Vážení správcovia,

v poslednom čase sa stretávame s rôznymi výkladmi novely zákona 182/93 Z.z., ktorá sa týka problematiky DOMOVÉHO PORIADKU. Nakoľko je to téma, ktorá sa týka VŠETKÝCH správcov  bez ohľadu na to,  či sú /alebo nie sú,  členmi nejakého združenia, pripravili sme pre všetkých anketu.

Čoho sa týka:

Domovým poriadkom sa podľa § 2 ods. 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 476/2019 Z.z. (ďalej len „zákon o vlastníctve bytov“) rozumie vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome schválený súbor pravidiel a zásad dodržiavania dobrých mravov pri výkone práv a povinností vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome, osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré sa zdržiavajú v dome, pri užívaní spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku.

V tomto zákone sa ale nestanovuje povinnosť ustanovenia sankcií, ani spôsob ich vymáhania.

Vytvorili sa rôzne, vo všeobecnosti protichodné názory.

Na jednej strane sú zástancovia sankcií, finančných postihov, vymáhanie pokút a na druhej strane zástupcovia demokratických princípov a výchovy spoluvlastníckych vzťahov, pričom existujúce nástroje nedodržiavania pravidiel (formou priestupkového zákona, zákona o požiarnej ochrane, spoluprácou s políciou v extrémnych prípadoch, riešenie cez kamerové systémy atď.)  považujú za dostačujúce.

Stanovisko zákonodarcu nájdete tuto:

https://www.mfsr.sk/sk/ministerstvo/legislativa-majetkove-pravo/majetkove-pravo/vlastnictvo-bytov-nebytovych-priestorov/stanovisko-k-domovemu-poriadku/

Možno to bude práve Váš názor, ktorý v dobrej vôli napomôže správnemu výkladu zákona. Prosíme preto o VAŠE stanovisko k domovému poriadku, ktoré je pre nás dôležité.

OTÁZKY:

1.

Domový poriadok má určiť pravidlá nažívania nielen medzi vlastníkmi, ale aj nájomcami či cudzími osobami, ktoré sa v bytovom dome nachádzajú. Je prijatie domového poriadku v súlade so zákonom 182/93 Z.z., ktoré určuje pravidlá medzi vlastníkmi? Je prijatie takto formulovaného domového poriadku správne a potrebné?

ÁNO / NIE

2.

Ak sa bytový dom rozhodne vytvoriť si domový poriadok, je podľa Vás potrebné určiť sankcie za jeho nedodržanie? (Zákon totiž neupravuje spôsob vymáhania sankcií, ani neurčuje toho, kto má sankcie vymáhať, všetko toto je nad rámec zákona a spôsoby si môže každý vymýšľať sám?)

ÁNO / NIE

3.

Ak by sa prijali sankcie, zatiaľ neexistuje zákonom stanovený mechanizmus, ktorý by stanovil, že kto bude niesť dôkazné bremeno (ako bude prebiehať napr. dokazovanie, ak cudzí človek/návšteva bude fajčiť na chodbe) a akým spôsobom by mala byť vymožiteľnosť práva (kto bude ten, kto bude dokazovať a podávať žaloby na súd?) Má to byť správca / predseda SVB?

ÁNO / NIE

4.

Narušia podľa Vás sankcie už aj tak krehké medziľudské spolunažívanie v bytovom dome?

ÁNO / NIE

Môžete odpovedať len strohými odpoveďami ÁNO / NIE, alebo môžete vložiť Váš názor, komentár na domový poriadok a vymáhanie sankcií.

Po Vašich odpovediach, hlasovaní do 10.04.2020 písomne vyjadríme svoje stanovisko zo záverov tejto ankety aj MF SR, MV SR a MDaV SR.

Toto je prvá anketa /  blok k aktuálnej téme, ktorú otvárame na rozsiahlu diskusiu na našom portáli pre všetkých správcov, spoločenstvá vlastníkov, ako aj tých vlastníkov, ktorým život v bytovom dome nie je ľahostajný.

Ak by ste chceli novú tému – budeme radi

Pripravujeme tému zameranú na:

Čo urobiť za zlepšenie účasti na schôdzach a zlepšenie spolupráce medzi správcom / vlastníkom

Pre vloženie komentára je potrebné sa prihlásiť.

Váš email nebude zverejnený.

Prihlásením sa súhlasíte s uverejnením Vašej otázky a spracovaním Vašich osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.