Deceuninck, spol. s r.o.

Prírodné zdroje sa nám neustále míňajú. Človek využíva planétu omnoho viac, ako by mal. Zodpovedné správanie voči životnému prostrediu a opakované využívanie surovín po ukončení ich životného cyklu, je v súčasnosti nevyhnutné.

Objem výroby plastových okien v Európe presahuje 47 mld. EUR, hoci segment PVC okien rastie pomalšie než iné materiály. Ich podiel na celkovom predaji je však stále najvyšší. Sú otvorové výplne z plastu ekologické? Ekologickosť môžeme hodnotiť z hľadiska energetickej náročnosti pri výrobe, dĺžky životného cyklu či možnosti opakovaného použitia. Stopa, ktorú plastové okná zanechávajú za sebou, je výrazne menšia, ako by sa mohlo zdať.

„Ako zakladajúci člen iniciatívy Rewindo GmbH, ktorá sa zapája do recyklácie plastových okien, sa snažíme zvyšovať podiel recyklovaných materiálov v plastových prvkoch určených pre stavebníctvo a intenzívne presadzovať zodpovedné a udržateľné nakladanie s PVC. Zvýšením používania recyklovaných materiálov chceme redukovať dopad našich produktov a výrobných procesov na životné prostredie,“ zdôrazňuje Tomáš Klíma, obchodný riaditeľ spoločnosti Deceuninck pre región strednej a východnej Európy. Spoločnosť Deceuninck už roky prevádzkuje vlastnú recyklačnú linku v belgickom Diksmuide, ktorej kapacita sa v minulom roku navýšila na 45 000 ton PVC ročne, čo predstavuje spracovanie zhruba 2 miliónov starých okien.

Deceuninck prevádzkuje vlastnú recyklačnú linku v belgickom Diksmuide, ktorá dokáže ročne spracovať asi 2 milióny starých okien.

Recyklácia PVC profilov je dlhodobo udržateľným riešením

Koncových zákazníkov pri výbere okien v súčasnosti nezaujíma len ich dizajn, tepelnoizolačné vlastnosti, ale aj ekologická stopa ich výroby. PVC sa z hľadiska ekológie na prvý pohľad javí ako najhoršia z možností – hliník, drevo, plast. Je to však inak. Energetická náročnosť výroby hliníkových okien je enormná, drevené okná sa nedajú recyklovať vôbec, naopak, plastové profily sa recyklovať dajú. Pri uvedomelom správaní možno ich životný cyklus predĺžiť. Ak sa na stavebný plast nebudeme pozerať perspektívou slamiek a jednorazových téglikov, ale budeme v ňom vidieť recyklovateľný zdroj, ktorý má svoj význam a svoje unikátne (napr. tepelnoizolačné) vlastnosti, zistíme, že životnosť plastového okna sa dá predĺžiť na 350 rokov,” zdôrazňuje T. Klíma. V súčasnosti sa vďaka recyklácii PVC v Európe ušetrí ročne asi jeden milión ton CO2, ktorý by sa inak pri výrobe prvomateriálu (panenského PVC) dostal do ovzdušia.

Pri výrobe PVC z recyklátu sa znižuje produkcia CO2

Plastový profil možno plne recyklovať, a to 8 až 10x bez straty kvality či odolnosti materiálu. Ako prebieha proces recyklácie plastových profilov? Pri spracovaní plastových okien sa staré okná najprv rozdrvia, následne sa v triedičke oddelí PVC od ostatných materiálov. Hrubá drť sa potom pomocou mlynu spracováva do podoby granulátu a prechádza najrôznejšími procesmi oddeľovania a spracovania pre zlepšenie kvality PVC recyklátu. Takýto recyklát sa dá potom využiť pri výrobe plastových okenných profilov dvoma spôsobmi. Buď sa určité množstvo recyklátu primieša do prvomateriálu, alebo sa z čistého recyklátu vyrobí nový profil. V druhom prípade sa z estetických dôvodov aplikuje na povrch profilu tenká vrstva panenského PVC, čoho výsledkom je na pohľad identický vzhľad ako pri profiloch z prvomateriálu. Pri výrobe recyklátu sa výrazne znižuje produkcia CO2.

Pri uvedomelom správaní možno životný cyklus plastových okien predĺžiť, PVC profily sa dajú plne recyklovať 8 až 10x bez straty kvality či odolnosti materiálu.

Zatiaľ čo pri výrobe jednej tony panenského PVC sa vyprodukujú viac ako dve tony CO2, pri výrobe jednej tony PVC z recyklátu je to len cca 135 kg CO2. Každá tona PVC vyrobeného z recyklátu tak znamená úsporu 2 ton CO2 v našom ovzduší. „Naša spoločnosť do výroby všetkých okenných a dverových profilov postupne zavádza 100 % recyklovaný materiál EcoPowerCore, ktorý vykazuje lepšiu homogenitu hmoty než prvomateriál.  Vlastnosti EcoPowerCore a jeho chemické zloženie sú prísne sledované a kontrolované nezávislými expertnými inštitúciami. Profily z tohto materiálu sa vzhľadovo nijako nelíšia od profilov z panenského PVC, majú výborné tepelnoizolačné vlastnosti a sú odolné proti poveternostným vplyvom,“ vysvetľuje T. Klíma.

Elegant je moderný šesťkomorový profil s nízkym koeficientom tepelnej priestupnosti rámom Uf = 0,88 W/m2K s využitím technológie ThermoFibra a výstuže Forthex.

Kvalitné okno možno vyrobiť aj z profilov triedy B

Na verejnosti však panuje názor, že produkt vyrobený z recyklovaného plastu, prípadne okná vyrobené z PVC profilov, ktorých hrúbka pohľadovej steny profilu je iná než triedy „A“, majú nižšiu kvalitu. Klasifikácia profilov do tried nemá vzťah ku kvalite okna. Popisuje to aj norma STN EN 12608-1, ktorá jasne uvádza, že klasifikácia profilov podľa hrúbky stien je určená k popisu širokých variácií profilov a návrhov  okien   pre  rôzne  aplikácie, ktoré sú  používané  v Európe.  Nie je určená k naznačeniu rozdielov v kvalite profilov alebo vo funkčnosti okien za predpokladu, že príslušné funkčné požiadavky pre okná i profily sú vyhovujúce. Bolo dostatočne preukázané, že i z profilov s menšou hrúbkou steny v triede B, možno vyrobiť rovnako kvalitné okno z hľadiska fyzikálno-mechanických vlastností ako z profilov triedy A.  Všetci významní výrobcovia PVC profilov určených na výrobu okien a dverí sa navyše dobrovoľne zaväzujú k používaniu recyklátu a regenerátu (vlastný znovupoužiteľný materiál) pri výrobe profilu. Dôvodom tejto aktivity nie je iba snaha o podporu ochrany životného prostredia, ale tiež snaha ísť svojimi činmi príkladom aj ostatným. „Testy, ktoré boli urobené v akreditovaných laboratóriách, preukázali, že profily s obsahom recyklátu/regenerátu majú rovnakú kvalitu v porovnaní s profilmi vyrobenými výhradne z tzv. „prvomateriálu“,“ zdôrazňuje Petr Sýs, technický a produktový manažér spoločnosti Deceuninck.