Plynovody a pripojovacie plynovody (plynové prípojky) sú zariadenia slúžiace na rozvod plynu od odovzdávajúceho miesta (výroby, ťažby, uskladnenia a pod.) až k samotným spotrebičom a zariadeniam.

Spoľahlivosť prevádzky plynárenskej infraštruktúry si vyžaduje vysokú odbornosť, neustály rozvoj a nepretržité dôsledné monitorovanie stavu plynovodov a plynárenských zariadení v záujme zaistenia technicky bezpečnej, dodávateľsky spoľahlivej a zároveň ekonomicky efektívnej distribúcie zemného plynu.

Ako ostatné sektory priemyslu sa aj tento „plynárenský“ posúva neustále vpred. Technológie a materiály použité pri výrobách rúr, armatúr a príslušenstva sa zdokonaľujú a vylepšujú.

Čas nezastavíš …

Na každý rozvod, či už z ocele, plastu, medi, alebo iného materiálu časom vplýva viacero faktorov, čoho výsledkom je degradácia materiálov. Negatívny vplyv na tieto materiály možno znížiť na minimum použitím správnych materiálov a dodržiavaním stanovených postupov pri projektovaní, výrobe, montáži a v neposlednom rade pri prevádzke zariadení.

Kontrola v pravidelných intervaloch …

Rozvody plynu by sa mali v pravidelných intervaloch kontrolovať. Pre bytové domy a nebytové priestory to vyplýva zo zákona v lehotách nato určených. Odborná prehliadka sa vykonáva v intervale raz za 3 roky, odborná skúška raz za 6 rokov. Prehliadku a skúšku vykonáva revízny technik s platným osvedčením a príslušným rozsahom na dané zariadenia.

Majitelia a vlastníci rodinných domov majú v tomto smere „voľnejšiu ruku“ a je už len na nich, či si vo vlastnom záujme bezpečnosť a prevádzkyschopnosť zariadenia  dajú skontrolovať. Pretože poškodený rozvod plynu má za následok únik plynu, čoho výsledkom môže byť zvýšená spotreba, v horšom prípade výbuch a poškodenie majetku, respektíve ujma na zdraví človeka.

Odbornosť je dôležitá …

Práca a činnosti spojené s prácou na plynových zariadeniach si vyžadujú odbornosť. Či už ide o  jednoduché zapojenie sporáka, alebo zložitejší systém iného zariadenia, zverené to má byť do rúk odborníka. Ten svoje zručnosti a odbornosti dokazuje patričnými dokladmi (osvedčenie, oprávnenie). Majitelia bytov či domov častokrát nie sú dostatočne informovaný o rizikách, ktoré môžu vzniknúť pri neodbornej manipulácii a s ňou spojenými rizikami ohrozenia majetku či zdravia.

Rovnako ako pri uvádzaní zariadenia do prevádzky, tak je aj po výmene, oprave či rekonštrukcii dobré vypýtať a uchovať si záznamy spojené práve s touto činnosťou (zápis o tlakovej skúške, revízia a podobne).

Cítim/počujem unikať plyn …

V tomto prípade treba zachovať chladnú hlavu a dodržať niekoľko základných pravidiel:

  • Otvoriť dvere a okná (vetranie)
  • Informovať okolie o úniku plynu
  • Informovať príslušnú plynárenskú organizáciu o úniku
  • Uzavrieť prívod plynu (ak je to možné)
  • Nepoužívať výťah
  • Nepoužívať elektrické spotrebiče, vypínače a pod.
  • Nefajčiť
  • Opustiť ohrozený priestor

Bc. Peter Dzureň, Technická inšpekcia, a.s., Košice