Ako každý rok, tak ani tohto roku nemôžem inak, ako pochváliť špičkovú úroveň konferencie Meranie a rozpočítavanie tepla 2022, ktorú SSTP usporadúva každoročne pod vedením Ing. Michala Piterku. Vo svojom zameraní jedinečná konferencia bola aj tohto roku unikátna nielen svojim zameraním, ale aj diskusiou, ktorá bola zameraná na návrh novej Vyhlášky MH SR, ktorou sa ustanovujú pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla, vrátane pomeru základnej zložky a spotrebnej zložky a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

Konferencia sa uskutočnila v dňoch 3. 11. 2022 – 4. 11. 2022 už klasicky v hoteli Senec****, Slnečné jazerá, ktorý poskytuje už po mnoho rokov prístrešie tejto konferencie. Odborná sekcia SSTP Meranie a rozpočítanie spotreby tepla pripravila 21. ročník tradičnej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou na
výbornú.

Po konferencii nám odborný garant uviedol:
Pokračujúca pandémia, nárast cien energií, vojna len kúsok od našich hraníc a v dôsledku nej ďalší nárast cien energií, ich nedostatok, pripravované obmedzenie spotreby, nárast cien tepla, nebývalá inflácia, zatváranie firiem, prepúšťanie, stupňujúca sa a dlhé roky nikým neriešená energetická chudoba – to všetko nie
je v našich životoch celkom tradičné.

V tejto atmosfére sme sa zamýšľali nad zmyslom organizovania tohto podujatia, veď v závere predchádzajúcej konferencie sme sa po 20. rokoch s podujatím a jeho účastníkmi vlastne potichu snažili rozlúčiť…

Udalosti posledných mesiacov nás všetkých presviedčajú, že nie je vhodný čas na rozlúčku a je vhodné/potrebné pripraviť konferenciu tak, aby sme v rámci možností ktoré máme, zorganizovali podujatie ktoré všetkým jeho účastníkom, ale najmä správcom bytových domov poskytne maximum informácií potrebných pre ich prácu v týchto náročných dňoch. Napokon, budú to najmä správcovia bytových domov, kto bude musieť takpovediac „na drobné“ premeniť politické rozhodnutia v energetike, premietnuť do mesačných zálohových platieb nové, akokoľvek zastropované, ale predsa len vysoké ceny plynu, elektrickej energie, tepla, vody.

Pozornosť bola tradične venovaná rozpočítavaniu nákladov, budovám na bývanie, kvalite ich vnútorného prostredia, diagnostike stavu budov, vplyvu existujúceho stavu na náklady na vykurovanie. V programe sme vytvorili priestor na pripomenutie možností úspor, šetrenia.
V diskusnom fóre sme sa venovali predstaveniu návrhu novej Vyhlášky MH SR, ktorou sa ustanovujú pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla, vrátane pomeru základnej zložky a spotrebnej zložky a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

Pozornosť sme venovali určeným meradlám a technickým prostriedkom na podporu spravodlivého rozpočítania, s dôrazom na stále sa vyvíjajúce inteligentné meracie systémy, ktorých zavádzanie sa dotýka každého účastníka trhu s teplom, či je už na strane výroby alebo spotreby tepla. Priestor dostali prezentácie špičkových výrobcov inteligentných meracích prostriedkov a technológií na monitorovanie spotreby energie a najnovšie trendy v tejto oblasti.

Ako pán Piterka vo svojom príhovore povedal, tak aj bolo. „Hustý“, skvelo zorganizovaný program, privítal viac ako 250 účastníkov konferencie, ktorí sa zúčastnili aj aktívne svojimi príspevkami v diskusii. Musíme povedať, že konferencia si tradične udržiava vysokú úroveň.
Podľa záujmu o podujatie medzi odbornou verejnosťou, prednášateľmi a prezentujúcimi sa firmami, je možné povedať, že toto podujatie parí k špičke medzi podujatiami organizovanými SSTP.

E. Kurimský