Odborný seminár od spoločnosti QUANTUM

MOŽNOSTI ÚSPOR PRI PRÍPRAVE TEPLEJ VODY A VYKUROVANÍ

QUANTUM Heating s. r. o. so sídlom v Bratislave je jediný dovozca výrobkov značky QUANTUM na Slovensko. Je to spoločnosť, špecializujúca sa na ohrev teplej vody, tradičný dovozca výrobkov so značkou QUANTUM, predajca plynových zásobníkových a prietokových ohrievačov vody, kondenzačných kotlov, plynových ohrievačov vzduchu, solárnych panelov a zariadení na úpravu vody. Okrem predaja sa stará o odborný rast všetkých, ktorí s produktmi QUANTUM pracujú.

Pre projektantov, energetikov, prevádzkovateľov a technických pracovníkov usporadúva spoločnosť QUANTUM odborný seminár, na ktorý Vás srdečne pozývame. Je to jedinečná možnosť, ako získať – ako účastník seminára – inak drahý softvér na výpočet potreby tepla pre prípravu TV. Softvér obsahuje profily odberu TV, návrh veľkosti zásobníka TV a zdroja tepla pre prípravu TV, na seminári sa predvedú aj ukážky využitia SW a príklady z praxe.

jihlava

Pri príležitosti organizovania tohto seminára sme vyspovedali pána Ing. Jiřího Bezrouka, MBA, prokuristu spoločnosti. O firme nám povedal nasledovné:

Sme dcérskou spoločnosťou QUANTUM, a. s. z Českej republiky, ktorá je majiteľom značky QUANTUM. Špecializujeme sa na problematiku ohrevu vody plynom, disponujeme širokým sortimentom výrobkov, ponúkame variantné riešenia podľa požiadaviek našich zákazníkov. Chceme byť stabilným a serióznym partnerom všetkým veľkoobchodom, montážnym organizáciám, servisným technikom, projekčným organizáciám a v konečnom dôsledku užívateľom našich výrobkov. Naše výrobky predávame výhradne cez sieť odborných veľkoobchodov, pre každý obchodný prípad a každého užívateľa alebo investora nájdeme optimálny predajný kanál.

Značka QUANTUM je známa širokým sortimentom produktov, zameraných hlavne na ohrievače vody. Čo všetko QUANTUM ponúka svojim klientom (zákazníkom)?

Ohrievače vody v sortimente QUANTUM prevažujú, je to preto, že QUANTUM sa od začiatku špecializuje na ohrev vody. Prvé ohrievače sa začali dovážať z USA a na našich trhoch predávať už pred 25 rokmi, toto výročie si tento rok pripomíname. Medzi ďalšie úspešne predávané výrobky so značkou QUANTUM patria kondenzačné kotly a plynové ohrievače vzduchu (teplovzdušné jednotky). Samotný predaj plynových spotrebičov tvorí iba časť podnikateľských aktivít spoločnosti. QUANTUM v Českej republike vlastní a prevádzkuje v takmer 100 obciach plynovodnú sieť a skoro 10 000 odberateľom dodáva plyn a elektrickú energiu ako komoditu. Mimo uvedeného QUANTUM ďalej zabezpečuje stavebné a realitné činnosti.

praha 

Značka sa zameriava nielen na predaj, ale aj služby. Aké služby ponúkate v rámci vášho programu?

Dlhodobé budovanie značky QUANTUM je podmienené nielen samotným predajom, ale predovšetkým následne zabezpečovanými činnosťami ako sú dodávky náhradných dielov a servisná činnosť, ktorú podporujú pravidelne organizované školenia, určené pre servisných technikov. Za posledné tri roky sme uskutočnili v 20-tich mestách na Slovensku päťdesiat školení servisných technikov QUANTUM. Špeciálne pre servisných technikov sme tiež natočili niekoľko školiacich filmov. Na centrále firmy vo Vyškove je vybudovaný showroom, v ktorom sú prevádzkované a všetkým záujemcom predvádzané novinky predajného sortimentu. Novinky sú tiež pravidelne prezentované na výstavách, tradičná výstava Aquatherm prebehne tento rok od 27. februára do 2. marca v Prahe a do nášho stánku č. 309 v hale 3 srdečne pozývame všetkých priaznivcov QUANTUM.

Dlhoročne sa zameriavate aj na vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti projektantov, aj servisných technikov. Prečo?

To súvisí s vyššie uvedeným, okrem školenia servisných technikov a seminárov, ktoré sú určené pre projektantov, energetikov a prevádzkovateľov, vydávame tiež technické publikácie. Na prvú sériu príručiek pre projektantov v členení Ohrievače vody, Kotly, Solárna technika a Tepelné čerpadlá vlani nadviazali nové príručky pre projektantov s názvom „Kondenzačné kotly“, „Príprava teplej vody“ a „Zásobníkové ohrievače vody“. Autormi uvedených príručiek sú špecialisti na problematiku z ČVUT v Prahe Ing. Roman Vavřička, PhD. a Ing. Bořivoj Šourek. S Romanom Vavřičkom tiež spolupracujeme pri realizácii odborných seminárov pre projektantov.

quantim 

V blízkej budúcnosti plánujete semináre v Bratislave a v Žiline. Pre koho sú semináre určené?

Semináre sú určené pre projektantov, energetikov a prevádzkovateľov technológií sú zamerané na problematiku prípravy teplej vody. Tento rok prebehnú 21. a 22. marca v Žiline a Bratislave. Tieto semináre nadväzujú na minuloročné, ktoré sme organizovali spoločne s predstaviteľmi Slovenskej technickej univerzity. Tohtoročný formát bude podobný, Ing. Roman Vavřička, PhD. bude v súvislostiach prezentovať nielen odbornú problematiku, ale oproti vlaňajšku navyše predstaví a na konkrétnych príkladoch demonštruje nový návrhový softvér NAVO vytvorený pre určenie potrebného množstva tepla, zdroja tepla na prípravu teplej vody a návrh veľkosti zásobníka teplej vody. Práve počas minuloročných seminárov niekoľkokrát zaznela požiadavka po „jednoduchom návrhovom modeli“, ktorý by bol predovšetkým pre projektantov vhodným a efektívnym nástrojom.

Na čo všetko je vhodný nový softvér, ktorý budete prezentovať?

Návrhový softvér NAVO je účinnou pomôckou pri návrhu technológie pre prípravu teplej vody. V niekoľkých krokoch stanovuje základné parametre návrhu, ktorými sú množstvo tepla potrebné na prípravu teplej vody v daných konkrétnych podmienkach a súčasne tomu zodpovedajúca optimálna veľkosť zásobníka teplej vody. Podľa konkrétneho a jedinečného zadania možno pochopiteľne vybrať z viac kombinácií parametrov, čo užívateľovi poskytuje priestor pre jeho návrh. V konštrukcii samotného návrhu sú zahrnuté dosiahnuté teoretické a praktické skúsenosti, ktoré boli komplexne prezentované a prítomnými veľmi pozitívne prijaté na minuloročných seminároch.

quantri

Koľko stojí taký softvér a kde ho možno zohnať?

Návrhový softvér bol pripravený Romanom Vavřičkom na základe objednávky spoločnosti QUANTUM. Tento softvér nie je predmetom predaja a účastníkom seminárov bude poskytnutý bez poplatku. Všetky ďalšie konzultácie, odpovede na otázky a komentáre k návrhu softvéru NAVO poskytuje Projekčné oddelenie spoločnosti QUANTUM a jej predstavitelia. Podrobnosti ohľadom získania návrhového softvéru budú vysvetlené na seminároch a následne po nich bude návrhový softvér dostupný po registrácii záujemcov na extranete webu spoločnosti QUANTUM.

Čo majú urobiť projektanti a servisní technici, ktorí majú o soft­vér záujem, prípadne sa chcú vášho školenia zúčastniť?

Každý záujemca sa môže bez omeškania prihlásiť na seminár buď priamo v prostredí webu www.quantumas.sk vyplnením registračného formulára, alebo prostredníctvom nášho partnera odborného časopisu PLYNÁR-VODÁR-KÚRENÁR, alebo webu www.tzbportal.sk. Každý prihlásený dostane potvrdenie o registrácii svojej prihlášky a účasti na seminári, ktorý nie je spoplatnený. Následne po seminári sa záujemca zaregistruje na extranete spoločnosti QUANTUM a bude tak mať možnosť získať nielen návrhový softvér, ale aj ďalšie súvisiace odborné publikácie a podklady, týkajúce sa celého predajného sortimentu QUANTUM.

Aké nové trendy v príprave teplej vody očakávate?

Základnou požiadavkou na výrobok pri ohreve vody bol a je komfort užívateľa a hospodárnosť prevádzky. Mať k dispozícii dostatočné množstvo teplej vody v čase kedy ju potrebujeme je základná potreba, rovnako ako požiadavky na minimalizáciu spotrebovanej energie, a tým aj nákladov spojených s ohrevom. K tomu pristupuje spoľahlivosť, bezpečnosť, dlhá životnosť zdroja a jeho bezproblémový servis. Čo však najviac ovplyvňuje súčasný trend vo vývoji výrobkov a technológií, sú požiadavky európskych noriem Ecodesign výrazne obmedzujúce hodnoty povolených emisií smerom nadol a účinnosti zariadení pri ohreve smerom nahor. Vďaka novej legislatíve tak naši zákazníci môžu tohto roku očakávať ďalšie novinky v sortimente značky QUANTUM.