V rámci bytovej výstavby na Slovensku od 50. rokov minulého storočia do roku 2002 bolo použitých cca 61 konštrukčných systémov a stavebných sústav. V podstate každá stavebná sústava má svoje tzv. systémové poruchy. V súčasnosti môžeme konštatovať, že len ťažko budeme hľadať bytový dom, na ktorom by sa nejaké poruchy neprejavovali alebo neprejavujú, samozrejme ak už medzičasom vlastníci pristúpili v rámci obnovy domu k ich odstráneniu.

 

 

Výnimku netvorí ani stavebná sústava BANKS-S, ktorá dokonca trpí hneď tromi systémovými poruchami:

1. Porucha vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru

2. Porucha obvodového plášťa z pórobetónových dielcov

3. Porucha predsadenej lodžie a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov

 

 

Pozrieme sa bližšie na poruchu č. 3 z nášho zoznamu. Bytové domy tejto stavebnej sústavy sú vo veľkom počte postavené v Petržalke. Tento typ bytového domu má prvé nadzemné podlažia riešené ako pivničné priestory, druhé okrem vstupných priestorov tvorí hlavne polyfunkcia ako obchody a služby, pred ktorými je z oboch pozdĺžnych strán pochôdzna terasa. Nad tým všetkým ja ďalších dvanásť obytných podlaží. Z jednej strany sú k bytovému domu pristavané, resp. primontované v podstate po celej ploche panelové zostavy tzv. predsadených lodžií. Hlavným problémom sú pomerne veľké poruchy v kotvení bočných betónových lodžiových stien k nosnej konštrukcii budovy a taktiež porucha zásuvného uloženia telesa betónového zábradlia.

 

 

Vo veľkej väčšine prípadov sa odstraňovaniu porúch nevenovala pozornosť a danému stavu nepomohla ani známa „ľudová tvorivosť“. Majitelia bytov realizovali rôznymi spôsobmi zasklievanie lodžií, v tom horšom prípade montovali plastové okná na hornú plochu betónového zábradlia a takto vzniknutý priestor zakomponovali do plochy bytu. Zväčšili napr. priestor kuchyne, čím došlo k výraznému priťaženiu lodžiovej konštrukcie. Žiaľ, nejde o ojedinelé prípady.

 

 

Dôležitá zmena nastala v roku 2004 rozhodnutím vlády SR o výskyte systémových porúch na bytových domoch. Následne sa definovali jednotlivé systémové poruchy a cez MDaV SR a neskôr ŠFRB začal štát poskytovať formou dotácií alebo zvýhodnených úverov finančné prostriedky o. i. aj na ich odstraňovanie.

 

 

Spoločnosť LUKYSTAV, s. r. o. aj pri vyššie spomínanej systémovej poruche zúročila svoje dlhoročné skúsenosti s komplexnou obnovou bytových domov a ponúkla alternatívne riešenie odstránenia systémovej poruchy predsadenej lodžie. Dovtedy používaný systém dodatočného prikotvenia lodžie uvažoval zjednodušene povedané s oceľovou kotvou, ktorá bola z jednej strany uchytená v nosnej konštrukcii domu, čo bolo v byte vlastníka a z druhej strany v bočnej lodžiovej stene. Na konci zostala oceľová pásovina s maticou priznaná v byte vlastníka a už zostalo na projektantovi, resp. zhotoviteľovi aký spôsob prekrytia kotvy navrhne a na finančných možnostiach vlastníkov, aký si schvália. Takýto spôsob vyžadoval stavebný zásah priamo v byte vlastníka na minimálne dvoch stenách. Toto riešenie bolo často pre majiteľov bytov neprijateľné.

 

 

Novonavrhnuté kotvenie systému TERMO + holding a. s. v spolupráci so spoločnosťou LUKYSTAV, s. r. o. prináša riešenie bez nutnosti zásahu v byte vlastníka. Dodatočné prikotvenie lodžie ako jediný spôsob odstránenia tejto systémovej poruchy pracovníci spoločnosti LUKYSTAV, s. r. o. vykonávajú z exteriéru. Pred tým, ako sa tento systém zaviedol do bežnej praxe TSÚS, n. o. vykonal certifikáciu systému, to znamená odtrhové skúšky zapustenej kotvy, skúšky sanačných a lepiacich stierok jednotlivých častí kotvy a sanačných mált, aby sa hlavne zastavila ďalšia degradácia betónových konštrukcií. Samotná kotva sa skladá z troch základných častí, ktoré po ich vzájomnom spojení pri inštalácii zabezpečia certifikované odstránenie systémovej poruchy, a pritom aj naďalej riadený osový posun betónovej konštrukcie domu vplyvom tepelnej rozťažnosti. Po úspešnom zvládnutí týchto skúšok bol vypracovaný jasný technologický postup montáže, pretože je potrebné tieto práce vykonávať veľmi presne.

 

 

Pracovník musí do bytu vstúpiť len raz pre zameranie rozsahu deformácie vysunutia bočnej lodžiovej steny. Samotné vŕtanie sa realizuje diamantovým vrtákom jadrovým vŕtaním. Presnosť vŕtania je v mm a bez príklepu. S dodatočným kotvením lodžie ide ruka v ruke aj dodatočné prikotvenie betónového zábradlia lodžie.

Nezanedbateľnou súčasťou ďalších sanačných prác pri odstránení tejto vážnej systémovej poruchy je aj rekonštrukcia podlahových vrstiev jednotlivých lodžií. Od vytvorenia nových spádových pomerov, cez novú hydroizolačnú vrstvu až po novú nášľapnú vrstvu z protišmykovej keramickej dlažby podľa výberu vlastníkov. Netreba zabúdať na zateplenie vnútornej lodžiovej steny.

 

 

Spoločnosť LUKYSTAV, s. r. o. samozrejme klientom ponúka komplexné služby pri obnove bytových domov. Okrem tzv. zatepľovania realizuje:

  • rekonštrukcie a zateplenie všetkých typov striech,
  • výmenu otvorových výplní – okná, dvere,
  • rekonštrukcia balkónov, lodžií a terás
  • výmenu spoločných rozvodov zdravotechnickej inštalácie a vzduchotechniky
  • výmenu spoločných rozvodov elektroinštalácie
  • zemné a výkopové práce vlastným strojným vybavením

Spoločnosť LUKYSTAV, s. r. o. v spolupráci s dodávateľmi alebo projektantmi stále hľadá nové progresívne riešenia pre zvýšenie kvality realizácie a samozrejme komfortu vlastníkov.