Bratislava, 27. augusta 2019 – Pravidlá pre výstavbu rodinných domov sa nedávno zmenili. Združenie výrobcov murovacích materiálov a aj odborná verejnosť víta, že očakávané sprísnenie požiadaviek v nich napokon nefiguruje. Ešte v júli vstúpila do platnosti revízia normy o tepelno-technických vlastnostiach stavebných konštrukcií a budov. Tá priniesla dobré správy nielen pre vlastníkov rodinných domov, ale aj pre budúcich staviteľov. Vrátane tých, ktorí sa od 2. septembra budú uchádzať o dotáciu vo výške 8 000 eur na takmer nulové domy.

Požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti jednotlivých častí obvodového plášťa budovy, ktoré mali platiť od roku 2021, boli nastavené za predpokladu neustáleho zvyšovania cien energií a nepretržitého technologického vývoja stavebných materiálov a boli zakomponované do pôvodného znenia normy ešte v roku 2012. Tieto predpoklady sa nenaplnili a k sprísneniu nedochádza.

Požiadavky na energetickú náročnosť vyplývajúce z Vyhlášky č. 364/2012 tak ostávajú bez zmeny. Naďalej platí, že všetky budovy postavené po 31. decembri 2020, budú musieť spĺňať požiadavky pre energetickú triedu A0. Avšak nároky na obvodový plášť vyplývajúce z normy o tepelnotechnických vlastnostiach (STN 73 0540-2 ) zostanú bez sprísnenia, t.j. vplyvu napríklad na ich hrúbku. Čo znamená, že projektanti sa so situáciou budú môcť vysporiadať efektívnejšie a to napríklad s využitím alternatívnych zdrojov energie.

Rozumný krok, ktorý šetrí náklady

Oceňujeme, že zmena normy STN 73 0540-2 reflektuje na aktuálnu situáciu a prináša zmiernenie pôvodne zamýšľaných normových požiadaviek na tepelnoizolačné vlastnosti obvodových konštrukcií. Záväznými naďalej zostávajú doterajšie normové hodnoty,“ vysvetľuje predseda Združenia výrobcov murovacích materiálov Martin Mihál. Sprísnenie požiadaviek by znamenalo neefektívne predraženie stavieb. “V tejto súvislosti je vhodné spomenúť, že plánované zvýšenie požiadaviek, ktoré zodpovedalo  8 až 10 centimetrom zateplenia, by ušetrilo na niektorých typoch rodinných  domov len okolo 3 % energie,” dodáva Mihál.

Dosiahnutie požiadaviek na budovu s takmer nulovou potrebou energie však nie je viazané iba na tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií stien, striech podláh a okien. “Na dosiahnutie kritérií budovy s takmer nulovou potrebou energie je potrebné uplatniť zvýšený podiel obnoviteľných zdrojov energie, vetracie systémy so spätným získavaním tepla, moderné technické zariadenia budov používajúce takú kombináciu energetických nosičov, ktorá zabezpečí minimálnu potrebu primárnej energie pre jednotlivé kategórie budov,” vysvetľuje profesor Ivan Chmúrny zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity.

„Moderné murovacie materiály majú veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré s rezervou spĺňajú súčasné normové požiadavky na obvodové steny aj bez dodatočného zateplenia. To znamená, že sú vhodné aj na stavbu domu s takmer nulovou potrebou energie. Pridávať k nim ďalšie tepelnoizolačné vrstvy alebo zväčšovať hrúbku murovacích materiálov nad 50 cm je neefektívne. Oveľa účelnejšie je zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie,” dopĺňa podpredseda združenia Gabriel Szöllösi.

Štát pomôže pri stavbe takmer nulových domov

Ministerstvo dopravy a výstavby chce motivovať a odmeniť ekologicky zmýšľajúcich ľudí, ktorí v posledných rokoch postavili energeticky vysoko efektívne domy, dosahujúce parametre domu s takmer nulovou potrebou energie, teda v energetickej triede A0.

Preto v auguste vyhlásilo výzvu na žiadosti o príspevok na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie. Záujemcovia mali mesiac na prípravu žiadostí o príspevok vo výške 8 000 eur. Žiadosti bude možné podávať elektronicky od 2. septembra do 31. októbra 2019 alebo do naplnenia limitu 500 žiadostí. Elektronický formulár na podanie žiadosti, návod na podanie ako aj podmienky poskytovania dotácie, sú dostupné na webe zatepluj.sk.

V prvom kole môže príspevok získať 500 vlastníkov nových rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. V prípade zvýšeného záujmu občanov je ministerstvo pripravené vyhlásiť aj ďalšiu výzvu ešte v roku 2019.

Príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je možné poskytnúť na nové rodinné domy s podlahovou plochou do 200 m2, na ktoré bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie po 31. decembri 2014. Rodinný dom musí spĺňať kritéria pre budovu s takmer nulovou potrebou energie. Táto skutočnosť musí byť doložená energetickým certifikátom.

Dotácia zvyšuje povedomie ľudí

Výrobcovia murovacích materiálov postupne začínajú registrovať záujem o domy v energetickej triede A0. “V minulosti sa o domy s takmer nulovou potrebou energie zákazníci príliš nezaujímali. Dnes máme informácie od členov Združenia, že približne 10 – 20 % našich klientov sa pýta na možnosť výstavby takéhoto domu z murovacích materiálov,” vysvetľuje predseda Martin Mihál.