Slovensko stojí pred novou výzvou v rámci energetickej náročnosti budov. Energetická trieda A0 so sebou prináša nový pohľad na úsporu energie v budovách. Kvalitné a zároveň šetrné osvetlenie sa stáva ich neoddeliteľnou súčasťou a významne napomáha k dosiahnutiu energetickej triedy A0, povedal na seminári „Návrh budov v energetickej triede A0 – Osvetlenie“ Marek Kremeň, člen predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC).

Od 1.1. 2021 prichádza v kontexte novej legislatívy Európskej únie k sprísneniu noriem a prechodu na energetickú triedu A0, ktorá predstavuje úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie. Podľa Mareka Kremeňa, výkonného riaditeľa spoločnosti Exergy, je celospoločenským prínosom zelených budov nižšia energetická náročnosť pokrytá aj z obnoviteľných zdrojov, nižšie prevádzkové náklady a nižšie emisie, ekologickejšie stavby, či vyššia hodnota nehnuteľnosti.

Richard Kačík zo spoločnosti Lightech vníma zavedenie energetickej triedy A0 do života nových projektov ako prirodzenú súčasť politík smerujúcich k naplneniu cieľov EÚ o energetickej efektívnosti budov. „Každá zmena legislatívy vyvoláva rozpačité postoje a zavádza nové povinnosti. Sprísňujú sa kritéria, zavádzajú sa nové výpočtové faktory a treba komplexne porozumieť problematike certifikačného procesu. V oblasti osvetlenia a systémov riadenia sme zvyknutí na zmeny aj preto, že v sektore každé tri roky dôjde k úplnej zmene sortimentu výrobkov z pohľadu dizajnu, účinnosti alebo funkcionality osvetlenia,“ projektant osvetlenia Richard Kačík ale pripustil, že trieda A0 zmení spôsob aj ich práce. Každý projekt je nutné pochopiť z pohľadu energetického konceptu, stavebnej fyziky denného osvetlenia, ale aj životného cyklu alebo charakteru prevádzky. „Tiež vieme, že nastal čas úzkej spolupráce a komunikácie s architektom a projektantom simulácií budov, prípadne zástupcom certifikačnej autority už na začiatku konceptu a dizajnu budovy,“ dodal.

Riešením je spájanie disciplín v budovách

Aj keď nároky na riadenie osvetlenia nie sú konkrétne uvedené v triede A0, podľa Martina Babíka zo spoločnosti Siemens sú dôvodom k riešeniu problematiky prísne nároky na spotrebu energie. „Riešením je napríklad spájanie rôznych disciplín v budovách (ÚK, VVaK, osvetlenie, tienenie) do jedného riadiaceho systému. Takéto spájanie zabezpečí nové možnosti v efektívnejšom využití energií pomocou systémových aplikácií. Redukciou počtu aktívnych (napájaných) prvkov sa dosiahnu ďalšie úspory,“ ako ďalej uviedol Martin Babík, tieto nové možnosti si však vyžadujú zmeny v procesoch tvorby projektovej dokumentácie, a najmä užšiu spoluprácu medzi profesiami, vrátane architektov.

Podľa Milana Janáka zo spoločnosti Simulácie budov má denné osvetlenie a jeho dostupnosť priamy dopad aj na umelé osvetlenie. Pre budovy je zložité dosiahnuť vysoký stupeň úspory bez moderných systémov riadenia na denné svetlo. Keď sa vyčerpá hustota inštalovaného príkonu, ktoré poskytujú LED osvetlenia a klasické systémy riadenia na prítomnosť, tak zostáva už len riadenie na dostupnosť denného osvetlenia. Riadenie môže fungovať len v prípade, že je dostupné denné osvetlenie. V súčasnosti existujú moderné simulačné pomôcky, ktoré vedia zobraziť model budovy a vypočítať dostupnosť denného osvetlenia. „Veľmi dôležitý je správny a kvalitný návrh fasády a interiéru budovy, vzhľadom na to, aby bola dobrá dostupnosť denného osvetlenia, kde je potom možné využívať riadenie,“ zdôraznil Milan Jánek.

Odporúčania odborníkov

Podľa Jany Raditschovej z fakulty elektroniky a informatiky STU v Bratislave je pre splnenie požiadaviek na energeticky efektívne osvetlenie potrebné aplikovanie vhodného typu riadenia. Systém musí byť navrhnutý tak, aby bol čo najefektívnejší, napríklad riadenie v závislosti od denného svetla aplikovať v zónach s dostatočným denným svetlom. „Taktiež je dôležité vhodné dispozičné riešenie objektu a používanie čo najefektívnejšej technológie svetelných zdrojov a svietidiel,“ vysvetlila Jana Raditschová.

Dionýz Gašparovský, ktorý tiež pôsobí na fakulte elektroniky a informatiky STU v Bratislave, upozornil, že energetická hospodárnosť budov je systémová záležitosť a nedá sa separovať výlučne na svietidlá alebo riadiaci systém osvetlenia. Odporučil využitie svietidiel, ktoré majú maximálny merný výkon, zároveň aj životnostné parametre (Lxx), optimálnu krivku svietivosti pre danú aplikáciu a pri danom stupni krytia ohľad na charakter prostredia. Pri riadiacom systéme použitie snímačov, ktoré detegujú prítomnosť osôb a svetelné podmienky a pri návrhu osvetlenia maximálnu účinnosť osvetľovacej sústavy. To znamená využitia svetla zo svietidiel vzhľadom na osvetľované povrchy a pri splnení všetkých príslušných požiadaviek.

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) je hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku. Zasadzuje sa o to, aby navrhované a novopostavené budovy mali zdravé vnútorné prostredie a zároveň sa v nich nemrhalo energiou a inými zdrojmi.

www.skgbc.eu