Platitelia DPH registrovaní pre DPH k 15.11.2021 sú povinní oznámiť finančnej správe bankové účty do 30.11. 2021.

Oznámenie bankových účtov musí platiteľ DPH vykonať len na štruktúrovanom tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR a je zverejnený na webovom sídle finančnej správy www.financnasprava.sk. Tlačivo je dostupné po prihlásení sa na portáli finančnej správy v Osobnej internetovej zóne v Katalógu formulárov v časti Správa daní > Daň z pridanej hodnoty > Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie. Oznámenie bankových účtov vykonané na inom tlačive nebude finančná správa akceptovať.

Na základe § 6 a § 85kk novelizovaného zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zákonom č. 408/2021 Z.z. (ďalej len zákon o DPH) sú všetci platitelia DPH povinní od 15.11.2021 oznamovať finančnej správe čísla tuzemských aj zahraničných bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie, ktoré je predmetom DPH podľa § 2 zákona o DPH, t.j. ktoré používajú na zdaniteľné obchody podliehajúce slovenskej DPH (bankové účty).

Povinnosť oznamovania bankových účtov podľa novelizovaného zákona o DPH sa vzťahuje len na platiteľov DPH, t.j. na osoby registrované v SR podľa § 4, § 4b, § 5 zákona o DPH. Osoby registrované podľa § 7, resp. § 7a zákona o DPH nie sú platiteľmi DPH a preto sa na nich táto povinnosť nevzťahuje.