Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov vznikajú na základe osobitného predpisu, ktorým je Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako právnická osoba má povinnosť viesť účtovníctvo v prípade ak tvorí vlastný majetok vlastnou činnosťou ako je napríklad výber poplatkov resp. platieb za správu.

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bez ohľadu na to, či účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva má povinnosť zostaviť  a uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok v prípade, ak má povinnosť podať daňové priznanie, ktorá mu vyplýva zo zákona o dani z príjmov alebo z daňového poriadku. 

Zákonom č. 456/2021 Z. z. bol novelizovaný § 23 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v súvislosti s ktorým sa rozšírila verejná časť Registra účtovných závierok o ďalšie právne formy právnických osôb, okrem iného ide aj o spoločenstva vlastníkov bytova nebytových priestorov. V zmysle prechodných ustanovení zákona o účtovníctve ale zverejnenie účtovných dokumentov vo verejnej časti registra (do teraz boli ukladané v neverejnej časti)  sa bude uplatňovať až na účtovné obdobie, ktoré sa končí po 1.1.2022. Účtovné závierky spracované za rok 2021 sa ukladajú ešte  do tej istej časti ako minulý rok. 

Od 1.1.2022 nadobudli účinnosť aj ustanovenia o elektronickej podobe ukladania účtovných závierok a iných účtovných dokladov, pričom sa táto povinnosť vzťahuje na účtovné závierky a účtovné doklady, ktoré sa vkladajú do registra po 1.1.2O22.
Účtovná závierka sa do registra účtovných závierok ukladá prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR.

Ukladať účtovné dokumenty elektronicky nie je povinná okrem Slovenskej informačnej služby ani nezisková účtovná jednotka, ak nemá povinnosť predkladať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb alebo ak nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom (SVB nemajú)  alebo jej to neustanovuje osobitný predpis.

Finančná správa  zároveň upozorňuje, že daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb je naďalej možné podať aj v listinnej podobe, ak organizácia nie je povinná doručovať elektronicky. 

Zhrnutie:

Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré tvoria vlastný majetok sú povinné zverejniť účtovnú závierku v registri účtovných závierok ešte za rok 2021 v neverejnej časti. Účtovné závierky a iné účtovné doklady za rok 2022 sú povinní vkladať už do verejnej časti.

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov keďže nemajú povinnosť komunikovať elektronicky, môžu vkladať účtovnú závierku a iné doklady do registra ešte v písomnej forme.