Dimenzovanie svetlosti vodovodnej siete závisí od vypočítanej potreby vody pre navrhovanú zastavanú oblasť. V posledných rokoch sa spotreba vody výrazne odlišuje od potreby vody stanovenej vyhláškou. Príspevok je venovaný analýze spotreby vody v domácnostiach na Slovensku a vo vybranom meste.

ÚVOD

Spotreba vody v domácnostiach je ovplyvnená najmä štýlom bývania, vekovým zložením členov domácností, ročným obdobím, technickým vybavením domácností zabezpečujúcich efektívne využívanie vody, spôsobom merania spotreby vody a cenou vody. Pri návrhu verejných vodovodov a verejných kanalizácií na Slovensku sa postupuje podľa technických požiadaviek daných vyhláškou č. 684/2006 Z. z. [1], ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Vyhláškou je stanovená celková potreba vody pre stavby, objekty a činnosti bytového fondu, občianskej vybavenosti, technickej vybavenosti, živočíšnej výroby v poľnohospodárstve a priemysle. Rozdiel medzi potrebou vody a spotrebou vody sa na Slovensku z roka na rok zväčšuje.

STANOVENIE POTREBY VODY

Rozvodná sieť vodovodu sa dimenzuje na maximálnu hodinovú potrebu vody. Celý postup výpočtu je zdokumentovaný vo vyhláške č. 684/2006 [1]. Špecifická potreba vody pre bytový fond je uvedená v tabuľke 1. Návrh vodovodu musí byť v súlade s technickými požiadavkami uvedenými v slovenských technických normách.

Tabuľka 1: Špecifická potreba vody pre bytový fond na Slovensku [1]

VÝVOJ SPOTREBY VODY NA SLOVENSKU

Špecifická spotreba vody v domácnostiach na Slovensku klesla od roku 1990 do oku 2018 z hodnoty 195,5 l/(os.deň) na hodnotu 77,9 l/(os.deň) [2], čo je pokles o 60,15 %.  V roku 2020 spotreba vody na Slovensku stúpla oproti roku 2018 o 3,78% (80,84 l/(os.deň) [2]).

Predpokladá sa, že nárast spotreby vody v domácnostiach spôsobila epidémia.

Obrázok 1: Vývoj špecifickej spotreby vody na Slovensku [2])

Údaje na obrázku 1 sú platné pre celé Slovensko. Spotreba v domácnostiach je rozdielna v mestách a na vidieku. V nasledujúcom obrázku je zdokumentovaná spotreba vody vo vybranom meste s priemerným počtom obyvateľov 236 700 (za posledných 21 rokov).

Z obrázka 2 môžeme pozorovať, že špecifická spotreba vody v domácnostiach v meste klesla od roku 2002 do roku 2019 z hodnoty 125,8 l/(os.deň) na hodnotu 81,77 l/(os.deň) [3], čo je pokles o 35 %. V roku 2021 spotreba vody v meste stúpla oproti roku 2019 o 7,95 %, t.j. na hodnotu 88,27 l/(os.deň) [3].

Z porovnania hodnôt spotreby studenej pitnej vody zdokumentovaných na obrázkoch 1 a 2 (roky od 2002 do 2020) je možné pozorovať, že priemerná spotreba studenej pitnej vody v meste je o 8,65 l/(os.deň) (9,76 %) väčšia ako priemerná hodnota pre celé Slovensko.

Z celkovej odoberanej studenej pitnej vody je pre väčšinu domácností v meste pripravovaná teplá voda. Z výročných správ tepelného hospodárstva vybraného mesta [4] boli získané údaje o spotrebe teplej vody, ktoré sú zdokumentované na obrázku 3.

Z obrázka 3 môžeme pozorovať, že špecifická spotreba teplej vody v domácnostiach v meste klesla od roku 2002 do roku 2019 z hodnoty 39,89 l/(os.deň) na hodnotu 22,15 l/(os.deň) [4], čo je pokles o 44,48 %. V roku 2021 spotreba teplej vody v meste stúpla oproti roku 2019 o 5,35 %, t.j. na hodnotu 23,33 l/(os.deň) [4].

Podľa štúdie publikovanej v časopise [5] väčšina krajín v Európe má spotrebu studenej pitnej vody menšiu ako 150 l/(os.deň).

Obrázok 2: Vývoj špecifickej spotreby vody vo vybranom meste [3]

Obrázok 3: Vývoj špecifickej spotreby vody vo vybranom meste [4]

Obrázok 4: Priemerná spotreba pitnej vody v domácnostiach v Európe [5]

Štatistické vyhodnotenie spotreby pitnej vody v domácnostiach je vyhotovené spoločnosťou EurEau [5], ktorá použila údaje získané zo zdrojov verejne dostupných na národnej úrovni. Hodnoty na európskej úrovni sú vypočítané z vypočítaných priemerných hodnôt. Priemerná spotreba pitnej vody v domácnostiach na obyvateľa a deň v Európe je 124,5 litrov na obyvateľa za deň. Vypočítaný priemerný počet obyvateľov v domácnosti je 2,3 obyvateľa a priemerná spotreba pitnej vody na domácnosť za rok je 104,6 m3 za rok [5].

CENA VODY

Na znižovanie spotreby vody má veľký vplyv aj cena vody. Priemerná cena vody spotrebovaná v domácnostiach v Európe je veľmi rozdielna. Na obrázku 5 je zdokumentované porovnanie cien v Európe upravené podľa životných nákladov jednotlivých krajín. Ceny sú prispôsobené ku životnej úrovni Spojeného kráľovstva [6].

Z obrázka 5 je možné pozorovať, že vyššiu cenu vody v Európe majú prevažne severné krajiny.

Na obrázku 6 sú uvedené ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (Eur/m3) na Slovensku. Najväčšia cena vody je na východe Slovenska – je približne o 55,99% väčšia ako je priemerná cena na Slovensku.

ZÁVER

Z analýzy pozorovaných údajov o spotrebe vody na Slovensku a vo vybranom meste je možné konštatovať, že rozdiel medzi potrebou vody a spotrebou vody sa od roku 2000 výrazne zväčšil.

Z obrázku 7, kde sú prezentované rozdiely v % medzi dennou spotrebou vody v domácnostiach na Slovensku a vo vybranom meste a potrebou vody uvedenej vo Vyhláške [1] (tab. 1), je možné konštatovať, že rozdiel medzi spotrebou a potrebou vody vo vybranom meste a na celom Slovensku je približne rovnaký od roku 2014 do 2019.

Vo vybranom meste tento rozdiel činil v priemere 42,59 % a na Slovensku 46,45 %.

Je predpoklad, že existujúce vodovodné potrubné rozvody sú v súčasnosti predimenzované, čo môže spôsobovať zhoršenie kvality vody. Je preto potrebné pri rekonštrukcii rúrových rozvodov pitnej vody prehodnocovať výpočtami ich svetlosti, čo môže prispieť ku zníženiu investičných nákladov a zároveň zabezpečiť požadovanú kvalitu pitnej vody.

doc. Ing. Peter Kapalo, PhD., Stavebná fakulta v Košiciach, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Poďakovanie:

Tento článok bol spracovaný v rámci projektu VEGA 1/0217/19 Výskum hybridnej modrej a zelenej infraštruktúry ako aktívnych

prvkov ‚špongiového‘ veľkomesta.

LITERATÚRA

  1. Vyhláška č. 684/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií. https://www.epi.sk/zz/2006-684
  2. Koreňová Ľubica, Pitná voda. Slovenská agentúra životné prostredia (SAŽP), Enviroportál, Informačný portál rezortu MŽP SR. 29.11.2018 Priemerná spotreba vody v domácnostiach. https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=441 https://www.enviroportal.sk/indicator/data-view/indicator?id=1602&s=2, https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=441&print=yes
  3. Štatistický úrad SR. Vodné hospodárstvo. http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/vh5003rr/v_vh5003rr_00_00_00_sk
  4. Výročné správy z rokov 2000 to 2021 Tepelne hospodárstvo s.r.o., Košice, www.teho.sk
  5. Europe´s Water in Figures, An overview of the European drinking water and waste water sectors. EurEau. 2021 edition. The European Federatio of National Associations of Water Services. https://www.eureau.org/resources/publications/eureau-publications/5824-europe-s-water-in-figures-2021/file
  6. Smart Water Magazine. https://smartwatermagazine.com/news/locken/water-rankingeurope-2020
  7. Ceny vodného a stočného v roku 2022. Voda portál. PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. https://www.voda-portal.sk/Dokument/ceny-vodneho-a-stocneho-v-roku-2022-101417.aspx