Často kladenou otázkou je, či sú klasické doskové vykurovacie telesá vôbec vhodné pre nízkoenergetické stavby? Odpoveď je jednoduchá. Áno. Vykurovacie doskové telesá je bez problémov možné inštalovať do hociktorej nízkoteplotnej teplovodnej vykurovacej sústavy, vždy ide predovšetkým o pokrytie tepelnej straty jednotlivých miestností objektu. Táto tepelná strata a teplotný spád vykurovacej sústavy sú potom faktory ovplyvňujúce výslednú veľkosť a typ vykurovacieho telesa.

V prípade nízkoenergetickej stavby sa hovorí o stavbe s mernou potrebou tepla menšou, než 50 kWh/m2 vykurovacej plochy (pre predstavu porovnania mernej ročnej potreby tepla – budova stará 50 rokov má zhruba trikrát väčšiu mernú potrebu tepla, budovy postavené v súladu s požiadavkou normy ČSN 73 0540-2, zhruba jeden a pol až dvojnásobnú). V týchto nízkoenergetických budovách s teplovodnou sústavou sa dnes ako so zdrojom tepla stretávame najčastejšie s kondenzačným plynovým kotlom, elektrokotlom a čím ďalej častejšie s tepelným čerpadlom. Konštrukčne sú tieto zdroje koncipované pre prevádzku vo vykurovacej sústave s nízkym teplotným spádom (napr. 45/40ti).

Vďaka tomu, že nízkoenergetická stavba má oproti „starej“ výrazne nižšie tepelné straty, môžeme používať tieto zdroje tepla (s nižším teplotným spádom), bez toho, aby to viedlo k potrebe zvyšovať veľkosť vykurovacieho telesa. Zjednodušene povedané, vykurovacie teleso má síce pri nižšom teplotnom spáde výrazne nižší výkon, ale ten napriek tomu stačí pre pokrytie potrebnej straty tepla nízkoenergetického domu.

 

Teplo z doskového radiátora je do priestoru odovzdávané prirodzeným prúdením vzduchu okolo prestupnej plochy (konvekciou) a zároveň sálaním (radiáciou). Predovšetkým vďaka svojej sálavej zložke tepelnej energie pôsobí na užívateľa „príjemným pocitovým teplom“.

Vďaka malému vodnému objemu tiež užívateľ ocení ich rýchly nábeh a možnosť pružne reagovať na potrebu tepla v miestnosti (miestnosť sa tak zbytočne neprekuruje). Základnú prestupnú plochu tvorí tvarovaná doska s horizontálne a vertikálne usporiadanými kanálikmi.

Pre zvýšenie tepelného výkonu majú niektoré typy na vnútornú stranu dosky navarenú prídavnú prestupnú plochu. Najväčší český výrobca vykurovacích telies firma KORADO ponúka široký rad doskových radiátorov s názvom RADIK. Tieto telesá sú vyrábané v       jedno-doskovom, dvoj-doskovom a troj-doskovom vyhotovení. Pomer sálavej a konvekčnej zložky výkonu závisí najmä od typového vyhotovenia radiátora (jedno-doskové vyhotovenie má pomer sálavej zložky až 50 %, pri viac-doskových, pomer sálavej zložky klesá). Výsledný tepelný výkon telesa RADIK závisí od jeho typu, rozmerov a teplotného spádu (t1/t2 /ti) vykurovacej sústavy. Hodnoty výkonov vykurovacích telies pre odlišné teplotné spády sú uvedené na www.korado.cz a vychádzajú z meraní vykonávaných v akreditovanej skúšobni EN 442.

Pokiaľ sa jedná o umiestnenie telesa v miestnosti, štandardne sa odporúča  umiestniť vykurovacie telesá po celej dĺžke okna, kde je riziko vzniku chladných padavých  prúdov.

Vďaka širokému sortimentu radu RADIK je tak možné týmto studeným padavým prúdom zamedziť  i v prípade okien s nízkym parapetom, napr. inštaláciou telesa s výškou 200 mm.

Rozmerové riešenia pre každú miestnosť

Horizontálne doskové vykurovacie telesá RADIK sú určené k montáži do jedno-trubkových i dvoj-trubkových vykurovacích sústav s najvyšším prípustným prevádzkovým pretlakom 1 MPa, v ktorých sa používa ako teplonosná látka voda alebo vodné roztoky o najvyššej prípustnej prevádzkovej teplote 110 °C. Sú k dostaniu vo výškach: H=200-900 mm, dĺžkach L=400-3000 mm a typoch: 10, 11, 20, 21, 22 a 33.

Okrem typu 10 sú vybavené bočnými krytmi a hornou mriežkou. Pre ukotvenie telies existuje široká škála upevňovacích prvkov uvedených v katalógu KORAMONT.

radik11

TYP 10 VK

radik111

TYP 11VK

 

radik20

TYP 20 VK

 

 

radik21

TYP 21 VK

 

radik22

TYP 22 VK

 

 

radik33

TYP 33 VK

 

PREHĽAD TYPOV VK (pravé spodné pripojenie)

V dnešnej dobe najpoužívanejšiu variantu predstavujú vykurovacie telesá so zabudovaným ventilom tzv. ventil kompakt teda RADIK VK…, jedná sa o horizontálne vykurovacie telesá so šiestimi vývodkami (vnútorný závit G½), zabudovaným vnútorným rozvodom pre pravé/stredové/ľavé spodné pripojenie na horizontálnu vykurovaciu sústavu a vloženým regulačným ventilom s prípravou (vonkajší závit M30×1,5) na montáž termostatickej hlavice, prípadne iného podobného regulačného prvku. Svojou konštrukciou sú tieto telesá určené pre vykurovacie sústavy s núteným obehom teplonosnej látky.

 

vkuleve

RADIK VKU

 

Najstarším, ale stále hojne používaným modelom je RADIK KLASIK, jedná sa o horizontálne vykurovacie doskové telesá so štyrmi vývodkami (vnútorný závit G1/2) a možnosťou bočného pripojenia na vertikálnu vykurovaciu sústavu, svojou konštrukciou sú určené pre vykurovacie sústavy s núteným alebo samoťažným obehom teplonosnej látky.

Špeciálnou variantou predchádzajúceho modelu, je RADIK KLASIK-R, tzv. rekonštrukčné vykurovacie teleso, určené pre rýchlu náhradu článkových liatinových alebo oceľových radiátorov s pripojovacím rozpätím h=500 mm, následná výška vykurovacieho telesa H=554 mm zaručuje jeho bezproblémovú montáž namiesto starého radiátora.

 

klaisik

RADIK KLASIK-R

 

Zvisle orientované vykurovacie telesá RADIK VERTIKAL a RADIK PREMIUM sú vhodné pre použitie do stiesnených alebo atypických priestorov, svojou konštrukciou sú určené pre vykurovacie sústavy s núteným obehom teplonosnej látky. Všetky vyššie uvedené modely je možné objednať s dizajnovou doskou.

 

premium

RADIK LINE PREMIUM

 

Zaujímavou variantou sú tiež vykurovacie telesá upravené pre inštaláciu v miestnostiach s vysokými požiadavkami na hygienu a čistotu RADIK HYGIENE. Telesá nemajú prídavnú prestupnú plochu, čelná doska je hladká a švové zvary sú kryté špeciálnou hladkou lištou. Vzdialenosť medzi doskami umožňuje spoľahlivý prístup na všetky miesta vykurovacieho telesa a zaisťuje tak bezproblémové umývanie.