Naša spoločnosť sa riadi mottom: Čistá a zdravá voda, čisté a efektívne technológie. V tomto duchu dodávame našim spokojným zákazníkom aj služby v oblasti čistenia a preplachu ústredného kúrenia.

V našom príspevku sa dočítate:

 • Čo sa nachádza v kúrení a aké druhy nečistôt existujú
 • Prečo vznikajú nečistoty
 • Kedy vieme, že je potrebné kúrenie čistiť
 • Aké sú technológie čistenia kúrenia
 • Aký je postup čistenia kúrenia
 • Čo sa dosiahne čistením kúrenia

Čo sa nachádza v kúrení a aké druhy nečistôt existujú

V kúrenárskom systéme by sa z logického hľadiska mala nachádzať voda, ktorá je v uzavretom systéme a jej kvalita by sa nemala meniť. Aspoň taká je teda teória. Pozrime sa na to, čo sa však reálne nachádza vo vykurovacom systéme. Vo vykurovacom systéme sa zvyčajne nachádza zanesená a zakalená voda, častokrát aj s množstvom mechanických nečistôt ako sú íl, piesok, kovové triesky a iné. Zafarbenie vody je spôsobené kombináciou materiálov, konzervačnými látkami z vykurovacích telies a v neposlednom rade aj biologickými zárodkami. Nečistoty sa delia na magnetické a nemagnetické. Magnetické sú tie, ktoré je možné zachytiť na magnetický filter a nemagnetické, ktoré sú buď chemicky rozložiteľné, prípadne impulzom vyplaviteľné.

Prečo vznikajú nečistoty

Príčiny, prečo v systéme kúrenia vznikajú nečistoty sú dve. Prvou príčinou je voda, ktorá je napúšťaná do systému. Častokrát sú systémy napúšťané neupravenou vodou. To znamená studničnou vodou, vodou bez úpravy, vodou so zvýšenými hodnotami vápnika, železa, mangánu, vodou s obsahom biologických zárodkov a i. Druhou príčinou sú materiály, z ktorých je systém zrea­lizovaný. Každý materiál a jeho kombinácie vytvárajú v systéme nečistoty (zvyčajne spôsobené elektrolýzou, prípadne neexistujúcou kyslíkovou bariérou). Na nasledujúcich fotografiách je znázornených pár záberov zachytávajúcich nečistoty v systéme. Všetky fotografie sú z našej praxe a radi v prípade otázok vstúpime do konštruktívnej debaty.

Kedy vieme, že je potrebné kúrenie čistiť

Závisí od toho, či je systém s centrálnou dodávkou tepla alebo je systém samostatný. Najčastejšími príznakmi zaneseného systému sú:

 • Zanesené výmenníky tepla na strane dodávateľa aj odberateľa (primár, sekundár)
 • Vykurovacie telesá zostávajú chladné, prípadne nehrejú vôbec alebo čiastočne
 • Kúrenie potrebuje dlhú dobu, kým nabehne na požadované parametre
 • Vykurovací systém je potrebné častokrát odvzdušňovať
 • Elementy vykurovacieho systému pracujú hlučnejšie
 • Kotly hučia, prípadne búchajú
 • Pocitový teplotný komfort sa nemení ani pri prenastavení termostatických ventilov
 • Zvyšujúci sa objem tepla potrebný na ohriatie rovnakého množstva kvapaliny
 • Rastúce ceny za energie
 • Filtre sa častokrát zanášajú
 • Merače tepla nefungujú správne, prípadne vôbec

Aké sú technológie čistenia kúrenia

Technológie čistenia kúrenia je možné rozdeliť do troch základných a následne od nich sa odvíjajúcich kombinácií. Podľa typu zanesenia systému sa volí čistiaca technológia.

 1. spôsobom je mechanické čistenie, kedy sa reálne vstupuje do akumulačných nádrží.
 2. spôsobom je impulzné čistenie, kedy sa do systému počítačom riadeným strojom vháňa kombinácia vzduchu a vody. Vytvárajú sa rázy a rázové vlny vysekávajú nečistoty zo systému.
 3. spôsobom je chemické čistenie, kedy sa do systému na základe znečistenia dávkujú čistiace látky konvenčné (voľne dostupné) a nekonvenčné (pripravované našim chemikom s dlhoročnou praxou).

Aký je postup čistenia kúrenia

Postup čistenia kúrenia je veľmi jednoduchý. Zákazník nás kontaktuje buď na základe vzniknutého problému, prípadne na základe vlastnej potreby prevencie. S prevenciou sa stretávame približne v 5 % prípadov. Zvyšných 95 % prípadov nechá dozrieť situáciu do niekedy extrémnych situácií, kedy je čistenie časovo aj finančne náročnejšie. Na základe základných zodpovedaných technických otázok dokážeme zákazníkovi vysvetliť postup, termín, časovú náročnosť a rovnako aj presnú sumu. V prípade väčších objektov je potrebná obhliadka, príprava technického riešenia, nacenenie objektu s následným harmonogramom prác. Konkrétny technologický postup čistenia nie je možné generalizovať, keďže každý systém je iný.

Čo sa dosiahne čistením kúrenia

Podľa skúseností našich zákazníkov a meraní, ktoré priebežne realizujeme termovíznou kamerou, sa zlepší efektivita vykurovacieho systému rádovo od 5 –35 % v závislosti od toho, akým druhom nečistôt bol systém zanesený. Spätná väzba od našich zákazníkov v rámci rodinných domov je taká, že návratnosť investície je v priebehu roka, roka a pol. Podobná návratnosť je aj pri obytných blokoch a najrýchlejšia návratnosť je v rámci priemyslu, kedy je v niektorých prípadoch bežná návratnosť jedného mesiaca a kratšie. Na nasledujúcom obrázku je znázornený prechod tepla cez znečistenú stenu s nánosmi a čistú stenu rúry (steny kotla, výmenníka atď.).

Správnym vyčistením ústredného kúrenia a následným napustením médiom s príslušnými parametrami na základe výrobcu systémov, je možné dožičiť systému zašlú slávu efektivity a spoľahlivosti ako pri novom systéme.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Náš Wilseko team vám rád bezplatne zodpovie akékoľvek technické otázky a vykoná obhliadku systémov.

Spoločnosť Wilseko s.r.o. je zameraná na čistenie kúrenárskych, chladiarenských, vodovodných a technologických systémov, kde ako médium prúdi tekutina. Našim portfóliom v oblasti čistenia vody a kúrenia sme najväčší v strednej Európe.

Nám v žilách koluje voda!

Ing. Tomáš Sleziak, PhD., ING PAED IGIP

konateľ spoločnosti Wilseko s.r.o.