Ako finančný agent, ktorý má ambíciu skvalitňovať poistenie bytových domov na Slovensku, považujeme za svoju povinnosť, prinášať správcom a predsedom Spoločenstiev vlastníkov bytov informácie o aktuálnych novinkách na trhu poistenia bytových domov. Významnou novinkou záveru roku 2020 v oblasti poistenia bytových domov, je komplexná aktualizácia produktu ČSOB Poisťovne, ktorú pripravil tím pod vedením Petra Čahoja, riaditeľa odboru upisovania rizík a produktového manažmentu.

Značka ČSOB je na Slovensku dobre etablovaná. Z veľkých finančných skupín ako jediná na našom trhu disponuje bankou aj poisťovňou. Toto jej dáva jedinečné postavenie v modernom koncepte bankopoistenia. Súčasťou skupiny je aj stavebná sporiteľňa, leasingová spoločnosť a správca aktív. Vďaka takto širokému pôsobeniu má väčšina z nás osobnú skúsenosť so službami ČSOB.

Služby vytvárajú a poskytujú ľudia, a preto považujeme za najlepšie predstaviť nový produkt poistenia bytových domov prostredníctvom jeho tvorcu Petra Čahoja, ktorý vedie tím poistenia podnikateľov v ČSOB Poisťovni.

B. Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: Pán Čahoj, mohli by ste v stručnosti predstaviť finančnú skupinu ČSOB a Vašu pozíciu v poisťovni?

P. Čahoj/ČSOB Poisťovňa, a.s.: Jedinečná pozícia našej banko-poistnej skupiny na Slovensku, prináša množstvo výhod v oblasti distribučných kanálov, združeného vývoja on-line portálu, ale hlavne pri vývoji produktov, za ktoré som zodpovedný pre segment podnikateľov. Filozofiou skupiny je byť vďaka inováciám o krok vpred. Výsledkom koordinovaného pôsobenia finančnej skupiny je ekonomická sila, inovatívne produkty a komplexné služby. Tieto skutočnosti sa premietli do viacerých ocenení, napríklad ČSOB Poisťovňu už štyrikrát vyhlásil týždenník Trend za poisťovňu roka.

B. Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: Novinka poistenia bytových domov pre rok 2021 prináša viacero nových krytí na slovenský trh. Prejdime si postupne jednotlivé novinky. Čo ponúkate v oblasti poistenia majetku vlastníkov bytových domov?

P.Čahoj/ČSOB Poisťovňa, a.s.: Vlastníkom bytového domu poskytujeme komplexnú ochranu vrátane bytov a nebytových priestorov. Kryjeme nielen samotný bytový dom, ale aj:

 • vedľajšie stavby ako sú stojiská pre kontajnery, spevnené plochy, detské ihriská, osvetlenia,
 • stavebné súčasti ako sú vonkajšie žalúzie, vstavaný nábytok/kuchynská linka atď.,

Okrem štandardných rizík ako sú živelné riziká, atmosférické zrážky, nepriamy úder blesku, odcudzenie a vandalizmus, kryje náš produkt automaticky ďalšie riziká s limitmi až do 10 000 € bez dodatočného poistného:

 • škody spôsobené rekonštrukčnými prácami,
 • strata vody, kvapaliny, plynu a iných médií,
 • hasiace zariadenia vrátane ich znovu naplnenia,
 • sprejerstvo,
 • náklady na výmenu zámkov a provizórne zabezpečenie po odcudzení alebo na provizórnu opravu rozbitého skla,
 • vlastníci bytov majú u nás kryté aj náklady na zistenie príčiny a rozsahu škody,
 • ušlý zisk z prenájmu spoločných priestorov a prerušenia prevádzky vlastníkov nebytových priestorov podnikajúcich v bytovom dome,
 • náklady na náhradné ubytovanie pre vlastníkov a ich domáce zvieratá, dočasné uskladnenie zariadenia domácnosti a taktiež mesačné náklady spojené s užívaním bytu vrátane príspevkov do FPÚaO (fond opráv).

B. Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: V rozširovaní majetkového krytia ste zrejme priekopníkom na trhu. Dnešné bytové domy, a nielen novostavby, sú plné strojov a elektronických zariadení. Čo nové prináša krytie škôd na súbore technického vybavenia bytových domov?

P. Čahoj/ČSOB Poisťovňa, a.s.: Ďakujem veľmi pekne. Sami sme zvedaví na názor vlastníkov a správcov bytových domov na tieto novinky. Poistenie strojov a elektrotechnických zariadení kryje akékoľvek náhodné škody na súbore technického vybavenia budovy (výťahy, klimatizácie, elektronický vrátnik, kotolne…), spôsobené skratom, prepätím, nepriamym úderom blesku, chybou obsluhy, pretlakom, lomom stroja a podobne.

B. Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: Myslím, že vlastníci môžu byť spokojní. Je to zachytenie trendu škôd, ktoré riešime na bytových domoch. Ako je to s poistením zodpovednosti? Ponúkate aj v tejto oblasti niečo nové?

P. Čahoj/ČSOB Poisťovňa, a.s.: Áno, okrem už klasickej zodpovednosti vlastníkov, za škody spôsobené z držby nehnuteľnosti tretím osobám a krížovej zodpovednosti je krytá aj:

 • zodpovednosť z bežného občianskeho života/z prevádzky domácnosti, napríklad spôsobenie požiaru, vytopenie susedov z poškodenej práčky alebo umývačky riadu,
 • zodpovednosť za škody pri výkone drobných svojpomocných stavebných prácach.

Okrem toho kryjeme tiež náklady na právne zastupovanie v súvislosti s poistnou udalosťou. Štatutárov a spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB) môže zaujať automatické pripoistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z výkonu správy poisteného bytového domu až do výšky 5 000 € ročne. Automatické krytie sa vzťahuje aj na:

 • čistú finančnú škodu,
 • škodu na prenajatých nehnuteľnostiach a
 • zodpovednosť za škodu v dôsledku vykonávania deratizácie, dezinfekcie a úniku média

B. Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: Dobrý poistný produkt je jedna vec, aj keď dôležitá, ale rozhodujúce pre správcov a vlastníkov je riešenie poistných udalostí. Ako ste nastavili procesy v oblasti likvidácie škôd?

P. Čahoj/ČSOB Poisťovňa, a.s.: V ČSOB Poisťovni si uvedomujeme, že na presadenie sa medzi správcami musí byť likvidácia čo najjednoduchšia. Preto pri likvidácií poistných udalostí pre väčšinu škôd do 500  nevyžadujeme obhliadku poisťovňou. Škodu likvidujeme na základe fotodokumentácie, pripadne inej vyžiadanej dokumentácie.

Zároveň poskytujeme pre bytové domy non-stop technické a právne asistenčné služby na odstránenie havarijnej situácie do limitu 500  respektíve 300  ročne pre bytový dom.

B. Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: Chceli by ste ešte niečo doplniť na záver?

P. Čahoj/ČSOB Poisťovňa, a.s.: Rád by som spomenul dva benefity pre vlastníkov poistených domov. V prípade ak sa správca rozhodne pre poistenie bytových domov, vlastníci poistených bytov získajú nárok na extra zľavu vo výške 15 % na poistenie domácnosti alebo motorových vozidiel, ktoré si môžu komfortne uzavrieť prostredníctvom webového portálu ČSOB. ČSOB poisťovňa ako jediná poisťovňa na Slovensku poskytne vlastníkom bytového domu v prípade rozsiahlej živelnej poistnej udalosti EKO BONUS až do výšky 10 000 € na dodatočné investície do ekologických riešení pri obnove ako sú solárne panely, systém recyklácie dažďovej vody a iné ekologicky šetrné zariadenia. ČSOB poisťovňa aj týmto prístupom vytvára priestor na zvýšenie spoločenskej zodpovednosti k životnému prostrediu.

B. Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: Pán Čahoj, ďakujem vám za predstavenie noviniek v produkte poistenia bytových domov. Želám vám, aj tímu ČSOB poisťovne, veľa tvorivej energie a dobrých nápadov, ako skvalitniť poistenie bytových domov a služby s tým spojené. Je to náš spoločný cieľ spolu so stovkami správcov a zhruba miliónom vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Ing. Branislav Sedlák, PhD.

FlexaFIN s.r.o., člen skupiny Respect Slovakia, s.r.o.

sedlak@respect-slovakia.sk

0911 12 40 50