Častým javom pri vlastných zdrojoch vody, ako sú studne a vrty, býva zvýšený obsah nežiaducich látok. Medzi najčastejšie vyskytujúce sa nežiaduce látky patrí železo, mangán, amónne ióny a sulfán. Táto skupina látok býva často spojená s výskytom mikrobiologickej záťaže.

 

Hlavným cieľom úpravy vody je dosiahnuť zdravotnú nezávadnosť. Druhým, nie menej dôležitým cieľom, je ale taktiež estetická stránka používanej vody. Problematika železitých vôd je častá pri bridlicových podložiach a v oblastiach s výskytom železitých rúd. Vybrané oblasti nie je možné jednoznačne definovať na konkrétne lokality so zvýšeným výskytom. V prípade prekročených, až extrémnych hodnôt koncentrácie železa a mangánu sú prejavy zrejmé už pri krátkodobom použití vody. Ovplyvnené sú najmä organoleptické vlastnosti vody, voda má nepríjemnú chuť a zápach. Pri zvyčajnom používaní týchto vôd v domácnostiach, bytových domoch, či technických zariadeniach, dochádza vplyvom oxidácie k vylúčeniu spomínaných látok v nerozpustnej forme. Následne dochádza k zachytávaniu červenohnedého až oranžového kalu na zariaďovacích predmetoch. Pri keramických predmetoch a plochách býva poškodenie v podobe zafarbenia spravidla nezvratné, preto je vhodné riešiť tento problém skôr, ako sa voda začne v objekte používať.

 

So zvýšeným obsahom železa a mangánu býva vyšší stupeň zápachu, hlavne potom pri teplej vode. Zápach môže byť spôsobený mikrobiologickým znečistením vody, typicky však železitými baktériami. Zápach býva najčastejšie po sulfáne (sírovodík), často je však taktiež zemitý, alebo zatuchnutý. Odstránenie bakteriologickej záťaže je vykonávané pomocou dávkovania vhodného oxidačného činidla. Pre toto riešenie sú používané impulzné vodomery GEL.IVLI a dávkovacie čerpadlá radu DOSAMATIC. Konštrukčne sú dávkovacie čerpadlá vyrobené z materiálu PVDF, čo zaisťuje ich chemickú odolnosť. Na odželeznenie a na odstránenie mangánu sa používajú filtre IVAR.DEFEMN s náplňou na báze oxidu manganičitého, ktorá katalyzuje oxidáciu železa a mangánu na nerozpustnú formu. Táto náplň je pravidelne prepieraná a spĺňa parametre pre trvalý styk s pitnou vodou. Často sa jedná o vysoké prietoky upravovanej vody, alebo extrémne koncentrácie železa a mangánu. V týchto prípadoch sa uprednostňuje oxidačná nádrž a to buď v podobe pieskového filtra, alebo beztlakovej nádoby s ATS. Špecifickým zariadením na úpravu tvrdosti vody je IVAR.DEFEMN CR1. Jedná sa o rad stĺpcových filtrov určených na elimináciu množstva železa a mangánu.

 

ivarzelezo

Odželeznenie vody v RD s predradenou oxidáciou

 

Druhotným dôsledkom použitia tohto typu zariadenia je zmäkčovanie vody a zníženie obsahu amónnych iónov. Obzvlášť pri stĺpcových filtroch IVAR.DEFEMN CR1 je veľmi dôležité správne navrhnutie celej technológie a to z dôvodu vhodného pomeru parametrov výstupnej/upravenej vody. Ďalším typom zariadení na odželeznenie sú stĺpcové filtre so špecifickou náplňou a aeráciou. Pri vstupe upravovanej vody je zaradený aerátor, ktorý do systému dávkuje vzduch. Vďaka prevzdušňovaniu dochádza jednoduchšie k oxidácii železa a účinnosť celého systému je tak vyššia bez nutnosti pridávania ďalších látok.

 

Všetky tu uvádzané stĺpcové filtre vyžadujú pre svoju prevádzku napojenie na kanalizačný odpad s dostatočnou hltnosťou. Ďalej je požadované pripojenie k el. sieti s napätím 220 V. Na prevádzku a regeneráciu filtrov je určená regeneračná tabletovaná soľ, dodávaná v 25 kg baleniach, prípadne iba preplachová voda. Jej spotreba sa odlišuje podľa konkrétnej aplikácie a podmienok v mieste inštalácie. Medzi verejnosťou kolujú často mylné názory, že železo a mangán je možné z vody odstrániť pomocou filtrov mechanických nečistôt s nízkymi porozitami. Filtračná vložka sa vplyvom oxidácie malého percenta železa po čase zafarbí a tak pôsobí dojmom, že zachytáva železo alebo mangán. Jedná sa však výhradne o veľmi malý podiel a zvyšok nežiaducich látok sa dostáva ďalej do rozvodov celého objektu.

 

zelezoivar

Duplexný stĺpcový filter pre úpravu tvrdosti vody v BD

 

V prípade akejkoľvek požiadavky je odporúčané konzultovať vhodnosť typu navrhnutého zariadenia pre úpravu vody a jeho kapacity s technickým oddelením IVAR CS. Vhodnosť úpravovne vody pre konkrétnu aplikáciu je vždy individuálna a nie je možné ju konkretizovať napr. pomocou prietoku.

 

Ing. Lukáš Markovič, za spoločnosť IVAR CS spol. s r. o.