedávno publikovala výsledky výskumu, ktorý analyzoval hlavné príčiny a dôsledky prerábok a dodatočných prác v oblasti stavebníctva. Výsledky zahŕňajú všetky práce, ktoré neboli pôvodne zahrnuté do plánu a rozpočtu projektu. Môže ísť napríklad o dodatočné konštrukčné alebo inštalačné práce, rozšírenie pôvodného rozsahu prác, opravy chýb a pod. Dodatočné práce zvyčajne vyžadujú aj dodatočné zdroje, ako je čas, materiál a pracovná sila. Zároveň môžu mať veľký vplyv na harmonogram a náklady projektu. Podľa výsledkov výskumu sa môžu samotné náklady zvýšiť až o 20 %, priamo na Slovensku dokonca až o 30 %. Tieto čísla sú alarmujúce a poukazujú na potrebu efektívnejších stratégií a procesov pre riadenie projektov a zníženie množstva následných opráv.

„Kľúčovým faktorom každej obchodnej stratégie je čas. To sa vo výraznejšej miere prejavuje v stavebnom priemysle, kde sú prerábky a dodatočné práce bežné a spôsobujú oneskorenia, ktoré sa všetkým zainteresovaným stranám veľmi predražia,“ uvádza  Sander van de Rijdt, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti PlanRadar. „Nepredvídateľné situácie spôsobené prerábkami majú dopady nielen z ekonomického hľadiska. Vplýva to aj na celý projekt a biznis ako celok. Je však možné im veľmi jednoducho predísť, ak použijete tie správne riešenia“, dodáva.

Výskum spomedzi viac ako 2500 zákazníkov spoločnosti PlanRadar zisťoval dôvody nesprávnej praxe v sektore stavebníctva: väčšina respondentov uviedla ako hlavnú príčinu zlú komunikáciu medzi zainteresovanými stranami (v 12 z 15 krajín), nedostatočnú organizáciu a správu dokumentov a chyby pri kontrole kvality. Tieto faktory viedli nielen ku zvýšeným nákladom, ale aj k oneskoreným dodávkam, poškodeniu vzťahov medzi dodávateľmi a klientmi, zníženiu spokojnosti zákazníkov a k celkovému poškodeniu reputácie spoločnosti.

„V súčasnej dobe, kedy sa trh musí pasovať s množstvom výziev, je potrebné zlepšiť kontrolu kvality. Vďaka menšiemu počtu prerábok to môže spoločnostiam priniesť úspory až v miliónoch eur ročne,“ uvádza Ibrahim Imam, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti PlanRadar. „Platforma pre digitalizáciu stavebných procesov PlanRadar znižuje riziko nevyhnutných opráv a umožňuje firmám znižovať zbytočné náklady navyše, čo je prirodzene podstatný faktor na ceste úspechu a ďalšiemu rastu“, dodáva.

Výsledky analýzy poukázali na fakt, že okrem priamych ekonomických škôd a poškodenia dobrého mena spoločnosti môžu prerábky viesť aj k situáciám, kedy vznikne nielen nárok na reklamáciu z dôvodu porušenia zmluvy, ale aj k ďalším legislatívnym problémom. Taktiež dochádza k plytvaniu materiálom, čo má za následok negatívny vplyv na životné prostredie a spoločnosť. Navyše je známe, že každá oprava a práca navyše negatívne ovplyvňuje morálku pracovníkov, zvyšuje ich frustráciu a znižuje motiváciu, čo má zásadný vplyv na produktivitu práce. Ani tieto riziká by sa vzhľadom na nedostatok pracovnej sily v odbore nemali podceňovať.

Hlavné príčiny prerábok a dodatočných prác na Slovensku:

#1. Zlá komunikácia a spolupráca medzi zainteresovanými stranami a členmi tímu je podľa výskumu primárnou príčinou prerábok a dodatočných prác na Slovensku. Napríklad, ak stavebný tím obdrží chybné informácie o umiestnení mechanických, elektrických a vodovodných systémov, môže to mať za následok nákladné opravy, ak sú systémy inštalované na nesprávnom mieste.

#2. V tesnom závese nasledujú problémy s kontrolou kvality, ktorá, ak sa dôsledne nepresadzuje, vedie k množstvu chýb a nepodarkov. Tie, predovšetkým v súvislosti s pokročilými fázami stavby, spôsobujú závažné problémy, keďže sú spätné opravy veľmi nákladné. Napríklad, ak nie je betónová zmes dostatočne testovaná na požadovanú pevnosť a príde sa na to neskoro, je nevyhnutné tieto časti na stavbe odstrániť a úplne nahradiť.

#3. Tretím a kľúčovým faktorom je nedostatočná organizácia a zlá kontrola dokumentov. Ak je v dokumentoch chaos, môže byť pre členov tímu veľmi ťažké sa orientovať a získať potrebné informácie. Ak sú k dispozícii nesprávne či staré dáta, alebo ak nie je možné potrebné informácie vôbec dohľadať, vedie to opäť k nedorozumeniam, chybám a oneskoreniam.

#4. Stavbu negatívne ovplyvňuje aj nedostatočné plánovanie. Keď je návrh projektu  neúplný, nejasný alebo nie je dostatočne podrobný, vedie to väčšinou ku zmätkom a zmenám v rozsahu projektu. Navyše, ak sa stavebné práce nerobia v správnom poradí, vedie to nielen k opravám, ale častokrát aj ku kompletnej prerábke.

#5. Pre proces výstavby a životnosť projektu je zásadná aj kvalita použitých materiálov. Ak nie sú dodržané príslušné štandardy, môže to viesť k defektom alebo zlyhaniam, čo spôsobuje oneskorenie a zvyšuje náklady na opravy alebo výmeny komponentov. Výber nevhodných materiálov môže navyše vyústiť až do právnych postihov, čo nielen predražuje náklady, ale môže zároveň poškodiť dobré meno spoločnosti.

#6. Uvedený výskum priniesol prekvapivé zistenie, že sa v minulom roku veľmi diskutovaná téma týkajúca sa nedostatku kvalifikovaných pracovných síl vo väčšine krajín (vrátane Slovenska) zaradila až na posledné priečky. Nejde teda o hlavnú príčinu opráv a dodatočných prác. V stavebníctve, samozrejme, dochádza k mnohým chybám zapríčinených pracovnou silou. Výsledky však ukazujú, že tieto chyby majú na Slovensku na prerábky len mierny dosah.

Digitalizácia a budúcnosť stavebníctva

Štúdia prináša cenné poznatky o príčinách a následkoch opráv v stavebníctve. Poukazuje na to, čo je potrebné zmeniť, aby firmy týmto problémom dokázali predchádzať. Väčšina krajín sa zhoduje na tom, že náklady na dodatočné práce a prerábky by bolo možné znížiť lepšou komunikáciou medzi všetkými zúčastnenými stranami a presným a realistickým plánovaním. Dôležitým aspektom je aj využívanie digitálnych nástrojov, ktoré uľahčujú väčšinu ďalších strategických prístupov vedúcich k zlepšeniu spolupráce – či už ide o uvedenú komunikáciu a plánovanie, kontrolu kvality, alebo samotné udržiavanie poriadku v dokumentácii. Dôkazom toho sú aj reakcie klientov spoločnosti PlanRadar, ktorí digitálne nástroje postupne zavádzajú. Z nich 52 % uviedlo,  že implementácia PlanRadaru viedla k zníženiu množstva opráv. Až 89 % užívateľov potvrdilo, že im platforma pre projektovú dokumentáciu PlanRadar pomohla k zníženiu celkových nákladov na prerábky. To potvrdzuje, že digitalizácia je skutočne kľúčovým aspektom a budúcnosťou stavebníctva. Nie je potrebné sa tejto zmeny obávať, ale ju skôr privítať ako príležitosť k efektívnejšiemu a udržateľnejšiemu rozvoju stavebníctva.

Viac o prieskume

Vo februári 2023 urobila spoločnosť PlanRadar prieskum v 17 krajinách (Slovenská republika, Česká republika, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Maďarsko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Austrália a Brazília), ktorého sa zúčastnilo 2551 respondentov z odboru stavebníctva. Výskum sa venoval nákladom na opravy a dodatočné práce v stavebníctve a príčinám ich vzniku, následkom a možným riešeniam.

Ďalšie informácie čerpala spoločnosť PlanRadar z verejne dostupných údajov od odborníkov, nezávislých inštitúcií, profesijných združení a vládnych orgánov v jednotlivých krajinách. Celý prieskum nájdete tu: link.