Ako každý rok na konferencii SANHYGA 2017 prebehlo na spoločenskom večeri slávnostné udelenie ceny SSTP v oblasti zdravotnej techniky. Cenu prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2017 získala prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., riaditeľka ústavu Pozemných stavieb SvF TU v Košiciach. Na odovzdávaní ceny, ktorú prevzala prof. Vranayová z rúk prof. Ing. Jaroslava Valáška, PhD., bola prítomná aj naša redakcia. Prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., dostala túto cenu za svoj významný vedecký prínos v oblasti udržania kvality pitnej vody a udržateľnosti zásobovania vodou a v oblasti kanalizácií v budovách. Je autorkou viacerých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, skrípt, zahraničných aj domácich vedeckých článkov.

Prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., sa narodila do rodiny stavebných inžinierov, „veľkých vodárov“ v Košiciach. Ako úspešná maturantka Gymnázia Poštová v Košiciach, motivovaná domácim prostredím pokračovala v štúdiu na Stavebnej fakulte VŠT KE v odbore Pozemné stavby – špecializácia na rozvody vody a bola slávnostne promovaná s vyznamenaním. Doktorandské štúdium ukončila získaním titulu CSc. v odbore Pozemné stavby v roku 1991 na STU v Bratislave, v roku 2004 sa stala docentkou v odbore Environmentalistika na SvF TUKE. Rok 2014 bol pre ňu významný slávnostnou inauguráciou prezidentom Slovenskej republiky za profesorku v odbore Pozemné stavby.

Od roku 1986 je súčasťou SvF TUKE, či už ako mladá interná ašpirantka, vedecká pracovníčka, odborná asistentka, študijná poradkyňa pre zahraničných študentov, docentka a profesorka na katedre Technických zariadení budov, tak aj ako prodekanka pre vzdelávanie, riaditeľka ústavu Pozemných stavieb a zároveň aj predsedníčka senátu stavebnej fakulty.

Jej významný vedecký prínos v oblasti udržania kvality pitnej vody a udržateľnosti zásobovania vodou a kanalizácie v budovách je neprehliadnuteľný. Je uznávanou odborníčkou o čom svedčí aj jej publikačná činnosť. Je autorkou mnohých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, skrípt, zahraničných vedeckých článkov, z toho 5 v CC; článkov v domácich časopisoch a má vyše 100 citácií, absolvovala viac ako 250 prednášok na zahraničných a domácich konferenciách a kongresoch. Je členkou mnohých vedeckých spoločností a pracovných skupín a zodpovednou riešiteľkou vedeckých grantov.

Ako garantka inžinierskeho študijného programu Technické zariadenia budov stále prispieva k jeho rozvoju a je inšpiráciou pre študentov v napredovaní v celosvetových trendoch v TZB a pre kolegov v ich výučbe. V roku 2016 získala ocenenie za významný prínos v oblasti environmentálneho inžinierstva v Krakove.

Jej významný vedecký prínos v oblasti udržania kvality pitnej vody a udržateľnosti zásobovania vodou a kanalizácie v budovách je neprehliadnuteľný. Je uznávanou odborníčkou o čom svedčí aj jej publikačná činnosť. Je autorkou mnohých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, skrípt, zahraničných vedeckých článkov, z toho 5 v CC; článkov v domácich časopisoch a má vyše 100 citácií, absolvovala viac ako 250 prednášok na zahraničných a domácich konferenciách a kongresoch. Je členkou mnohých vedeckých spoločností a pracovných skupín a zodpovednou riešiteľkou vedeckých grantov.

Ako garantka inžinierskeho študijného programu Technické zariadenia budov stále prispieva k jeho rozvoju a je inšpiráciou pre študentov v napredovaní v celosvetových trendoch v TZB a pre kolegov v ich výučbe. V roku 2016 získala ocenenie za významný prínos v oblasti environmentálneho inžinierstva v Krakove.