ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

S metrológiou ako vedou o meraní sa stretávame často aj v bežnom živote, bez toho, aby sme si to uvedomovali. Je tiež jedným z čiastkových odvetví odboru technického zariadenia budov. Všeobecne sa metrológia zaoberá meraním rôznych technických a fyzikálnych veličín. V prípade TZB sa zameriava najmä na merače tepla a chladu, vodomery na studenú a teplú vodu, plynomery či elektromery. Je možné aj pri takýchto technických zariadeniach hovoriť o možnostiach ekológie, o recyklácii a znovu využití meradiel, ktoré doma využívame? To je otázka, ktorú si možno kladie len málokto z nás. O to viac je dôležitejšie poukázať na to, že aj v tomto segmente vieme prispieť k šetrnejšiemu zaobchádzaniu s prírodou a prírodnými zdrojmi. Vedeli ste, že vodomer nemusí skončiť na skládke alebo v druhotných surovinách po uplynutí jeho doby overenia?

„Metrológia a jej prísne pravidlá zohrávajú kľúčovú úlohu pri spravodlivom vyúčtovaní za energiu, teplo, vodu. Presné meranie je pre nás nevyhnutnou spätnou väzbou, ktorá nám môže pomôcť mať spotrebu a náklady pod kontrolou. Okrem toho vieme vďaka následnému overeniu vodomerov a meračov tepla docieliť ich opätovné využitie. Predstavujú tak ekologickú, tzv. zelenú, alternatívu k novým meračom a vodomerom, ktoré po štyroch či piatich rokoch končia v odpade,“ hovorí Ing. Martin Guštafík, riaditeľ autorizovaného metrologického pracoviska ENBRA SLOVAKIA s.r.o., s ktorým sme sa rozprávali o metrológii a nových trendoch v tejto oblasti.

Zadefinujme si na úvod metrológiu. Kto môže overovať určené meradlá?

Na Slovensku môže overenie určených meradiel vykonávať len Slovenský metrologický ústav, určená organizácia alebo autorizované metrologické pracoviská poverené (autorizované) Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Spoločnosť ENBRA SLOVAKIA s.r.o. ako jedna z mála spoločností na Slovensku prevádzkuje autorizované metrologické pracovisko (AMP) a ponúka komplexné metrologické služby v rámci Slovenskej republiky. AMP je spôsobilé na overovanie určených meradiel podľa §31 Zákona č. 157/2018 a na vykonávanie akreditovaných činností plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2017. Aby meradlá správne merali aj v prevádzke, nielen v skúšobni, je nevyhnutná ich odborná montáž. Preto môžu montáž určených meradiel vykonávať výlučne na to spôsobilé osoby a ich spôsobilosť sa overuje skúškou.

Čo predstavuje metrológia a meranie v spoločnosti ENBRA SLOVAKIA?

ENBRA bola na Slovensku prvá súkromná spoločnosť, ktorá bola autorizovaná na merače tepla. Predtým boli autorizované len štátne teplárenské spoločnosti a výrobcovia meradiel. Dnes máme vlastné skúšobné stanice, máme akreditované, validované, postupy a výsledky meraní, a aj vynikajúce výsledky v medzilaboratórnych porovnávacích meraniach. Dlhoročné skúsenosti dokážeme pretaviť do riešenia problémov našich zákazníkov.

Je pre nás veľmi dôležitý aj ekologický dopad, ktorý máme ako spoločnosť, ale aj ako spotrebitelia. Aj v ENBRE sa preto snažíme znižovať záťaž na planétu v rámci možností, ktoré máme. Či už priamo „zelenými produktami“, alebo aj sledovaním spotreby a následne jej znižovaním. Vďaka metrológii, presnejšie povedané legálnej metrológii, ktorá sa zaoberá meracími procesmi hlavne z hľadiska ochrany spotrebiteľa, si môžeme byť istí, že všetka spotreba, za ktorú platíme, je dôveryhodne meraná. Zmyslom merania je vlastne možnosť sledovať svoju spotrebu a tým pádom mať možnosť ju ovplyvniť, regulovať a správať sa tak, aby sme znižovali náklady na spotrebu energie.

Na mnoho odvetví má v súčasnosti dopad aj pandémia koronavírusu. Ovplyvnila aj činnosť vašej skúšobne a overovanie meradiel?

Samozrejme, aj nás sa táto situácia dotkla. Jedným z príkladov je platnosť overenia určených meradiel. Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo (ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie) reagoval na vzniknutú situáciu a vydával usmernenia v súvislosti s ochorením COVID 19. Cieľom týchto usmernení bolo zjednodušene povedané predĺžiť platnosť overenia určených meradiel počas obdobia vyhlásenia núdzového stavu.

Usmernenia úradu prakticky „kopírujú“ uznesenia vlády o vyhlásení a predlžovaní núdzového stavu, a to od 1.10.2020 až doposiaľ. Výsledkom toho je, že používateľ určeného meradla, ktorému uplynul čas platnosti overenia do 30.4.2021 môže používať meradlo bez overenia až do 31.5.2021, pokiaľ splní podmienku, že v zmysle § 27 ods. 2 zákona o metrológii podá objednávku na zabezpečenie overenia.

Núdzový stav by z praktického hľadiska znamenal úplné zastavenie našej činnosti od októbra minulého roka až dodnes. Našťastie ale používatelia meradiel v teplárenstve môžu meniť a overovať meradlá, ktoré sú umiestnené na „pätách“ objektov, resp. vo výmenníkových staniciach. Pokiaľ to správca umožní, pri dodržaní všetkých hygienických a bezpečnostných opatrení sa môžu meniť aj bytové vodomery.

Prečo sa musia meradlá overovať?

Bez vykonania metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody sa určené meradlo nesmie uviesť na trh a používať. Určené meradlo je možné používať na účel podľa § 11 ods. 1 Zákona 157/2018 Z.z., len ak má platné overenie, ak sa toto vyžaduje. Overenie meradla znamená potvrdenie, že namerané hodnoty meradla spĺňajú toleranciu najvyšších dovolených chýb. Každé meradlo používané v obchodnom styku (na základe ktorého sa fakturuje, resp. súvisí s platbou) musí spĺňať rozsah určený Vyhláškou č. 161/2019 a jej príloh. Ich namerané hodnoty musí rešpektovať dodávateľ energie aj odberateľ. Meradlo má garantovanú presnosť v prípade nákupu nového prístroja výrobcom alebo po následnom overení autorizovaným metrologickým strediskom.

Overenie je preukázanie objektívneho dôkazu, že dané meradlo spĺňa predpísané požiadavky. Overením určeného meradla sa potvrdzuje, že meradlo má požadované metrologické vlastnosti. Následne sa na meradlo umiestni overovacia značka autorizovaného metrologického pracoviska alebo sa vydá overovací list.

Po akej dobe sa musia meradlá overovať?

Pri každom meradle je doba overenia iná. Nebytové vodomery na studenú vodu sa overujú každých 6 rokov a nebytové vodomery na teplú vodu každé 4 roky. Merače tepla a ich členy sú overované tiež po 4 rokoch. Bytové vodomery na studenú a teplú vodu majú dobu platnosti rovnakú, 5 rokov. Túto lehotu zjednotila nová legislatíva v roku 2019. Pre vlastníkov bytov sa tak zjednotil čas výmeny na jeden termín a nemusia sprístupňovať svoje byty zvlášť pre vodomery na studenú a na teplú vodu.

Môže platnosť overenia meradla aj zaniknúť?

Platnosť overenia meradla zaniká, ak uplynula doba platnosti jeho overenia alebo ak boli vykonané zmeny, či úpravy určeného meradla, ktoré môžu ovplyvniť jeho metrologické vlastnosti. Zaniká aj vtedy, ak bolo meradlo poškodené tak, že mohlo stratiť niektorú vlastnosť rozhodujúcu pre jeho overenie alebo ak bolo znehodnotené. Ďalším dôvodom môže byť odstránená úradná značka, prípadne ak je zjavné, že meradlo stratilo požadované metrologické vlastnosti.

Lehota, počas ktorej je možné používať vodomer je spomínaných 5 rokov. Čo sa s vodomermi deje potom? Musia smerovať do odpadu?

Životnosť vodomera nie je vlastne nikde uvedená. Ani výrobcovia áut neuvádzajú, aká je životnosť ich produktov, ale musia pravidelne prejsť technickou kontrolou, čo je v podstate rovnaký prípad. Pri vodomeroch mnohí možno nevedia, že ak nie je úplne mechanicky poškodený, je možné ho znovu overiť a nemusí končiť v odpade. Ide o tzv. následné overenie. My v ENBRE vodomerom, ale tak isto aj meračom tepla, dávame opäť nový život a vraciame ich do obehu. Vytvárame tak jedinečný produkt, ktorým je ekologická verzia vodomera – zelený vodomer od ENBRA.

Lehota, počas ktorej je možné používať vodomer je spomínaných 5 rokov. Čo sa s vodomermi deje potom? Musia smerovať do odpadu?

Životnosť vodomera nie je vlastne nikde uvedená. Ani výrobcovia áut neuvádzajú, aká je životnosť ich produktov, ale musia pravidelne prejsť technickou kontrolou, čo je v podstate rovnaký prípad. Pri vodomeroch mnohí možno nevedia, že ak nie je úplne mechanicky poškodený, je možné ho znovu overiť a nemusí končiť v odpade. Ide o tzv. následné overenie. My v ENBRE vodomerom, ale tak isto aj meračom tepla, dávame opäť nový život a vraciame ich do obehu. Vytvárame tak jedinečný produkt, ktorým je ekologická verzia vodomera – zelený vodomer od ENBRA.

Podlieha takéto následné overenie špeciálnym postupom?

Popis následného overenia stanovuje národná legislatíva – hovoríme o následnom overení meradiel, ktoré sa riadi národnou legislatívou v zmysle „nového prístupu“. Takže overenie prebieha takým spôsobom, ako sa vykonáva uvádzanie meradiel na trh. Skúška pozostáva v overení presnosti meradiel v troch „bodoch“ prietoku: Q1, Q2 a Q3. V zmysle prílohy Vyhlášky musia vodomery splniť toleranciu najväčších dovolených chýb +/- 5% v Q1 – čo je minimálny prietok a Q2 a Q3 +/-2 % pri vodomeroch na studenú vodu a +/-3% pri vodomeroch na teplú vodu.

Koľkokrát je možné vodomer takýmto spôsobom použiť znovu?

Zákonom ani samotnou životnosťou vodomera nie je stanovený limit v počte následných overení. Ak vodomer „vyhovie“ pri následnom overení, môže ďalej slúžiť svojmu účelu.

Je možné použiť opätovne všetky vodomery alebo to platí len pre vodomery ENBRA?

Technicky aj legislatívne je možné repasovať a následne overovať všetky dostupné vodomery na našom trhu. Dodávateľ alebo výrobca však musí zabezpečiť prísun nevyhnutných náhradných dielov. Je potrebné mať vhodné technologické vybavenie, odborne zdatný personál a logistické zabezpečenie. Overovanie však smie vykonávať iba autorizované metrologické pracovisko, ktorých je na Slovensku len 7. Jedno z nich máme aj my v Banskej Bystrici.

Akú záruku má nový a overený vodomer?

Kvalita nášho zeleného vodomera je natoľko spoľahlivá, overená časom a skúsenosťami, že aktuálne nerobíme rozdiely medzi záručnou lehotou nových a zelených vodomerov. Zmluvne garantujeme záručnú lehotu na platnosť metrologického overenia, teda na päť rokov.

Prečo by sa mali vlastníci bytov pri výmene vodomerov rozhodnúť pre zelený vodomer?

Medzi hlavné výhody zeleného vodomera patrí určite jeho ekologický prínos. Prístroj nekončí na skládke, nevzniká zbytočný odpad a nezahlcuje planétu. Následným overením tak predlžujeme dobu jeho užívania. Z hľadiska ochrany klímy následné overovanie výrazne znižuje emisie, ktoré vznikajú pri výrobe nových zariadení. Okrem toho, vďaka vodomerom zvyšujeme energeticky efektívne správanie tým, že sledujeme svoju spotrebu a následne ju dokážeme regulovať a znižovať. Neustále sa hovorí o zelených či EKO produktoch. Zeleným vodomerom tak vieme prispieť k tomu, že aj naša domácnosť bude ekologickejšia.

Každý sa môže zamyslieť sám nad tým, koľko vecí vyhodí len preto, že má možnosť kúpiť si nové, hoci tie staré ešte slúžia. Vodomer nemáme denne na očiach, no práve po 5 rokoch, kedy končí jeho doba overenia sa môžeme samých seba opýtať, či vieme urobiť niečo navyše z pohľadu ekológie, aby sme sa mali v budúcnosti lepšie. O to nám predsa spoločne ide. Tak ako sa rozhodnete vy?

Pozrite si aj video o ENBRA Zelenom vodomere.