Zvýšenou pozornosťou pri vypracovaní projektu obnovy budovy v prípade, ak sa predpokladá prítomnosť nebezpečného odpadu – azbestu, sa projektant a investor môžu vyhnúť nepredpokladaným situáciám počas rekonštrukcie, ktoré by mohli navýšiť či prekročiť rozpočet.

PÔVODNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NIEKEDY NESTAČÍ

Pri revitalizácii verejných a administratívnych budov postavených pred rokom 1999 je prítomnosť azbestu viac ako pravdepodobná. Napríklad v podobe interiérových priečok, podláh, podhľadov, balkónov, protipožiarnych izolácií, medziokenných výplní, tesnení, komínových vložiek, závlahových potrubí alebo nástrekov. Rovnako ho môžu obsahovať kanalizačné potrubia, prípadne obvodové – „boletické“ panely.

Je možné len veľmi ťažko a naozaj v hrubých číslach odhadnúť podiel použitia azbestu vo verejných budovách. Navyše v pôvodných projektových dokumentáciách častokrát chýbajú podstatné časti, z ktorých by bolo možné získať požadované informácie.

Technické normy napr. pre ľahkú obvodovú stenu OD-001 („boletický“ panel) neboli v minulosti spracované. Je reálne možné, že „boletické“ panely sa na jednotlivých stavbách líšili hlavne v povrchovej úprave interiéru a exteriéru. Navyše v minulosti nebola povinnosť uviesť presné množstvo zabudovaného azbestu v projektovej dokumentácii. Z toho dôvodu by znalecký ústav neodporúčal spoliehať sa na informácie z projektovej dokumentácie a už vôbec nie z aj tak ťažko dostupnej odbornej literatúry a odporúčal by realizovať prieskum.“ (zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie, odbor legislatívno-právny, číslo spisu 99-3000/2011, zo dňa 27. júla 2020)

Je teda možné, že sa priečky z azbestu, boletické panely či iné použité materiály na jednotlivých stavbách líšili. Vypracovaním stavebno-technického prieskumu, resp. auditu sa doplnia chýbajúce informácie a vďaka zameraniu skutočného stavu budovy sa identifikuje presný rozsah a skladba použitých materiálov a konštrukcií. Najmä v prípade, ak sa predpokladá prítomnosť azbestových alebo iných škodlivých karcinogénnych materiálov, kde sa pri manipulácii uvoľňujú nebezpečné látky.

AUDIT NA PRÍTOMNOSŤ AZBESTU PREDSTAVUJE ISTOTU

Zisťovanie prítomnosti azbestových materiálov štandardným spôsobom, teda z pôvodnej projektovej dokumentácie, prípadne aj fyzickej obhliadky objektu nemusí byť preto dostačujúce. V prípade pochybností o množstve zabudovaného azbestu v konštrukcii budovy, by mal projektant upozorniť investora, že nie je možné odhadnúť množstvo použitého azbestu a mal by odporučiť vyhotovenie auditu. Je povinnosťou projektanta, zistiť množstvo azbestu, ktoré sa nachádza v obnovovanom objekte pomocou odborného a špecializovaného prieskumu. Zodpovednosť za to však nesie vlastník budovy. (zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie, odbor legislatívno-právny, číslo spisu 99-3000/2011, zo dňa 27. júla 2020).

V krajinách EÚ je bežnou praxou, že sa verejné budovy musia pred rekonštrukciou preskúmať a zistiť prítomnosť presného množstva toxických látok a teda aj azbestu. Napr. v Čechách ide už o bežnú prax. Čo je najhoršie, ak sa na azbest narazí až počas renovačných prác a dôjde k neodbornej manipulácii s týmto materiálom je ohrozené verejné zdravie. Treba si uvedomiť, že ide primárne o budovy, ako sú školy a škôlky, úrady či rôzne administratívne budovy, ktoré môžu zostať po takejto revitalizácii zamorené azbestom. Na druhej strane, ak sa pri projektovaní rekonštrukcie správne neodhadne množstvo azbestu, práce sa výrazne predražujú a spomaľujú. V mnohých krajinách je zanedbanie prieskumu výskytu azbestu trestným činom“, upozorňuje Tomáš Pašovič zo spoločnosti na bezpečnú likvidáciu azbestu DILMUN SYSTEM, s.r.o.[1]

Projektant však nemôže vykonávať sondy do konštrukcií, kde sa môže nachádzať azbest. Takýto stavebno-technický prieskum môže realizovať iba oprávnená osoba odborne spôsobilá na uvedenú činnosť. Projektant by mal zabezpečiť potrebný prieskum a je povinný prizvať na vypracovanie častí dokumentácie a projektu stavby ďalších oprávnených projektantov, ak nie je oprávnený niektorú časť vypracovať sám (zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie, odbor legislatívno-právny, číslo spisu 99-3000/2011, zo dňa 27. júla 2020).

[1]  Predrealizačné prieskumy sú súčasťou právnych predpisov EÚ upravujúcich odstránenie a manipuláciu s azbestom – Smernica 2009/148 / ES – vystavenie účinkom azbestu: „Pred začatím búracích alebo údržbárskych prác musia zamestnávatelia podniknúť všetky potrebné kroky na identifikáciu predpokladaných materiálov obsahujúcich azbest.“

PRIESKUM NIE JE KOMPLIKÁCIA

Je dôležité spomenúť, že stavebno-technický prieskum je možné zrealizovať aj počas prevádzky budovy, rovnako ako aj samotnú likvidáciu azbestu zo stavebných konštrukcií. Správa z prieskumu výskytu azbestu obsahuje okrem presne stanoveného množstva azbestu v budove aj spracovaný výkaz výmer a realizačný projekt na odstránenie azbestu. Práce súvisiace s odstraňovaním azbestového materiálu musia byť uskutočňované postupne, podľa technologického plánu v závislosti od pracovného postupu oprávnenej firmy pre nakladanie s azbestom, čo podlieha kontrole zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý plní funkciu dohľadu.

Zdroj: DILMUN SYSTEM, s.r.o.