Organizátorom tohoročnej konferencie bola Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť a Slovenská komora stavených inžinierov. Konferencia sa uskutočnila dňa 23. 11. 2017 v Bratislave v budove ZSVTS. Spolupráca na konferencii bola za spoluúčasti a pomoci partnerov, ktorými boli: Slovenská komora architektov, Slovenský zväz bytových družstiev, Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku, Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností. Konferencia sa konala v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017.

Odborným garantom konferencie bol prof. Ing. Tibor Ďurica, CSc. a Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť. Organizačným garantom bola Ing. Eugénia Kiselyová, tajomníčka Slovenskej stavebnej vedecko-technickej spoločnosti.

Konferencie sa zúčastnilo 37 účastníkov, 3 partneri konferencie: Polyform, s. r. o., EPS SR a. s., Slovenská komora stavebných inžinierov a naviac 13 študentov a 1 pedagóg zo Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline so zameraním na požiarnu ochranu.

Konferencia s odborným zameraním na problematiku protipožiarnej bezpečnosti stavieb a odstraňovanie porúch po požiari v posledných rokoch na odbornom trhu konferencií chýbala. Uvedená problematika bola po dlhšom čase predložená odbornej verejnosti.

Program bol určený predovšetkým správcom budov, bytovým družstvám, projektantom, architektom, stavebným úradom, súdnym znalcom a ďalším záujemcom o predmetnú problematiku.

 

bezpecnost

 

Veľmi dôležité boli prednášky o aktuálnych zmenách právnych predpisov v oblasti protipožiarnej bezpečnosti z MV SR Prezídia Hasičského a záchranného zboru. Dôležitú súčasť pri navrhovaní hrajú požiadavky ETICS-u pri obnove obvodových plášťov budov. Bolo konštatované, že správcovia majú veľmi závažnú úlohu pri zabezpečovaní budov po požiari. Vysoko aktuálna je problematika poisťovníctva budov pred požiarom. Likvidácia následkov po požiari patrí do rúk špecializovaným odborníkom a organizáciám.

 

tabula

 

Účastníci konferencie a usporiadatelia odporúčajú opakovať danú problematiku protipožiarnych bezpečností stavieb o 2 – 3 roky, problémov, otvorených otázok a nedostatkov je dosť.

Ing. Eugénia Kiselyová