NRG flex, s.r.o.

Spoločnosť Termming, člen Skupiny ENGIE, prevzala v júni 2019 do prevádzky tepelné hospodárstvo v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto. Súčasťou koncesnej zmluvy, ktorá bola uzavretá na 20 rokov, je aj modernizácia tepelného hospodárstva. Na základe výsledkov auditu bol pripravený investičný plán, v rámci ktorého sa budú rekonštruovať nielen rozvody tepla, ale aj samotné zdroje tepla, technické a technologické zariadenia. Vzhľadom k celkovému technickému stavu vykurovacieho systému bude väčšina investičných prostriedkov použitá najmä na modernizáciu rozvodov.

Ako to počas realizácie projektu zhrnul Ing. Marián Horov, manažér úseku inštalácie projektov ENGIE Services: „Jedným z projektov v tejto oblasti je aj rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV na Kominárskej a Račianskej ulici. Cieľom projektu je vymeniť zastarané rozvody, ktoré sú už po svojej technickej životnosti a vykazujú častú poruchovosť a tepelné straty za nové rozvody s dlhou životnosťou a nízkymi tepelnými stratami.“

Projekt výmeny rozvodov vo vnútrobloku v mestskej časti Nové Mesto v Bratislave, bol od začiatku navrhnutý s ohľadom na minimálny počet zásahov do existujúceho vnútrobloku. Jednalo sa o výmenu rozvodov vykurovania a teplej vody s cirkuláciou v existujúcich betónových kanáloch. Zadanie investora bolo jednoznačné: minimalizácia tepelných strát, krátke odstávky a minimum výkopových prác a s tým spojené obmedzenia pre obyvateľov.

Vypracovaný projekt kladačského plánu pre vnútroblok Kominárska – Račianska

Vypracovaná štúdia pre dodávateľa tepla Terming, člena skupiny ENGIE porovnávala rôzne alternatívy pre realizovanie výmeny rozvodov tepla. V rámci štúdie sa opäť potvrdilo, že využitie flexibilného plastového predizolovaného potrubia namiesto oceľových predizolovaných potrubí má z prevádzkového aj investičného hľadiska zmysel. Technici spoločnosti ENGIE následne vykonali dôkladné prepočty v rámci životného prevádzkového cyklu a našli optimálne riešenie pre danú sieť.

V ďalšom kroku vypracoval projektant Ing. Badík zo spoločnosti EWES v úzkej súčinnosti s investorom presné technické riešenie. Po dôkladom zvážení bol zvolený systém plastových flexibilných  predizolovaných potrubí NRG AustroPUR a NRG FibreFlex vo verzií single, jednorúrkového predizolovaného systému pre tepelné systémy vykurovania a rozvodu teplej vody. Pri vykurovaní boli na tejto vetve na hlavnej trase navrhnuté potrubia v najväčšej dostupnej dimenzie vyrábanej v kotúčoch – termoplasticky zosilnené rúrky pre médium NRG FibreFlex d160/DA225.

Pôvodný návrh bol projektantom detailne vypracovaný a prepočítaný tak, že sa celé dielo zrealizuje na jedenkrát. Mali sa odpojiť a vytiahnuť existujúce potrubia teplej vody a vykurovania. Následne dočistiť dno betónového kanála a následne vtiahnuť najskôr flexibilné potrubia vykurovania v dimenzii d160/DA225 kde je polomer ohybu 1,6 m. A potom aj teplú vodu s cirkuláciou. Ako sme už spomenuli na základe rozhodnutia dodávateľa tepla a realizácii v jesenných mesiacoch, sa pristúpilo k skráteniu plánovanej odstávky zo 7 – 10 dní na maximálne 5 dní pre vykurovanie a 3 dni pre teplú vodu.

Toto riešenie nás postavilo spolu s výrobcom potrubí pred niekoľko technických otáznikov, ktoré sa priebežne na kontrolných dňoch osobnou obhliadkou vyriešili. Prvý krok bol návrh postupných krokov a určenie harmonogramu pre výmenu potrubí. Na trase pôvodného tepelného kanála bolo niekoľko kompenzátorov, tie kde bola betónová stena boli prevŕtané jadrovým vŕtaním. Jeden robustnejší kompenzátor bol odstránený vybúraním steny.

Pred vťahovaním potrubí bolo nutné chrániť nové potrubie pred možným poškodením plášťa montážou ochranných prvkov na betónové rohy technického kanála. K tomuto sme využili bežne dostupné kanalizačné rúry, na niektorých miestach boli existujúce ešte „živé“ potrubia chránené doskami. Vypracovali sme s výrobcom podrobný plán, kde sme určili ktoré z kotúčov v dĺžke až do 110 m sa použijú na ktorý úsek. K vťahovaniu potrubí sme použili dodávateľom zapožičaný odvíjač potrubí a na druhej strane elektrický naviják, prípadne na niektorých úsekoch aj bager, ktorým sme potrubia ťahali alebo tlačili. Dopredu sme si určili aj miesta, v ktorých sa budú realizovať spoje – buď v lomovom bode, kde sme využili prirodzenú ovalitu potrubia (po odvinutí z kotúča malo potrubie určitú pamäťovú stálosť ) alebo v rovných úsekoch.

Detail z kladačského plánu pri pokládke dimenzie d160

Postup realizácie pri klasickom spôsobe realizácie

Rovné a mierne zalomené úseky v dĺžke skoro 100 m a 85 m nepredstavovali ani pre dimenziu NRG FibreFlex d160/DA225 najmenší problém, tieto boli natiahnuté skutočne rýchlo. Exponovanejšie miesto bol úsek v dĺžke 45 m, na ktorom bolo päť 90° lomových bodov. Tu sme navrhli kombináciu vtiahnutia potrubia po prvý lomový bod, kde sme spojili vtiahnuté potrubie dĺžky 85 m a v tomto bode sme potrubie spojili a následne dotlačili 10 m späť do Tkusu.

Viacero projektov rekonštrukcií tepelných rozvodov, kde sa pri reali­zácií vždy postupovalo podľa zaužívaného spôsobu. Betónové kanále sa vybagrovali, otvorili, následne sa odpojili a vytiahli staré, poškodené systémy a potom sa do betónových kanálov vložilo pieskové lôžko a naň sa pokládli nové predizolované systémy, ktoré sa následne napojili, kanále sa zavreli a zasypali zeminou.

Pri tomto projekte sa však klasická realizácia nedala využiť. Tým, že rekonštrukcia prebiehala vo vnútrobloku bytového celku a v nepriaznivejšom čase vykurovacej sezóny (realizácia sa kvôli rozkopávkovým povoleniam presunula až na mesiac október), boli realizátori prinútení s otvorením len určitých rizikových častí, aby nepoškodili veľké časti vnútrobloku a aby čo najmenej narušili vzhľad parku, ihrísk, parkovísk a okolitých časti areálu. Tieto aspekty a aj ďalší významný faktor – vykurovacie obdobie, ovplyvnili celkový priebeh rekonštrukcie tejto časti rozvodov.

Postupné nasúvanie NRG FibreFlex potrubí

Postup pokládky predizolovaných potrubí do betónových kanálov

Oproti jednoduchému klasickému modelu rekonštrukcie – výber starých potrubí a nahradenie novými rozvodmi sa kroky rekonštrukcie museli rozšíriť a to na:

 • Určenie montážnych otvorov,
 • Určenie umiestenia vkladania potrubných rozvodov,
 • Vtiahnutie a prepojenie nových predizolovaných plastových potrubí do pôvodného kanálu vedľa starých rozvodov teplej vody, (predpokladaný čas 1 – 2 dni)

Maximálna odstávka teplej vody 3 dni (odstávka piatok až nedeľa):

 • Odstavenie rozvodu teplej vody,
 • Napojenie nových rozvodov teplej vody, (predpokladaný čas 1 – 2 dni)
 • Odstránenie starých rozvodov teplej vody, (predpokladaný čas 1 – 2 dni)

Maximálna odstávka vykurovania 5 dní (odstávka piatok – utorok):

 • Odpojenie starých rozvodov vykurovania,
 • Odstránenie starých rozvodov vykurovania, (predpokladaný čas 2 dni)
 • Vtiahnutie a prepojenie nových predizolovaných plastových potrubí pre vykurovanie, (predpokladaný čas 2 – 3 dni)
 • Napojenie nových rozvodov vykurovania, (predpokladaný čas 1 deň)
 • Zavretie betónových kanálov
 • Upravenie okolia do pôvodného stavu.

Tento náročný veľmi dobre premyslený spôsob montáže musel byť dobre naplánovaný a načasovaný tak, aby sa všetko stihlo bez problémov a bez časového oneskorenia. Postup odpojenia starej siete a prepojenia novej siete v betónových kanáloch bol naplánovaný kvôli odstávke teplej vody a dodávke tepla. Teplá voda mohla byť odstavená iba na 3 dni, keďže v lokalite sa nachádza materská škôlka. Obmedzenie dodávky tepla pre vykurovanie mohlo byť na 5 dní pretože začínalo zimné vykurovacie obdobie. Aj kvôli tomu sa operatívne posunul termín výmeny potrubí na vykurovanie o týždeň, na kedy bolo hlásené lepšie počasie. Bytové domy a takisto aj materská škôlka nemohla ostať bez prísunu tepla. Začínalo chladné a daždivé obdobie pri ktorom bolo potrebné dokúrenie interiérov, aby sa zabezpečila tepelná pohoda.

Pre urýchlenie realizácie boli všetku odbočky realizované cez prefabrikované predizolované vyvýšené Tkusy, ktoré boli na koncoch nalisované na plastové potrubie. Pre rozvod teplej vody a cirkulácie boli všetky tvarovky a Tkusy v nerezovom prevedení.

Postup realizácie výmeny starých potrubných rozvodov za nové predizolované potrubia

Sme radi, že celý priebeh realizácie sa podaril zrealizovať podľa revidovaného plánu a skutočne sa dodržali termíny odstávky, ktoré sa na začiatku javili ako značne ambiciózne. Nové predizolované plastové potrubia boli vložené do pieskového lôžka v betónovom kanáli, kanál sa uzatvoril, následne zasypal zeminou a upravil sa terén. Z plánovaných montážnych otvorov sa vo vnútrobloku nakoniec otvorilo len 40 m trasy betónového kanála. Na celej trase pri položení 1 316 m potrubia nebolo použité jediné koleno, všetky oblúky boli realizované polomerom ohybu. Pri rozvode vykurovania, plastové predizolované potrubie dimenzie d160/DA225 sa pospájalo s použitím iba 5 spojov na trase vďaka súvislému kotúču až 110 m a flexibilnosti predizolovaných plastových potrubí. Dokázalo sa vtiahnuť a ponapájať flexibilné plastové potrubie bez nutnosti rozkopávania spoločných priestorov a tým neobmedzovať ľudom parkovanie a nutnosť obchádzať celé stavenisko.

Flexibilita potrubí aj v dimenzii d160, dovolila zrealizovať celý projekt iba prostredníctvom polomerom ohybu. Aj táto realizácia ukázala prednosti plastových flexibilných predizolovaných potrubí od NRG flex, ktoré sa vyznačujú maximálnou flexibilitou pri pokládke a minimálnymi prevádzkovými stratami. Sme radi, že sa spoločnosť ENGIE rozhodli pre toto inovatívne riešenie.

1 – PE-Xa médiová rúrka, 2 – vysokoteplotne odolná adhezívna vrstva, 3 – sieťka z aramidového vlákna, 4 – vysokoteplotne odolná adhezívna vrstva s kyslíkovou bariérou, 5 – ochranná vrstva rúrky pre médium, 6 – polyuretánová izolácia, 7 – LLD-PE plášť

Plastové predizolované potrubie NRG FibreFlex

Pôvodný kanál pri odstraňovaní izolácie, viditeľné konzoly potrubia

Viditeľný polomer ohybu potrubia d160/DA225 a dočasná ochrana rohov kanála pred poškodením pri vťahovaní flexibilných kotúčov

Potvrdzujeme slová Ing. Mariána Horova z ENGIE Services: „Moderné riešenie výmeny potrubia prispeje k zefektívneniu dodávky tepla, skvalitneniu služieb a k zvýšeniu bezpečnosti distribúcie energie. Zníženie tepelných strát navyše pomôže šetriť primárne energetické zdroje, čo bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie.“

Projekt v tomto rozsahu bol aj pre nás nový, v minulosti sme realizovali niekoľko projektov, kde sa do existujúcich betónových kanálov vťahovali plastové flexibilné potrubia. Predsa, to boli zväčša tie „bežné“ dimenzie do d110 maximálne d125.

V tomto riešení vidíme do budúcna potenciál v tom, že týmto spôsobom je možné realizovať výmenu rozvodov ešte šetrnejšie k zásahom v rámci zabývaného územia. Je nutné dôkladne zvážiť technický stav a možnosť montáže do pieskového lôžka, prípadne pri priechodných kanáloch montáž na stenu. Výsledok vo forme efektívnejšej realizácie, ale stojí za to nerobiť veci zaužívaným spôsobom, ale využiť aktuálne možnosti… inak by sme mohli zostať pri doizolovávaní potrubí na mieste tak ako v začiatkoch budovania CZT.

Náš finálny výsledok, ale aj postup realizácie si viete pozrieť v krátkom videu na našom webe v referenciách. V prípade požiadavky vám vieme vypracovať technický návrh a porovnanie, aby ste sa mohli presvedčiť o výhodnosti plastových flexibilných potrubiach.

Autor:  Ing. Eva Švarcová