Legislatíva ovplyvňujúca návrh a realizáciu vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

Pri návrhu a následnom zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), vychádzame najmä z týchto aktuálnych technických noriem, ktoré pojednávajú o požiadavkách kladených na vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy:

Požiadavky na zhotovovanie

STN 73 2901/O1:2015 – Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) norma je zameraná na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov s tepelnou izoláciou na báze penového polystyrénu a na báze minerálnej vlny s konečnou povrchovou úpravou omietkou.

Požiadavky na bezpečnosť v prípade požiaru

STN 73 0802/Z2:2015 – Požiarna bezpečnosť stavieb – spoločné ustanovenia / oprava O3 z mája 2017

STN 73 0834/Z2:2015 – Požiarna bezpečnosť stavieb – zmeny stavieb: tieto požiarne predpisy požadujú používanie požiarnych zábran vo vodorovnom aj zvislom smere so šírkou minimálne 200 mm v celej hrúbke zateplenia (ETICS), musia byť z materiálu zaradeného do triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1,d0. Riešením môže byť aj celoplošné použitie materiálu, ktorý spĺňa uvedenú požiadavku, napr. realizácia ETICS minerálnou vlnou (MW). Použitím kombinácie EPS a požiarnych zábran je voči celoplošnému zatepleniu MW možné ušetriť 10 – 20 % nákladov.

Požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti

STN 73 0540-2+Z1+Z2:2019 – Tepelná ochrana budov Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov Časť 2: Funkčné požiadavky, podľa Tabuľky A1

  • Normalizované (požadované) hodnoty tepelného odporu konštrukcie R [m2.K/W] pre druh stavebnej konštrukcie: Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom >45°.

Minimálna hodnota                                             Rmin = 2,0 [m2.K/W]

Normalizovaná hodnota od 1. 1. 2013            RN = 3,0 [m2.K/W]

Normalizovaná hodnota od 1. 1. 2016            Rr1 = 4,4 [m2.K/W]

Cieľová hodnota od 1. 1. 2021

Normalizovaná(požadovaná) hodnota            Rr2= 4,4 [m2.K/W]

Odporúčaná hodnota                                          Rr3= 6,5 [m2.K/W]

Zateplenie fasády s použitím požiarnych zábran

Hrúbky tepelnej izolácie ETICS

Sprísňovaním nárokov na energetickú hospodárnosť budov dochádza k zvyšovaniu hrúbok tepelných izolantov, aj napriek snahe výrobcov vylepšovať tepelnoizolačné vlastnosti jednotlivých materiálov. Príklad vývoja hrúbok tepelných izolantov v jednotlivých obdobiach pre konkrétny konštrukčný systém T06B KE, uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Požadované hrúbky izolácie pre konštrukčný systém T06B-KE

OBDOBIE POŽIADAVKA ,,R“ HRÚBKA EPS/MW
do 1.1.2013 2,0 m2 .K/W 60/70 mm
po 1.1.2013 3,0 m2 .K/W 100/120 mm
po 1.1.2016 4,4 m2 .K/W 160/180 mm
po 1.1.2021 požadovaná 4,4 m2 .K/W 160/180 mm
po 1.1.2021 odporúčaná 6,5 m2 .K/W 250/260 mm

EPS – tepelný izolant na báze penového polysterénu

MW – tepelný izolant na báze minerálnej vlny

Víťaz súťaže o najkrajší bytový dom a jeho okolie, Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, za rok 2018, Húskova č. 3, Košice

Realita a budúcnosť už zateplených fasád bytových domov

V období nie tak dávno minulom, v zmysle normových požiadaviek boli pri obnovách bytových domov používané hrúbky tepelných izolantov od 60 mm do 100 mm. Zateplenia ETICS realizovali profesionálne certifikované spoločnosti s kvalitnými systémovými materiálmi, ale aj menej „profesionálne“ spoločnosti. Ak ste sa pri výbere zhotoviteľa rozhodli správne, zateplenie funguje bez porúch, je vhodné po určitom období 10 – 15 rokov uvažovať o údržbe ETICS, kontrola celistvosti – mikrotrhliny, kontrola tesnosti – obnova tmelení, očistenie umytie fasády, v prípade biologicky napadnutej fasády riasami je nutné povrch mechanicky očistiť tlakovou vodou a po osušení ošetriť prostriedkom pre odstraňovanie plesní, a následne po dostatočnom vyschnutí zrealizovať fasádny náter predpísaného zloženia. Takto udržiavané fasády budú plniť svoju funkciu ďalšie desaťročia. No v praxi sa žiaľ často stretávame aj s realizáciami menej „profesionálnych“ spoločností. V lepších prípadoch je zateplenie zrealizované s kvalitnými systémovými materiálmi, ale podľa chybnej teórie, tiež „odborníkov“, vytvorenia vzduchovej medzery medzi zateplením a obvodovou stenou – nedodržanie celoobvodového lepenia tepelného izolantu, lepenie na tzv. buchty. Za takto nalepeným ETICS dochádza k prúdeniu vzduchu – prevetrávaniu, čím sa znižuje účinnosť systému. Na takto zrealizovanom ETICS, za predpokladu vyhovujúcich pevnostných skúšok, odporúčame zrealizovať horizontálne celoplošne nalepené požiarne zábrany minimálne nad každým podlažím, čím sa uzatvorí systém v rámci podlažia a zamedzí prúdeniu vzduchu. V prípade nevyhovujúcich tepelnoizolačných parametrov existujúceho ETICS, môžeme systém doplniť o nové zateplenie. V takom prípade je potrebné hrúbku požiarnych zábran stanoviť ako súčet pôvodného a dodatočného zateplenia.

V prípadoch realizácie ETICS neodborným spôsobom a zároveň použitím nekvalitných lacnejších náhrad systémových komponentov je potrebné posúdiť možnosť zachovania a opravy existujúceho ETICS, alebo pristúpiť k odbornej demontáži, separovaniu a uloženiu odpadu na k tomu určených skládkach.

Nesúdržnosť povrchových úprav ETICS
Nedodržanie celoobvodového lepenia tepelného izolantu

Za predpokladu dodržania technologických predpisov, noriem, kvalitného materiálu, realizácie skúsenou odbornou firmou a primeranou údržbou, bude ETICS plniť svoj účel dlhé desaťročia.

Vlepenie požiarnej zábrany, hrúbka zväčšená o hrúbku nového zateplenia
Víťaz súťaže o najkrajší bytový dom a jeho okolie, Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, za rok 2018, Húskova č. 3, Košice
Ing. Stanislav Jurko
vedúci strediska realizácií
IZOLA Košice, s.r.o.