Mladí murári sa zišli na pôde Strednej odbornej školy stavebnej v Nitre, kde predviedli svoje zručnosti a vedomosti v medzinárodnej konkurencii. Na tohtoročnom 26. ročníku súťaže MURÁR 2019 sa zišlo 13 dvojčlenných družstiev zo Slovenskej a Českej republiky.

Najlepšie sa darilo žiakom zo Strednej odbornej školy stavebnej v Nitre Patrikovi Chrenovi a Samuelovi Nagyovi. „Medzinárodná súťaž v odbore murár má na našej škole dlhoročnú tradíciu,“ hovorí Jozef Ištokovič, hlavný majster Strednej odbornej školy stavebnej v Nitre, ktorá súťaž MURÁR 2019 organizovala.

 

murar1

Mladé talenty

Prvá časť súťaže preverila žiakov 1. a 2. ročníka učebného odboru murár a študijného odboru operátor stavebnej výroby z teoretických vedomostí, ktoré nadobudli počas štúdia. Potom nasledovala praktická časť. Úlohou budúcich majstrov bolo vymurovať špecifický fragment z tehál Porotherm Profi 38. V ďalšej časti pokračovala súťaž murovaním segmentu z pórobetónu a vyhotovením omietky na vymurovaný fragment.

Na dodržiavanie technologických postupov, čistotu pracoviska a časový limit dozerala odborná porota. Členov poroty tvorili vyžrebovaní pedagógovia a delegovaní zástupcovia partnerov.

 

murar2

Víťazi súťaže Murár 2019

1. miesto       SOŠ Nábrežie mládeže 1, Nitra

Patrik Chren, Samuel Nagy

2. miesto       SOŠ polytechnická, ul. SNP 2, Zlaté Moravce

Adam Hofferík, Milan Baumeister

3. miesto       SOŠ stavebná, Tulipánová 2, Žilina

Patrik Abrahamovič, Andrej Dolník

 

murar3

Podpora odborného vzdelávania

Súťaž je dobrou príležitosťou pre priamy kontakt študentov s najmodernejšími murárskymi technológiami a výrobkami. Ide o jeden zo spôsobov, akým si budujú do budúcnosti návyk k systematickému vzdelávaniu a zvyšovaniu svojej odbornosti. Jozef Ištokovič hodnotí pozitívne spoluprácu s výrobcami stavebných materiálov: „Bez spolupráce a sponzorstva zo strany výrobcov stavebných materiálov, akými je aj spoločnosť Wienerberger, by školy neboli schopné organizovať takéto súťaže z vlastných prostriedkov. Takto majú žiaci možnosť zoznámiť sa s najnovšími materiálmi, s ktorými budú po absolvovaní štúdia pracovať.“

Spoločnosť Wienerberger považuje odborné vzdelávanie budúcich profesionálov za prioritu. „Aktívnou podporou súťaží zručností sa snažíme pripravovať žiakov odborných škôl na budúcu prax. Je v našom záujme, aby sa výrobky Porotherm spájali s kvalitou práce realizátorov, ktorí s nimi pracujú,“ povedal Alexander Pintér, technický poradca spoločnosti Wienerberger. Spoločnosť Wienerberger poskytla okrem murovacieho materiálu aj praktické a hodnotné ceny pre výhercov.

 

Propagácia murárskeho remesla

Jedným z cieľov súťaže je aj propagácia študijného odboru murár. Citeľný nedostatok kvalifikovaných odborníkov na stavebnom trhu si žiada zmenu v prístupe k ich vzdelávaniu. „Záujem zo strany rodičov i žiakov o stavebné profesie je čím ďalej, tým menší. Vyplýva to z menšej populácie a väčšej ponuky na vzdelávanie zo strany gymnázií a iných druhov škôl,“ konštatuje J. Ištokovič.

Murárska profesia je pritom mimoriadne žiadaná na trhu práce. „K zviditeľneniu murárskeho povolania, ale aj ostatných stavebných odborov, by bolo potrebné sa začať venovať žiakom už na základných školách,“ myslí si Ištokovič.