ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

Blížiace sa legislatívne zmeny a pandémia. To sú hlavné dôvody rastúceho záujmu spotrebiteľov o merače s funkciou diaľkového odpočtu. V prípade vodomerov obľuba tohto riešenia vzrástla za posledné štyri roky o viac než pätinu, pri meračoch tepla bol nárast ešte markantnejší. Za rovnaké obdobie narástli predaje týchto zariadení o zhruba dve tretiny. Používateľov výrazne ovplyvňuje aj lehota overenia jednotlivých prístrojov, ktorá je s blížiacim sa rokom 2027 čím ďalej tým významnejším faktorom.

Slovenskí spotrebitelia v posledných rokoch vo veľkom prechádzajú na používanie meračov s diaľkovým odpočtom, najmä vodomerov a meračov tepla. „Pri porovnaní rokov 2017 a 2021 vzrástol v našom prípade predaj vodomerov vybavených rádiovým komunikačným modulom o 22 percent. Ešte významnejší nárast je možné sledovať pri predajoch diaľkovo odčítateľných meračov tepla, v rovnakom období totiž ich predaj vzrástol dokonca o 68 percent,“ povedal Dušan Slobodník, generálny riaditeľ spoločnosti Enbra Slovakia, ktorá sa zaoberá aj rozpočítavaním nákladov tepla a vody.

S blížiacou sa povinnosťou používania diaľkových odpočtov je pritom možné očakávať, že záujem o tieto zariadenia bude postupne rásť aj v nasledujúcich rokoch. „Kvôli zvýšenému dopytu aj kvôli neustále chýbajúcim základným surovinám sa môže stať, že dodávky budú meškať. Aj preto odporúčame neodkladať výmenu meračov na poslednú chvíľu a obrátiť sa na svojho dodávateľa radšej skôr,“ povedal Dušan Slobodník.

Príčinami covid aj nová legislatíva

Hlavné príčiny tohto trendu sú pritom podľa neho dve. V prvom rade ovplyvnila správanie spotrebiteľov pandémia covid-19. Kvôli strachu z nákazy totiž ľudia hľadali celý rad spôsobov, ako obmedziť vzájomné kontakty, čo sa týkalo aj odpočtov vody a tepla. Pri vybavení merača rádiovým modulom totiž rozúčtovateľ nemusí vstupovať do domácnosti a spotrebu môže odčítať diaľkovo, spravidla vo vzdialenosti niekoľkých desiatok metrov.

Druhým významným faktorom je nová legislatíva, podľa ktorej bude povinnosť používania meračov s diaľkovými odpočtami platiť od roku 2027. Týkať by sa mala pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, vodomerov na teplú vodu aj bytových meračov tepla. „Nová legislatíva kladúca požiadavky na funkciu diaľkového odpočtu meračov tepla je v účinnosti od 1. 1. 2021. Pre chybu legislatívy a nešťastnú formuláciu v novele zákona sa však zatiaľ netýka vodomerov na teplú vodu. V pripravovanej novele 657/2004 Z. z o tepelnej energetike je však táto povinnosť doplnená a predpokladá sa, že bude schválená do konca tohto roka,“ uviedol Dušan Slobodník.

Ekonomická nevýhodnosť starých meračov

I keď teda povinnosť diaľkových odpočtov začne platiť až od roku 2027, veľa používateľov vníma, že je vhodné ich využívať už teraz. „Čas overenia bytových vodomerov a ich pravidelná výmena je totiž päť rokov. Ak si teda zaobstarali teraz nový vodomer, tak aj napriek drobnej chybe v legislatíve budú v tomto čase o päť rokov podliehať povinnosti, aby bolo zariadenie vybavené diaľkovým odpočtom. Vodomer tak budú musieť vymeniť alebo ho komunikačným modulom vybaviť dodatočne,“ doplnil generálny riaditeľ spoločnosti Enbra Slovakia.

Veľmi podobne sú na tom bytové merače tepla. Pri aplikácii rovnakej logiky je možné povedať, že pri nich dáva zmysel montáž výhradne s diaľkovým odpočtom od budúceho roka. Lehota platnosti overenia a ich výmena je totiž o rok kratšia, teda štyri roky. Štatistiky predajov však ukazujú, že záujem o možnosť diaľkového odpočtu pri meračoch tepla je výrazne vyšší než pri vodomeroch. Dôvodom môže byť finančný aspekt. „Každý určený merač má svoju lehotu platnosti overenia a PRVN (pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov) svoju lehotu životnosti. To znamená, že ak termín overenia práve inštalovaného merača vychádza po termíne 1. 1. 2027, je ekonomicky neefektívne inštalovať merač bez funkcie diaľkového odpočtu,“ povedal Dušan Slobodník.

Úspora až 30 percent energie

Merače s rádiovou komunikáciou sú určitým predstupňom plnohodnotných smart prístrojov, ktoré umožňujú monitorovať spotrebu v podstate kedykoľvek a odkiaľkoľvek vďaka takzvanému internetu vecí v reálnom čase. Aj tieto prístroje sú už bežne na trhu.

„Všetko speje k tomu, že inteligentné merače budú pre väčšinu používateľov štandardom. Dokážu komunikovať obojsmerne, dáta z nich sa prenášajú do niektorej z webových či mobilných aplikácií, kde sú spracované do prehľadných grafov. Už dnes, keď ceny energií rastú, však môžu byť pre domácnosti prínosom. Inteligentné merače sú totiž aktuálne jedným z mála prostriedkov, ako s rastúcimi výdavkami bojovať. Pri šikovnej regulácii a pravidelnej kontrole spotreby sa dá ušetriť až 30 percent energie,“ uzavrel Dušan Slobodník.