Norma na výrobky, funkčné vlastnosti • Časť 1: Okná a vonkajšie dvere

Požiadavky na okná a vonkajšie dvere sú v rámci obchodných vzťahov v krajinách EÚ upravené harmonizovanou EN 14351-1. V roku 2017 prebehla už druhá zo zmien tejto normy a od 1. 11. 2019 sa stane záväznou jej posledná verzia EN 14351-1+A2. Cieľom príspevku je upozorniť na viaceré povinnosti výrobcu vyplývajúce z tejto hEN.

1. Úvod

Od 1. 2. 2007 platí aj v SR harmonizovaná európska norma (hEN) STN EN 14351-1 s názvom „Okná a dvere. Norma pre výrobky, funkčné charakteristiky Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti alebo tesnosti proti prieniku dymu“. Dňom 1. 2. 2010 sa stala táto harmonizovaná európska norma záväznou technickou špecifikáciou v celej Európskej únii, s ktorou výrobcovia okien a vonkajších dverí preukazujú zhodu svojich výrobkov. Od 1. 9. 2010 nadobudla platnosť zmena A1 tejto harmonizovanej európskej normy, ktorá sa stala záväznou od 1. januára 2011. Zmena A2 sa stane záväznou od 1. 11. 2019, napriek tomu, že SR a niektoré okolité štáty už doposiaľ platnú EN 14351-1+A1 vymazali zo svojich zoznamov. Zásadnou zmenou je oblasť pôsobnosti, ktorá sa touto zmenou rozšírila na všetky okná a vonkajšie dvere, t. j. aj požiarne, ktoré neboli doposiaľ pokryté touto normou. Tak, ako v predchádzajúcich verziách zostávajú pre výrobcu okien a vonkajších dverí v platnosti tri základné povinnosti:

  1. vyhlásiť zhodu parametrov alebo charakteristík svojho výrobku alebo jeho prototypu (vzorky) s mandátovými vlastnosťami uvedenými v tejto hEN;
  2. zabezpečiť zhodu charakteristík všetkých vyrobených kusov výrobkov s hodnotami preukázanými v bode 1 počiatočnou skúškou u notifikovanej osoby;
  3. informovať zákazníka o vlastnostiach, použití, montáži a trvanlivosti výrobku.

 

Pokiaľ pri prvej povinnosti výrobcu môže usmerniť notifikovaná osoba pri výbere vzorky na počiatočné skúšky, pri druhej a tretej výrobcovia často improvizujú, aj keď hEN je v požiadavkách jednoznačná. Pri druhej požiadavke sú na tom relatívne dobre výrobcovia majúci certifikovaný systém kvality podľa ISO 9001, aj keď tento podľa skúsenosti len výnimočne zohľadňuje aj požiadavky hEN a u tretej požiadavky sa stretávame s rozdielnym rozsahom dokumentov, čo sa výrobcom zákazníkovi, investorovi alebo projektantovi ponúka.

 

2. Vyhlásenie parametrov a označenie CE

Podľa tejto hEN je možné okná a vonkajšie dvere (po posúdení parametrov) označovať označením CE. Toto označenie platí v celej Európskej únii a je označením potvrdzujúcim, že výrobok – okno (jeho typový reprezentant) je v zhode s touto harmonizovanou normou. Vydanou Zmenou A1 došlo k niektorým, najmä z pohľadu výrobcov zjednodušeniam pri posúdení parametrov, vydávaní vyhlásení parametrov podľa Nariadenia EÚ č. 305/2011. Vyšlo sa v ústrety výrobcom s možnosťou určiť aj prievzdušnosť tabuľkovou hodnotou alebo sa vymedzujú povinnosti v sériovej a individuálnej výrobe. Došlo taktiež k niektorým spresneniam výpočtu súčiniteľa prechodu tepla v súvislosti prijatím revidovanej EN ISO 10077-1 na výpočet súčiniteľa prechodu tepla okien. V označení a vyhlásení zhody/parametrov sa doplnila informácia o radiačných vlastnostiach (solárny faktor a svetelná priepustnosť) nielen strešných ale aj ostatných okien alebo vonkajších presklených dverí. Povinnosti uvedené v bodoch 2 a 3 sa v zásade nemenia. Z pohľadu použitia hEN je nutné rešpektovať, že ustanovenia nariadenia (EÚ) majú prednosť pred akýmikoľvek protichodnými ustanoveniami v harmonizovaných normách [1].

 

3. Povinnosti výrobcu

Výrobca má za povinnosť vykonať vzorkovanie v súlade s hEN. Notifikovaná osoba sa na vzorkovaní výrobkov na skúšky nezúčastňuje. Zavedením EN 14351-1 do sústavy STN vznikli slovenským výrobcom okien a vonkajších dverí rozšírené povinnosti v zabezpečení vnútropodnikovej kontroly mandátových vlastností. Výrobca zodpovedá najmä za to, že všetky ním vyrobené výrobky majú vlastnosti (alebo úrovne vlastností) uvedené vo vyhlásení zhody/parametrov a tomu podriaďuje svoju vnútropodnikovú kontrolu.

 

Mnohí výrobcovia si často zjednodušujú túto povinnosť tým, že zákazníkovi odovzdajú xeroxovú kópiu vyhlásenia parametrov, často nesúcu stopu spolupráce notifikovanej osoby. Na ostatné dokumenty sa často „zabúda“. Podľa hEN sú informačné povinnosti výrobcu (predajcu) nasledovné:

1.    vyhlásenie parametrov, dnes už podľa Nariadenia EÚ č. 305/011 s redukovaným obsahom, ale s jedinečným identifikačným kódom typu výrobku.

2.    označenie CE pripevnené ku výrobku alebo vložené do sprievodných obchodných dokumentov odovzdávaných zákazníkovi. CE označenie obsahuje okrem identifikačných údajov výrobcu, hEN s ktorou je vyhlásená zhoda, posledné dvojčíslie roku, v ktorom bolo označenie prvýkrát pripevnené, zamýšľané použitie a informácie o príslušných dosiahnutých základných charakteristikách. Informácie môžu byť aj rozdelené. Prvou informáciou o dosiahnutých charakteristikách je vlastnosť odolnosť proti zaťaženiu vetrom. Súvisiaca klasifikačná norma (STN EN 12210) udáva šesť základných tried zaťaženia vetrom od 0 do 5 pre medzné hodnoty P1, P2 a P3 pričom P2 = 0,5 . P1 a P3 = 1,5 . P1. Postup skúšky je uvedený v skúšobnej norme STN EN 12211. V označení CE sa uvedie trieda, ktorá bola dosiahnutá skúškou. Počas skúšky sa zisťuje o. i. relatívny čelný priehyb najviac deformovanej časti rámu skúšobnej vzorky, meraný pri skúšobnom tlaku P1. Relatívny čelný priehyb je druhou informáciou na CE označení a klasifikuje podľa tabuľky 2. Treťou skupinou informácii v CE označení je vodotesnosť. Skúška vodotesnosti sa vykoná podľa skúšobnej normy STN EN 1027. Pri klasifikácii okien podľa vodotesnosti sa rozlišujú dva postupy: A (nechránená expozícia) B (chránená expozícia). Pri postupe A je sklon ústia trysiek vodného kužeľa sklonený o uhol 24º od vodorovnej línie hornej hrany krídla okna a pri postupe B o uhol 84º. Postup B sa používa pri uvažovanom umiestnení okna v loggiách, pod balkónmi alebo prístreškami. Ďalšou mandátovou vlastnosťou uvádzanou na CE označení okien sú nebezpečné látky. V rozsahu a v závislosti od stavu techniky výrobca určí materiály výrobku, ktoré počas bežného zamýšľaného použitia spôsobujú emisie alebo úniky ohrozujúce hygienu, zdravie alebo životné prostredie. Výrobca určí a vyhlási takýto obsah v súlade s právnymi požiadavkami cieľovej krajiny použitia výrobku. Únosnosť bezpečnostného vybavenia, táto charakteristika sa vzťahuje u okien výlučne na nosnosť obmedzovačov otvorenia krídla. Akustické vlastnosti okien sú vyjadrené hodnotou indexu vzduchovej nepriezvučnosti v dB zistenou meraním (STN EN ISO 140-3) alebo výpočtom uvedeným v prílohe hEN. Tepelnoizolačné vlastnosti okna sú na štítku označenia CE vyjadrené dvoma charakteristikami výrobku; súčiniteľom prechodu tepla a prievzdušnosťou. Súčiniteľ prechodu tepla môže byť vypočítaný podľa STN EN ISO 10077-1, určený z tabuliek v STN EN ISO 10077-1 alebo zistený meraním v skúšobnej komore podľa STN EN ISO 12567-1 alebo STN EN ISO 12567-2 (strešné okná). Prievzdušnosť je zisťovaná v rovnakej skúšobnej komore ako vodotesnosť alebo odolnosť zaťaženiu vetrom. Skúšobný tlak je pri skúške prievzdušnosti kladný a záporný, v stupňoch po 50 Pa vzostupne až do 300 Pa a od 300 Pa v stupňoch po 150 Pa. Referenčnou je prievzdušnosť pri 100 Pa a môže byť klasifikovaná na celkovú plochu vzorky alebo na dĺžku škáry medzi krídlom a rámom okna. Výsledky sa klasifikujú podľa STN EN 12207 do piatich tried 0 až 4, pričom trieda 0 je určená pre neskúšanú vzorku. Radiačné vlastnosti (solárny faktor a svetelná priepustnosť) je možné vyjadriť hodnotami stanovenými podľa EN 410 pre izolačné sklo.

3.    vyhlásenie úrovne funkčnosti (klasifikácia vlastností okien) sa vykoná tabuľkovou formou hEN určenými značkami a pomenovaním. Trojuholníkmi sú určené požadované hodnoty alebo triedy (požiadavkový profil) a krúžkami dosiahnuté hodnoty alebo triedy vlastnosti (funkčný profil okna). Písomnou skratkou NPD (No Performance Determined) je označená nezistená vlastnosť. Skratka nemôže byť použitá pokiaľ na uvedenú charakteristiku sa vzťahuje v príslušnej krajine EÚ zákonný predpis. Odporúčané úrovne sú stanovené v národnej prílohe hEN. Požadovaná odolnosť proti zaťaženiu vetrom (tiež pre prievzdušnosť a vodotesnosť) je vztiahnutá na veterné oblasti a kategórie terénu, ako ich uvádza STN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zaťaženie konštrukcií – Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia – Zaťaženie vetrom. V národnej prílohe tohto eurokódu (STN EN 1991-1-4/NA) je zobrazená mapa veterných oblastí v SR. Projektant pri známom umiestnení okna v teréne, budove a nadzemnej výške na území SR postupuje podľa STN EN 1991-1-4/NA. Podobne je určená odporúčaná klasifikácia podľa odolnosti proti zaťaženiu vetrom na základe relatívneho čelného priehybu. Takto sú určené ďalej klasifikácie mandátových vlastností vodotesnosť a prievzdušnosť. Národné požiadavky na súčiniteľ prechodu tepla a index vzduchovej nepriezvučnosti sú riešené odvolávkami na národné normy (STN 73 0540-2, resp. STN 73 0532). Národná príloha hEN obsahuje aj odporúčané použitie pre ďalšie zistené triedy nemandátových charakteristík okna, ktoré po spomínanom zostručnení vyhlásení parametrov strácajú na význame a pravdepodobne v budúcnosti budú vypustené.

4.    výpočet súčiniteľa prechodu tepla pre konkrétne vyrobený rozmer okna je potrebný vždy ak sa vyžaduje podrobný výpočet tepelnej straty konkrétnej budovy, výrobca musí poskytnúť presné a platné, vypočítané alebo skúšané hodnoty súčiniteľa prechodu tepla (návrhové hodnoty) pre dané rozmery. Vo vyhláseniach parametrov a označení podľa hEN po 1. 9. 2010 môžu byť akceptované výpočty predtým vykonávané v súlade s EN ISO 10077-1: 2000 a tabuľkové hodnoty v súlade s EN ISO 10077-1: 2000, tabuľka F.1, po pridaní 0,1 W/(m2K). Súčiniteľ prechodu tepla (Uw) pre okná s mriežkami môže byť vypočítaný tak, že sa zvýši (Δ Uw) súčiniteľ prechodu tepla pre zodpovedajúce okno bez mriežky o hEN určenú prirážku.

5.    informácie o výrobku najmä:

  • opis výrobku, napr. jeho zamýšľané použitie, výrobkovú škálu, rozsah použitia, infor-mácie o trvanlivosti (kap. 5 STN EN 14351-1: 2006 + A2: 2016);
  • dostatočné informácie o výplni na stanovenie nosnosti výplne, napr. informácie o hrúbke a druhu skla (kap. 4.2 STN EN 14351-1: 2006 + A2: 2016);
  • materiáloch, z ktorých sa produkt vyrába, vrátane použitých náterov a/alebo ochran-ných prvkov (kap. 4.15.1 STN EN 14351-1: 2006 + A2: 2016). To sa vzťahuje na všetky časti, ktoré ovplyvňujú trvanlivosť výrobku na jeho zamýšľané použitie okrem prvkov, ktoré zodpovedajú normám jednotlivých výrobkov (kovania, tesnenia) sa stá-vajú po zostručnení obsahu vyhlásenia parametrov obsahom sprievodných dokumentov k výrobku.

6.    informácie o uskladnení a doprave, ak výrobca nie je zodpovedný za zabudovanie výrobku (kap. 6 STN EN 14351-1: 2006 + A2: 2016);

7.    informácie o požiadavkách na zabudovanie – postupoch (na stavbe), ak výrobca nie je zodpovedný za zabudovanie výrobku (kap. 5 STN EN 14351-1: 2006 + A2: 2016). Po prijatí STN 73 3134: 2014 „Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie“, môže to byť odvolanie sa na túto normu;

8.    informácie o udržiavaní a čistení (kap. 5 STN EN 14351-1: 2006 + A2: 2016);

9.    návod na používanie a výmenu náhradných dielov (kap. 5 STN EN 14351-1: 2006 + A2: 2016). Osobitná pozornosť sa v hEN venuje možnosti výmeny tesnení vo väzbe na trvanlivosť výrobku.

10.  inštrukcia o bezpečnosti pri používaní (kap. 4.24 STN EN 14351-1: 2006 + A2: 2016);

11.  informácie na zabezpečenie vystopovateľnosti svojho výrobku (napr. prostredníctvom výrobných kódov), ktoré vytvoria spojitosť medzi výrobkom, výrobcom a výrobou (kap. 8 STN EN 14351-1: 2006 + A2: 2016). Tieto informácie musí obsahovať buď etiketa výrobku, alebo musia byť podrobne opísané v sprievodných dokumentoch alebo v publikovaných technických parametroch výrobcu.

Informácie uvedené v dokumente hierarchicky vyššom nie je potrebné opakovať v ďalších dokumentoch, uvedie sa len odkaz na ne [2].

 

4. Záver

Informačná povinnosť popri vykonaných počiatočných skúškach výrobku a zabezpečení vnútropodnikovej kontroly výroby (FPC) je jednou zo základných povinností výrobcu pri uvádzaní okien a vonkajších dverí na trh. Len po splnení týchto povinností je výrobca oprávnený navonok deklarovať zhodu s predmetnou harmonizovanou normou. Plnenie týchto povinností je o.i. podmienkou udelenia výrobkového ratingu výrobcom okien združených v združení SLOVENERGOokno označujúcich svoje výrobky energetickými štítkami [3].

 

Literatúra:

1.     Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/ 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS, Úradný vestník Európskej únie, C 92/139, 9.3.2018

2.     Panáček, P.: Diskusné fórum, TÉMA: Koexistencia CPR a hEN 14351-1 alebo návod na vyhotovenie vyhlásenia o parametroch okien, SLOVENERGOokno, OKNOviny®, ISSN 1327-8791, 2014, č.2, s.12

3.     Chmúrny, I.: Navrhovanie a posúdenie okien z hľadiska zimného a letného obdobia, SLOVENERGOokno, OKNOviny®, ISSN 1327-8791, 2014, č.2, s.4

 

Ing. Pavol Panáček, PhD., SLOVENERGOokno, o. z., e-mail: panacek@slovenergookno.sk