NRG flex, s.r.o.

Rekonštrukcia základnej školy Plickova

Plánovaná rekonštrukcia pôvodného objektu základnej školy a telocvične v nevyužívanom areáli na ul. Plickova v Bratislave – MČ Rača sa začala v auguste 2021. Cieľom rekonštrukcie týchto takmer 20 rokov nevyužívaných zariadení je obnoviť areál, tak­isto aj chátrajúce budovy základnej školy pre vzdelávanie žiakov na prvom a druhom stupni.

Stav objektov pre vzdelávanie žiakov bol nevyhovujúci (Obr. 1). Nutná rekonštrukcia celého areálu bude prispôsobená na dôležité faktory pre vzdelávanie a zdravie detí, ktoré budú navštevovať tieto školské zariadenia. Generálny dodávateľ pre túto rekonštrukciu je spoločnosť KAMI Profit.

Kompletná rekonštrukcia má zámer taktiež znížiť tepelné straty v objekte, a znížiť tak aj potrebu tepla na vykurovanie (Obr. 2). Kvalitné izolačné materiály a plastové okná zamedzia únik tepla do exteriéru.

Obr. 1  Stav ZS Plickovej pred rekonštrukciou [1]

Vykurovanie objektu

Objekt základnej školy mal pôvodne vlastnú kotolňu, prostredníctvom ktorej bolo uskutočňované vykurovanie. Bolo rozhodnuté, že sa nebude budovať nová kotolňa priamo v areáli školy, ale že sa škola napojí existujúcu kotolňu, ktorá je v prevádzke a zásobuje teplom okolité objekty.

Dodávateľom tepla bude Račianska teplárenská a.s. zo skupiny ENGIE.

Nové trasovanie a napojenie objektu základnej školy sa začalo v apríli 2022. Pri navrhnutí nových rozvodov bolo dôležité sa zamerať aj na kvalitu života obyvateľov a neobmedzovať ich počas montáže. Nová trasa tepelných rozvodov v dimenzií d110 bola v dĺžke 420 m. Okolité bytovky museli mať prístup najmä k materskej škôlke, preto rekonštrukcia bola zameraná aj na rýchlosť montáže, s čo najrýchlejším ukončením prác.

Obr. 2  Prebiehajúca rekonštrukcia na ZS Plickova [1]

Na prepoj medzi existujúcou kotolňou a školou sa použili plastové predizolované potrubia NRG AustroPUR (Obr. 3). Tieto plastové potrubia sú flexibilné, pričom výhoda sa ukázala aj pri tomto projekte, kde bolo možné sa bezproblémovo vyhnúť inžinierskym sieťam aj koreňom stromov prostredníctvom polomerom ohybu. Tento ohyb potrubí je možné zrealizovať bez toho aby sme navyše potrebovali tvarovky (kolená či spojky). Ďalšími výhodami plastových potrubí je taktiež aj rýchlosť pokladania a spájania. Celkovo sa ukázalo, že je potrebné je 8 – 10x menej spojov na trase, než ako to je pri použití oceľových predizolovaných potrubí. Spájanie potrubí taktiež prebieha až 4x rýchlejšie ako pri zváraní spojov v oceli (Obr. 4).

Plánovaný koniec rekonštrukcie celého areálu je do januára 2023. Zabezpečením celkovej rekonštrukcie základnej školy budú mať deti na Plickovej ulici zabezpečené kvalitné prostredie pre vzdelávanie a takisto aj tepelnú pohodu v interiéroch. Dodávané teplo nebude mať úniky tepla ani pri jeho prenose do budovy ani v budove. Celková rekonštrukcia zníži aj prevádzkové náklady objektu a znížia sa aj emisie vzniknuté pri výrobe tepla na budovu.

Obr. 4  Detail lisovaného spoja pri plastovom predizolovanom potrubí (foto: JAGA Miro Pochyba)

Projekt Dešná

Dešná u Dačic je obec v Českej republike v Juhočeskom kraji. Malá obec, ktorá ma približne 80 rodinných domov aj spolu s obecnými objektami, bola pôvodne zásobovaná teplom z priľahlej centrálnej kotolne na biomasu (Obr. 5).

Už pred rokom 2000 vznikali prvé projekty na biomasu podľa vzoru z Rakúska. V obci Dešná bol pôvodne vybudovaný centrálny zdroj tepla na štiepku a slamu, na ktorý bola napojená celá obec. V posledných rokoch sa ukázali limity realizácie projektu v oceľových potrubiach. Po 20 rokoch prevádzky boli v kritickom stave nielen tepelné rozvody, ale aj samotné kotly. Vo vykurovacom období vznikali veľké úniky vykurovacej vody, ktoré nebolo možné presne lokalizovať.

Obec Dešná sa rozhodla zachovať tento ekologický spôsob výroby tepla a pustila sa do prípravy kompletnej rekonštrukcie tepelných rozvodov spolu aj so zmodernizovaním centrálnej kotolne. Cieľom obce bolo zabezpečiť bezporuchovú prevádzku tepelnej siete a taktiež zminimalizovať tepelné straty v potrubných rozvodoch.

Vybavenie žiadosti na dotácie trvalo menej ako 12 mesiacov. Následne prebehlo výberové konanie a po získaní dotácii sa na konci vykurovacej sezóny v 04/2022 začali výkopové a prípravné práce. Realizácia diela je rozplánovaná na menej ako 8 mesiacov.

Okolo Veľkej noci sa odstavili staré kotle a začalo sa s ich odstraňovaním, následne sa vysťahovala celá budova kotolne a bolo nutné spraviť výrazné stavebné zásahy, spočítavajúce v prehĺbení podlahy o skoro 3 metre. Začiatkom tohto leta sa inštaloval nový kotol na biomasu – tak ako je vidieť na obr. 6.

Taktiež sa začali postupne po vetvách vymieňať staré oceľové potrubia za nové predizolované plastové potrubia NRG FibreFlex Pro, ktoré dokážu preniesť teplotu vykurovacej vody až do 115 C/10 bar. Biomasový zdroj tepla je prevádzkovaný v teplotách v zime do 100 C. Plánované spustenie vykurovacej sústavy centrálneho zásobovania teplom je plánované na jeseň 2022.

Obr. 6  Kotolňa na biomasu, inštalácia nového biokotla

V rámci projektu sa pripojí viac ako 70 rodinných domov a obecných budov. Celkovo sa vymení okolo 3 900 m potrubí, z kotolne sa začína dimenziou d160 a postupne sa potrubia redukujú. Pre zvýšenie tepelných úspor sa v maximálnej miere využijú double potrubia v dimenziách od 2 x d32 až po 2 x d90.

Veríme, že sa tento projekt podarí na jeseň slávnostne uviesť do prevádzky a biomasový kotol ako aj potrubia a výmenníkové stanice budú dlho slúžiť. Treba oceniť, že už pred vyše 20 rokmi sa predstavitelia obce rozhodli pre takéto trvalo udržateľné ekologické riešenie vykurovania. Skúsenosti počas tohto obdobia hovoria za seba a môžu byť inšpiráciou aj pre iných.

Projekt obnova Priemyselného paláca

V roku 2008 vzniknutý požiar v Priemyselnom paláci v Prahe zničil ľavé krídlo secesnej budovy. Z ľavého krídla sa zachovali len obvodové steny. Začiatkom tohto roka sa začala dlho očakávaná rekonštrukcia tejto poškodenej budovy. Dôležité bolo zachovať a nepoškodiť nepoškodené časti tejto historickej budovy a zároveň zrekonštruovať časti, ktoré vyhoreli.

V súčasnosti prebiehajú na zachovalej časti priemyselného paláca renovačné práce a prípravy na opätovné vybudovanie jeho vyhorenej časti. Vzhľadom k okolitému terénu je pred zahájením výstavby nevyhnutné vybudovať dočasnú príjazdovú cestu pre stavebné stroje. Naprieč príjazdovou cestou avšak viedol oceľový teplovod, ktorý bolo nutné demontovať a nanovo vybudovať pod úrovňou okolitého terénu. K tomuto účelu výborne poslúžilo flexibilné predizolované potrubie NRG FibreFlex Pro d90 v dĺžke 2 x 65 m, ktoré bolo dodané na stavenisko a po jeho rozvinutí sa vybudoval prepoj bez akýchkoľvek komplikácií a nutnosti použitia kolien a spojov. Samotná montáž prepoja bola realizovaná štyrmi ľuďmi a trvala necelé 3 hodiny.

Dokončenie všetkých prác sú naplánované do roku 2025, tak aby táto historická budova mohla byť opäť využívaná na usporadovanie veľtrhov, konferencií a kultúrnych akcií.

Obr. 7  Detail napojenia predizolovaných potrubí NRG FibreFlex Pro

Projekt Bratislava Nové Mesto

Od roku 2020 sa začala aj rekonštrukcia tepelných sietí v Bratislave v mestskej časti Nové Mesto. Prvotná časť rekonštrukcie, ktorá bola popísaná aj v našom článku, ktorú sme publikovali koncom roka 2020, je dokončená a v prevádzke. (článok Realizácia výmeny tepelných rozvodov vo vnútrobloku ul. Račianska- ul. Kominárska v Bratislave krok za krokom) Jednalo sa o projekt v ktorom bolo dôležité v čo najmenšej miere zasahovať do vnútrobloku obyvateľov Kominárskej a Račianskej ulice. Tento projekt bol výzvou aj z hľadiska rýchlej časovej montáže napojenia potrubí na tepelnú sieť, aby bola zabezpečená dodávka tepla pre obyvateľov pred vykurovacou sezónou. Odstávka tepla bola naplánovaná len na pár dní a to konkrétne na maximálne 5 dní pre vykurovanie a 3 dni pre teplú vodu. Počas týchto dní sa podarilo napojiť plastové predizolované potrubia pre tento vnútroblok pomocou vťahovania. Potrubie boli umiestnené do betónových kanálov, aby sa nezasahovalo do prostredia bolo otvorených len 40 m trasy. Na celej trase pri položení 1 316 m potrubia nebolo použité jediné koleno, všetky oblúky boli realizované polomerom ohybu.

Pri rozvode vykurovania, plastové predizolované potrubie dimenzie d160/DA225 sa pospájalo s použitím iba 5 spojov na trase vďaka súvislému kotúču až 110 m a flexibilnosti predizolovaných plastových potrubí. Dokázalo sa vtiahnuť a ponapájať flexibilné plastové potrubie bez nutnosti rozkopávania spoločných priestorov a tým neobmedzovať ľudom parkovanie a nutnosť obchádzať celé stavenisko.

V roku 2021 sa od mája sa pokračovalo s kratšími a jednoduchšími úsekmi v rámci celej štvrte v Novom Meste. Celkovo sa zrealizovalo v prvej etape napojenie 9 OST staníc, v druhej etape 4 OST stanice. Aktuálne už sú nové potrubia ponapájané a v prevádzke.

Obr. 8  Umiestnenie predizolovaných potrubí na projete Kramároch

Na rok 2022 bola naplánovaná ďalšia etapa tohto projektu, rekonštrukcia dvoch okruhov na Kramároch – Vlárska a Višňová ulica. Skúsenosti z posledných dvoch rokov sa zúročili a aj v tomto kopcovitom teréne sa pokračovalo spôsobom výmeny potrubí – vťahovaním do existujúcich kanálov. Stavebné partie, ktoré to už majú „v rukách“ sa vysporiadali aj s užšími priestormi a podarilo sa im počas plánovaného termínu v letných mesiacoch vymeniť viac ako 5 400 m potrubí. Pre vťahovanie do existujúcich kanálov sa osvedčili single potrubia, takto je možné realizovať výmenu takmer bez kolien a využívať hlavne existujúce šachty. Podarilo sa zachovať väčšinu vonkajších plôch, ihriská, lavičky a hlavne ako sme už spomenuli bola ocenená rýchlosť realizácie a v týchto suchých mesiacoch aj nízka prašnosť. Oproti bežnému spôsobu realizácie sa redukujú výkopové práce o viac ako trištvrtiny.

Flexibilný plast je alternatívou oceľových potrubí až do DN125 / DN150

Jarná a letná sezóna 2022 stavebných prác a rekonštrukcií je po odkladoch projektov silnejšia ako bolo zvykom. Situácia s nedostupnosťou ocele ukázala silné stránky flexibilného plastového potrubia. Mnohé projekty, je možné realizovať v plaste rýchlejšie a s nízkymi stratami tepla v potrubných sieťach. Aktuálne ceny a dlhšie dodacie lehoty oceľových potrubí ešte zvýraznili možnosti realizácie projektov vo flexibilnom plastovom potrubí pri rovnako kvalitných vlastnostiach.

Spomenieme ešte krátke realizácie, ktoré boli zrealizované tohto roku:

Projekt v České Lípe

Medzi zaujímavý realizovaný projekt patrí projekt v České Lípe, kde sa aplikovala náhrada oceľových potrubí DN125 a DN150 za plastové predizolované potrubie dimenzie d160. Po prepočte tlakových strát a rýchlostí bolo možné zrealizovať prepoj vo flexibilnom plaste bez nutnosti použitia mnohých kolien. Realizátorovi sa podarilo položiť do výkopu potrubie na trase 100m za približne 4 hodiny pričom na trase je iba jeden spoj.

Investor aj realizátor ocenili rýchlosť pokladania potrubia a boli prekvapení tým ako sa dobre s dimenziou d160 manipulovalo: ,,Potrubie sa nedostane do výkopu samé, ale zapožičané náradie na odvíjanie potrubia a vyrovnávanie koncov boli neoceniteľné a prispeli k realizácii v tak krátkom čase.“

Projekt Jablonec nad Nisou

Podobný, ale o niečo väčší projekt sa realizuje v areáli nemocnice v Jablonci nad Nisou, tu sa pri prekládke tak isto počítalo s tým, aby boli čo najmenšie výkopy a krátka časová realizácia. Bolo nutné projekt rozdeliť na etapy, kde prvá časť je v súčasnosti realizovaná a zvyšok čaká na realizáciu pri rekonštrukcii miestnej komunikácie v roku 2023. Celkovo sa jedná o trasu 300 m, kde sa nahrádza oceľové potrubie v dimenzii DN150. Potrebný prenášaný výkon sa dá podľa prepočtu projektanta preniesť aj v potrubí d160. Prvá časť, ktorá sa realizovala ešte pri teplotách okolo nula stupňov a bolo nutné križovať niekoľko iných sietí je zrealizovaná, počas leta sa dokončí druhá časť a zvyšok zostane na rok 2023. Dôležité pri návrhu bolo aj to, že s flexibilným potrubím bude možné pružne reagovať na prípadné drobné zmeny trasy, ktoré sa pri rekonštrukciách v existujúcich areáloch môžu objaviť. Polomer ohybu pri d160 je 1,4 m čo umožňuje obísť aj neočakávané prekážky na trase.

Aj tieto príklady ukazujú to, aké pevné miesto si flexibilné predizolované potrubia na trhu našli. Stále je nutné dôkladne si overiť prevádzkové parametre a zvoliť vhodné technické riešenie. Potrubia NRG FibreFlex Pro do max. 115 C a 10 bar sa ukazujú ako silný nástroj na realizáciu projektov, ktoré kvôli parametrom museli byť v minulosti realizované z ocele. O výhodách sa presvedčilo už mnoho realizátorov a hlavne prevádzkovateľov rozvodov.

Autor: Ing. Eva Švarcová, NRG flex s.r.o.

Zdroj:

[1]          https://www.kami-profit.sk/referencie/rekonstrukcia-zs-plickova-mc-raca/