Nové pravidlá pre rozpočítavanie nákladov za teplo v bytoch sa osvedčili a motivujú k úspore v reálnej miere

Nové pravidlá pre rozpočítavanie nákladov za teplo, podľa ktorých dostali vlastníci bytov po prvý raz vyúčtovanie tento rok v máji, sa osvedčili. Podľa asociácie rozpočítavateľov nákladov na teplo ARTAV Slovensko nová vyhláška konečne rešpektuje fyzikálne princípy a pritom motivuje k úspore v reálnej miere. Nápravu v tejto oblasti potvrdzujú aj správcovské spoločnosti, podľa ktorých sa počet reklamácií na neprimerané náklady za teplo tento rok zásadne znížil. Zmena pritom významne pomohla mnohým dôchodcom, dlhodobo chorým aj mladým rodinám, keďže sa stávalo, že najmä oni pocítili tento problém významne viac ako ich susedia.

„Podľa analýz sa v minulosti nespravodlivé enormné troj-, päť aj deväť násobné rozdiely v platbách objavovali až v 70 percentách bytových domov. Teraz nové spravodlivejšie pravidlá rozpočítavania nákladov na teplo zabezpečujú, že byty s najvyššou spotrebou platia maximálne dvaapolnásobne viac. Tí, ktorí uprednostňujú v byte nižšie teploty, môžu platiť dvaapolnásobne menej. Tento limit vychádza z fyzikálnych princípov a treba si zvyknúť, že toto je reálna maximálna miera úspory. V bytovom dome sa teplo šíri cez steny do chladnejších častí. Keď si radiátory vypnete, byt vám vykúria susedia,“ uviedol predseda rady asociácie rozpočítavateľov nákladov na teplo ARTAV Slovensko Dušan Slobodník.

Ak má niekto rád nižšiu teplotu, môže si radiátor nechať na stupni tri a bude mať doma odporúčaných 20 stupňov Celzia. Radiátor vtedy začne hriať iba v prípade, že teplota klesne pod túto hodnotu. Ideálny stav je, ak sa v bytovom dome všetci dohodnú, že budú mať nastavené hlavice na stupni tri. Hoci sa neodporúča vypínať radiátory úplne, viacerí to v minulosti považovali za spôsob ako ušetriť. Predchádzajúce pravidlá im totiž umožňovali takto platiť za dodané teplo minimálne alebo takmer nič, a to na úkor svojich susedov, ktorí platili neprimerane veľa aj za teplo, ktoré nemohli spotrebovať.

Napriek tomu, že rozdiely v platbách v porovnateľných bytoch boli často nenáležité a až v tisíckach eur, pôvodná vyhláška č. 240/2016 Z. z. o rozpočítavaní nákladov na teplo nápravu neumožňovala, a mala aj veľa ďalších nedostatkov. Aj preto odborníci z ARTAV Slovensko intenzívne spolupracovali na jej zmene v pracovnej skupine, ktorá vznikla v roku 2020 pri Ministerstve hospodárstva SR. Jej členmi boli aj pracovníci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a Slovenskej obchodnej inšpekcie a zástupcovia správcovských organizácií. Nová vyhláška o rozpočítavaní nákladov za teplo č. 503/2022 Z. z. sa stala účinnou od začiatku roka 2023. A hoci sa podľa prvých reakcií niektorí správcovia zmien obávali, dnes po rozoslaní vyúčtovaní väčšina správcov úpravu vyhlášky víta.

„Momentálne evidujeme najmenej sťažností za neprimerané náklady za posledné roky. V minulosti pritom správcovské spoločnosti ročne preverovali desiatky takýchto podnetov. Vo väčšine prípadov od starších ľudí, domácností s dlhodobo chorými či mladých rodín. Týmto všetkým nová vyhláška zásadne pomohla. Ak by sa teraz ozvali, dozviete sa, že mnohí ani neprekurovali a radiátory si nechávali na trojke. Avšak vyúčtovanie očakávali s obavou a strachom, že pre nich bude likvidačné, pretože im teplo celý deň unikalo cez steny do chladnejších častí domu k susedom, ktorí si radiátory vypínali,“ vysvetlila podpredsedníčka rady ARTAV Slovensko Eliana Kostolány.

Keďže v bytových domoch môžu pri delení nákladov na teplo nastať rôzne výnimočné situácie, je podľa D. Slobodníka úplne prirodzené, že ani precízne a dlhodobo pripravovaná vyhláška nemusí dokázať ošetriť každý prípad. „Niektoré detaily, ktoré odhalila prax, bude potrebné samozrejme doladiť. Preto preverujeme napríklad aj situáciu, keď sa v bytovom dome nachádza viac ako polovica odpojených bytov s vlastným vykurovaním. Avšak toto je zatiaľ jeden z mála prípadov, kedy považujeme za opodstatnené uvažovať o tom, že by bolo vhodné hľadať riešenie a zmeniť aktuálne platné znenie vyhlášky týkajúce sa rozpočítavania nákladov na teplo. Nové spravodlivé pravidlá vychádzajú z toho, že bytový dom je vykurovaný ako celok a fyzikálne zákony platia všade a pre všetkých rovnako,“ zdôraznil D. Slobodník.

Nová vyhláška priniesla spravodlivejšie rozpočítavanie nákladov medzi vlastníkov bytov a najmä:

 • Odstránila neoprávnené rozdiely v platbách. Už nie je možné, aby na jednej strane za teplo niekto platil neprimerane málo a na úkor tých, ktorí platili neprimerane až nereálne veľa. Maximálny rozdiel medzi bytom s najvyšším nákladom eur/m2 a najnižším nákladom eur/m2 bol stanovený na 250 %.
 • Upravila postupy stanovania náhradných spotrieb a teda nepodporuje špekulantov. Ak niekto poškodí meranie alebo nesprístupní meradlá k odpočtu, zaplatí za teplo podľa novej legislatívy najviac.
 • Pri zmene konečného spotrebiteľa počas roka sa zaviedli nové jednoznačné a spravodlivejšie postupy pre prerozdelenie nákladov na jednotlivých vlastníkov.
 • Jednoznačne sa stanovili pravidlá pre rozpočítavanie nákladov spoločných priestorov, ale hlavne spoločných priestorov, ktoré využíva len časť vlastníkov bytov.
 • Doplnila sa nová legislatíva pre rozpočítavania nákladov bytových domov s bytovými odovzdávacími stanicami tepla.
 • Odstránila sa zbytočná administratívna záťaž zrušením povinnosti oznamovať vykonanie odpočtov z meračov, ktoré sú vybavené funkciou diaľkového odpočtu.
 • Bola doplnená legislatíva pre decentralizované zdroje tepla – domové kotolne.

Priestor na dopracovanie a vylepšenie aktuálne platnej legislatívy je najmä:

 • Odstránenie nespravodlivosť pri rozpočítavaní nákladov na dodávku tepla pre ohrev teplej vody.
 • Odstránenie nesúladu medzi požiadavkami na teplotu teplej vody medzi vyhláškou č. 503/2022 Z. z. a zákonom 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
 • Prehodnotenie rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov pre decentralizované zdroje tepla.
 • Doplnenie chýbajúcej legislatívy pre rozpočítavanie chladu.

Kontakt:
Ing. Dušan Slobodník,  predseda rady ARTAV Slovensko, Eliana Kostolány,  podpredsedníčka rady ARTAV Slovensko
E-mail: artav@artav.sk