Protherm (Vaillant Group Slovakia, s.r.o.)

Máte doma plynový kondenzačný kotol? Aby naďalej fungoval účinne a bez porúch, nezabudnite na jeho každoročnú kontrolu servisným technikom. Napríklad cez leto, určite najneskôr do začiatku ďalšej vykurovacej sezóny.

Odborník Ján Petrák, produktový manažér značky Protherm, zdôrazňuje tri dôvody pre každoročnú servisnú prehliadku vášho kotla:

 1. Šetrenie. Požadujú ju všetci výrobcovia plynových kondenzačných kotlov v záručných podmienkach. Ak je kotol pravidelne vyčistený a správne nastavený, predlžuje sa jeho životnosť a znižujú sa náklady na servis. Servis a pravidelná údržba zároveň zaručia, že sa nezvýši jeho spotreba energie.
 1. Raz za rok potrebuje kontrolu každý vykurovací systém. Vďaka nej predídete závažnejším poruchám. Častou príčinou problémov býva vykurovacia voda s príliš vysokou tvrdosťou. Usadeniny vo výmenníku tepla spôsobujú zvýšenú spotrebu plynu, prehrievanie kotla, zhoršenie parametrov spalín a môžu v krátkom čase spôsobiť jeho zlyhanie.
 1. Odborník by mal kotol skontrolovať každoročne najmä preto, aby sa predišlo poruchám a následnému diskomfortu všetkých členov domácnosti. Kondenzačný kotol počas vykurovacej sezóny v domácnosti pracuje viac ako 16 hodín denne a práve od neho závisí tepelný komfort a vo väčšine prípadov aj príprava teplej vody.

Viete, ako na to?

Kontaktujte spoločnosť, ktorá vám namontovala kotol s otázkou či sa zaoberá aj každoročnými servisnými prehliadkami a dohodnite si termín. Malo by ísť o servisnú spoločnosť, ktorá má osvedčenie o tom, že môže vykonávať servis vašej značky kotla a sídli priamo vo vašom regióne. Ideálne je zavolať si každý rok toho istého servisného technika, pretože už bude poznať váš kotol.

Prehliadku kotla neodkladajte. Odporúčame ju uskutočniť na jar a cez leto, v značnom predstihu ešte pred začiatkom ďalšej vykurovacej sezóny. Vtedy totiž ľahšie nájdete voľného servisného technika. V tomto období nemajú toľko práce a môžu venovať dostatok času nielen vášmu kotlu, ale aj tomu, aby vám vysvetlili, ako s kotlom správne zaobchádzať. Ak si revíziu necháte na poslednú chvíľu, hrozí, že nikoho nezoženiete. Na začiatku ďalšej vykurovacej sezóny sa totiž začínajú najviac prejavovať poruchy a servisní technici sú maximálne vyťažení.

Servisného technika volajte na kontrolu vášho kotla iba ak vy a vaša domácnosť nepredstavujete riziko nákazy koronavírusom. Pred jeho príchodom vyvetrajte miestnosť, v ktorej je inštalovaný kotol. Počas celej jeho návštevy majte na sebe respirátor. Vyhnite sa potriasaniu rukami a dodržiavajte od neho osobnú vzdialenosť dva metre. Technikovi poskytnite možnosť na umytie rúk a čistý uterák.

Prehliadka vykurovacieho zariadenia odborníkom môže trvať jednu až dve hodiny. Technik si často neúčtuje bežnú hodinovú sadzbu, ale sadzbu za úkon. Cenu servisnej prehliadky obvykle neurčujú výrobcovia ani dovozcovia kotlov, ale servisní technici a závisia aj od regiónu a životnej úrovne obyvateľstva.

Čo by mal servisný technik počas prehliadky plynového kondenzačného kotla skontrolovať?

 • Funkčnosť kotla: preverenie dokumentácie, zhodnotenie doterajšej údržby, dokladov o predchádzajúcich opravách a údržbe, vykonanie testu funkčnosti kotla počas prevádzky – skontrolovať ovládacie prvky a reguláciu, skontrolovať spoľahlivosť zapaľovania.
 • Hydraulickú časť: skontrolovanie tlaku vody vo vykurovacom okruhu a prípadné dotlakovanie na predpísanú hodnotu, kontrola expanznej nádoby a jej prípadné dotlakovanie, preverenie odvzdušňovacích ventilov, poistných ventilov, čerpadla, trojcestného ventilu, výmenníka a všetkých hydraulických častí kotla, vyčistenie výmenníka, vnútra kotla a horákov od prachu a spálených prachových častíc.
 • Spaliny a spalinovú cestu: odhalenie prípadných netesností odvodu spalín (dymovodu), kontrola čistoty spaľovacieho priestoru, ventilátora, manostatu, kontrola spalín analyzátorom a v prípade potreby ich správne nastavenie podľa podkladov výrobcu.
 • Bezpečnostné prvky: kontrola snímačov, termostatov, poistných prvkov.
 • Plynovú cestu: plynotesnosť, kontrola čistoty sitka plynovej armatúry.
 • Sifón: vyčistenie a kontrola sifónu a jeho následné zavodnenie.
 • Zásobník teplej vody: skontrolovať expanznú nádobu a stav ochrannej horčíkovej anódy (ak sú súčasťou), poistný ventil, termostat a NTC snímač teploty
 • Konštrukciu: skontrolovať skrutky a spoje.
 • Elektroinštaláciu: prezrieť elektrické časti, kabeláž, konektory, urobiť dotiahnutie spojov.
 • Na záver by mal servisný technik vypracovať správu z kontroly.

Rada na záver: Dajte si skontrolovať celý vykurovací systém vrátane pripojenia plynu, externých expanzných nádob a vyčistenia filtra nečistôt (ak je nainštalovaný). Všetky tieto externé časti systému, ktoré nie sú súčasťou kontrolovaného zariadenia, vo veľkej miere ovplyvňujú životnosť kondenzačného kotla a jeho bezpečnú prevádzku.

www.protherm.sk