Nezbytným krokem pro rozvoj energetické infrastruktury v Česku a na Slovensku je plánované zavádění chytrých elektroměrů – takzvaných smart meterů. Tato moderní zařízení umožňující flexibilní komunikaci mezi dodavatelem a odběratelem energie budou do roku 2027 povinná u všech odběrových míst se spotřebou nad 6 MWh ročně. Nařízení vychází z evropské směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, která si klade za cíl zefektivnit nakládání s energiemi v zemích sedmadvacítky.

Klasické elektroměry ve světě moderní energetiky postupně ztrácejí místo. Jejich nástupci, takzvané smart metery, mají být do šesti let u nás a na Slovensku podle evropské směrnice povinně instalovány všem odběratelům se spotřebou nad 6 MWh ročně. V České republice se tedy výměna dotkne přibližně 850 tisíc spotřebitelů. „Na našem distribučním území se jedná o zhruba 250 tisíc odběrných míst. Vzhledem k výhodám, které pro distributora i spotřebitele ze smart meteringu plynou, jsme se rozhodli osadit všechna dvoutarifní odběrná místa i s nižší spotřebou. Celkem tak plánujeme vyměnit na 550 tisíc elektroměrů,“ uvádí Tomáš Samuel, vedoucí projektu Chammeleon, který na svém distribučním území v následujících letech realizuje EG.D.

Chytré elektroměry se liší od těch stávajících zejména tím, že umějí oboustranně komunikovat jak s provozovatelem distribuční sítě, tak se zákazníkem. Distributorovi a dodavateli elektřiny umožní dálkovým odečtem získávat naměřené hodnoty elektřiny spotřebované či vyrobené zákazníkem a využívat řízení provozu vybraných spotřebičů. Zákazníkům moderní technologie nabídne nové možnosti, například detailní kontrolu spotřeby v reálném čase či možnost ušetřit na celkové spotřebě.

„Smart metery přinášejí odběratelům nepochybný benefit v podobě fakturování skutečné spotřeby elektrické energie namísto odhadované. Samotný přístup k datům, která jsou automatizovaně sbírána, dává odběratelům rovněž prostor porozumět, jaký je dopad používání konkrétních spotřebičů na celkovou spotřebu energie, tedy lépe pochopit sami sebe,“ popisuje Peter Feciľak z fakulty elektrotechniky a informatiky Technické univerzity v Košicích, který se na vývoji inteligentních elektroměrů podílí.

Poskytovatel služeb bude moci prostřednictvím chytré měřicí technologie zlepšit kvalitu, bezpečnost, spolehlivost i udržitelnost dodávek elektrické energie. „Díky inteligentním měřicím systémům získává dodavatel elektřiny podrobný přehled o spotřebě elektřiny v daném odběrném místě. To mu umožňuje podrobně analyzovat odběrové diagramy své bilanční skupiny a vylepšovat vlastní předpovědní modely pro nákup elektřiny,“ říká František Janíček ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Možnost pravidelného odečtu elektroměru na dálku rovněž odstraní nutnost každoroční návštěvy pracovníka dodavatele u odběratele energie.

Přechod od klasického k „chytrému“ měření se netýká pouze elektrické energie, ale i dalších spotřebních komodit. „Technologie smart meteringu lze velmi efektivně aplikovat i u spotřeby vody. Dle našich odhadů je díky použití chytrých technologií možné snížit spotřebu vody až o čtvrtinu. Z hlediska legislativy přitom platí, že chytrá měřidla umožňující dálkový odečet budou v Česku taktéž povinná od roku 2027. Tato skutečnost vychází z evropské směrnice o energetické účinnosti, týká se přitom všech měřičů tepla, vodoměrů na teplou vodu a indikátorů na radiátorech,“ vysvětluje Karel Vlach, generální ředitel společnosti Enbra.

Smart metery jako nedílná součást inteligentních distribučních soustav

Plánované zavádění smart meterů, a to nejen u spotřebitelů s odběrem nad 6 MWh ročně, ale postupně i většiny menších odběratelů, patří mezi klíčové kroky transformace distribučních soustav na takzvané Smart Grids. „Zásadní pro zavádění inteligentních sítí je totiž komunikace v reálném čase. A to nejen mezi výrobci elektrické energie a distributory, ale právě také s koncovými zákazníky. Pro jejich plnou integraci do tohoto systému a správné fungování celé soustavy jsou proto chytré elektroměry nezbytné,“ říká Miroslav Kopt, vedoucí útvaru Strategických projektů EG.D.

S plošnou instalací smart meterů ostatně počítá i projekt chytrých distribučních soustav ACON, který na části území Česka a Slovenska vzniká v přeshraniční spolupráci EG.D a Západoslovenské distribučné (ZSD). „Data od všech spotřebitelů poslouží k efektivnějšímu řízení celé distribuční soustavy. Na jejich základě budeme moci předvídat, jak se uživatelé v rámci sítě chovají v průběhu času, a bude tak možné přesně plánovat distribuci elektrické energie napříč celou soustavou. Samotní uživatelé pak vedle informací o vlastní spotřebě dostanou do ruky nástroj, který jim umožní efektivněji využívat další zdroje, například domácí fotovoltaická řešení,“ popisuje Stanislava Sádovská, projektový manažer ZSD pro implementaci projektu ACON.

Smart metery mají v neposlední řadě význam i v kontextu změny toku elektrické energie. Dnešní sítě jsou totiž založeny na toku jednosměrném – od elektrárny přes dodavatele k odběrateli. Díky údajům získaným prostřednictvím chytrého měření umožní Smart Grids obousměrný přenos, a na trh tak budou moci vstoupit i sami zákazníci. „Zavedení chytrých elektroměrů u zákazníků připojených k síti nízkého napětí bude důležité z hlediska možnosti jejich aktivního zapojení prostřednictvím agregátora do poskytování podpůrných služeb výkonové rovnováhy. Chytré elektroměry také zákazníkům umožní zapojit se do plánovaných energetických komunit pro sdílení vlastních obnovitelných zdrojů energie,“ upřesňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.